Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Tiesu izpildītāju likumā, nosakot izmaiņas tiesu izpildītāju kvalifikācijas pārbaudes sistēmā un citās tiesu izpildītāju darbu regulējošās normās. Kā teikts likumprojekta anotācijā, Tiesu izpildītāju likumā paredzēts ieviest „stimulu sistēmu”, kas būs daļa no profesionālās kvalifikācija celšanas un kontroles pasākumiem. Proti, tiek paredzēts, ka posmā starp kārtējām kvalifikācijas pārbaudēm, veicot noteiktas aktivitātes profesionālās vai akadēmiskās kvalifikācijas celšanai, zvērinātiem tiesu izpildītājiem tiks nodrošināta iespēja krāt kredītpunktus, kas savukārt varēs būt pamats zvērināta tiesu izpildītāja pilnīgai vai daļējai atbrīvošanai no regulārā kvalifikācijas eksāmena kārtošanas. Tāpat tiks noteikta atvieglota kārtība iecelšanai zvērināta tiesu izpildītāja amatā personām, kuras jau ir darbojušās kā zvērināti tiesu izpildītāji un amatu atstājušas pēc pašu vēlēšanās vai no tā tikušas atbrīvotas ilgstošas slimības dēļ, ja no atbrīvošanas brīža nav pagājuši vairāk kā trīs gadi. Pašlaik šādas personas iepriekšējā amatā var atgriezties tikai vispārējā kārtībā, tas ir – kārtojot zvērināta tiesu izpildītāja eksāmenu. Likumā tiks papildinātas normas attiecībā uz zvērinātu tiesu izpildītāju profesionālās darbības riska apdrošināšanu, paredzot, ka zvērināts tiesu izpildītājs varēs neslēgt individuālo apdrošināšanas līgumu un netiks iekļauts grupas apdrošināšanas līgumā uz laiku, kamēr atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā un reāli neveiks profesionālo darbību. Likumprojekts paredz izveidot zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta institūtu, nosakot, ka ikvienai personai, kura vēlas kļūt par zvērināta tiesu izpildītāja palīgu, sākotnēji vienu gadu jānostrādā zvērināta tiesu izpildītāja palīga kandidāta amatā, nodrošinot iespēju personām pirms patstāvīgas zvērināta tiesu izpildītāja darbību veikšanas uzsākšanas iegūt nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Tāpat likumprojekts paredz, ka katram zvērinātam tiesu izpildītājam varēs būt vairāki palīgi. Vienlaikus plānots ievērojami paplašināt zvērināta tiesu izpildītāja palīga kompetenci laikā, kad zvērināts tiesu izpildītājs neatrodas prombūtnē, zvērināta tiesu izpildītāja ekskluzīvā kompetencē atstājot tikai tādas amata darbības, kurās būtiska nozīme ir zvērināta tiesu izpildītāja personiskai klātbūtnei, piemēram, lēmuma par izpildu lietvedības izbeigšanu pieņemšana, parādnieka kustamās mantas vai nekustamā īpašuma izsoles noturēšana. Vienlaikus ar zvērināta tiesu izpildītāja palīga kompetences paplašināšanu palielināta arī zvērināta tiesu izpildītāja palīga atbildība un noteikts pienākums nodrošināt palīgu profesionālās darbības riska apdrošināšanu attiecībā uz iespējamo trešo personu interešu apdraudējumu. Likumprojekts paredz tiesības zvērinātam tiesu izpildītājam pēc vienošanās ar ieinteresēto personu sniegt juridisko palīdzību konsultāciju veidā, kā arī sagatavojot dokumentus jautājumos, kas saistīti ar tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi. Vienlaikus, lai novērstu jebkādas šaubas par iespējamu interešu konfliktu zvērināta tiesu izpildītāja darbā, slēdzot atsevišķas vienošanās par juridiskās palīdzības sniegšanu, tiks noteikts, ka zvērinātam tiesu izpildītājam aizliegts sniegt juridisko palīdzību saistībā ar lietām, kurās viņš veicis Tiesu izpildītāju  likumā noteiktās amata darbības. Tāpat likumprojekts paredz noteikt konkrētu termiņu, kādā zvērinātam tiesu izpildītājam jānodrošina naudas līdzekļu, kas piedzīti no parādnieka, izsniegšanu vai pārskaitīšanu piedzinējam lietās, kurās piedziņa veicama valsts ienākumos, kā arī gadījumos, kad ar tiesas nolēmumu atbildētājam uzlikts pienākums veikt periodiskus maksājumus. Vienlaikus likumprojekts noteic, ka informācija par zvērinātu tiesu izpildītāju kvalifikācijas eksāmena izsludināšanu un eksāmena norises dienu, zvērināta tiesu izpildītāja pārcelšanu uz citu amata vietu, kā arī informācija par zvērināta tiesu izpildītāja prakses vietas adresi turpmāk publicējama Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes mājas lapā internetā. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Administratīvā departamenta pārstāve Tālr. 67036712 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv