Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Valsts pārvaldes iekārtas likumā (turpmāk – likums), kas vienkāršos iekšējo normatīvo aktu izdošanas kārtību. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti. Likumprojekts paredz vienkāršot instrukciju un ieteikumu izdošanas kārtību, vienlaikus palielinot instrukcijas vai ieteikumu izdevējas institūcijas atbildību par šī iekšējā normatīvā akta tiesiskumu. Instrukcijas un ieteikumu projektus turpmāk vairs nebūs iepriekš jāsaskaņo ar TM. Tomēr, lai TM arī turpmāk varētu pildīt savu klasisko tiesiskuma nodrošināšanas funkciju, likumprojekts paredz noteikt tieslietu ministram tiesības apturēt prettiesiskas instrukcijas vai ieteikumu darbību pēc šo iekšējo normatīvo aktu publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. Kā teikts projekta anotācijā, no likuma tiks izslēgtas arī normas, kuras paredz obligātu visu iekšējo normatīvo aktu saskaņošanu ar augstāku iestādi, jo ir daudz tādu iekšējo normatīvo aktu, kuri skar vienīgi darba organizāciju iestādē, piemēram, lietvedības organizēšanas kārtību, un šādu iekšējo normatīvo aktu saskaņošana ar augstāku iestādi nav lietderīga. Ievērojot minēto, likumprojektā paredzēts, ka augstāka iestāde varēs turpmāk noteikt, kādi iekšējie normatīvie akti ar to ir jāsaskaņo. Tomēr, ja augstāka iestāde šādu kārtību nebūs noteikusi, tad padotības iestādei būs jāsaskaņo ar augstāku iestādi visi iekšējie normatīvie akti, kā tas bija līdz šim. Tādējādi augstākai iestādei tiek saglabāta iespēja kontrolēt, kādi iekšēji normatīvie akti tiek izdoti tās padotībā esošajās iestādēs. Ar grozījumiem vienlaikus plāno apvienojot vairākus iekšējo normatīvo aktu veidus, tādējādi vienkāršot iekšējo normatīvo aktu sistēmu. Pēc likumprojekta apstiprināšanas Saeimā tiek paredzēts saglabāt četrus iekšējo normatīvo aktu veidus – reglaments, instrukcija, ieteikumi un iekšējie noteikumi –, kuri likumprojektā pēc satura tiek skaidri nošķirti. Likumprojekts papildus paredz vienkāršot regulējumu kolīziju risināšanai starp iekšējo un ārējo normatīvo aktu vai vispārējo tiesību principu, proti, nosakot, ka gadījumā, ja amatpersona konstatē pretrunu starp iekšējo un ārējo normatīvo aktu, piemēro ārējo normatīvo aktu. Likuma grozījumi vēl jāpieņem Saeimā. Ar pilnu grozījumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv