Informācija presei
Šodien, 14.augustā, Ministru kabinets pieņēma zināšanai Tieslietu ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu „Par uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru 2013. – 2015.gadam”. Informatīvajā ziņojumā norādīts, ka uzņēmējdarbības riska valsts nodeva no 2013. gada līdz 2015. gadam paliek esošajā līmenī, proti,  0.25 lati mēnesī, ko aprēķina par katru darbinieku, ar kuru nodibinātas darba tiesiskās attiecības. Tāpat nepieciešamības gadījumā tiks izvērtēts atlikuma uzkrājuma un izmaksājamo summu lielums, pārskatot uzņēmējdarbības riska valsts nodevas apmēru atbilstoši esošai situācijai. Sākot no šī gada uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumi tiek izlietoti vienīgi apakšprogrammu finansēšanai, proti, darbinieku prasījumu garantijas fondam un maksātnespējas procesa izmaksām. Savukārt no 2013.gada 1.janvāra uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumi, kas iekasēti vairāk par plānoto, tiks ieskaitīti darbinieku prasījumu garantiju fonda kontā, tādejādi, nodrošinot atlikuma uzkrājuma veidošanos. Informatīvajā ziņojumā ir apkopoti un salīdzināti darbinieku prasījumu garantiju fonda finansēšanas avoti un noteiktie izmaksu ierobežojumi Eiropas Savienības un Eiropas ekonomiskās zonas dalībvalstīs. Darbinieku prasījumus darba devēja maksātnespējas gadījumā apmierina garantiju institūcijas, kuru aktīvi ir neatkarīgi no darba devēju apgrozāmā kapitāla, un tos neskar maksātnespējas procedūras. Garantiju institūciju finansēšanas mehānismi ir dažādi, tomēr pamatā tajā piedalās darba devēji – maksājot īpašus nodokļus, apdrošināšanu u.c. Tāpat tikai vienā no Eiropas valstīm (Nīderlandē) nav noteikts ierobežojums maksājuma apmēram no garantiju fonda – visas pārējās valstis ir noteikušas dažādu veidu un principu ierobežojumus šāda veida izmaksām. Tāpat ziņojumā norādīts, ka maksātnespējas procesa izmaksu segšanai nepieciešamo līdzekļu apmērs turpmākajā periodā (2013.-2015.gads) samazināsies un, iespējams, ka pēc 2015.gada vairs nebūs nepieciešams novirzīt uzņēmējdarbības riska valsts nodevas ieņēmumus maksātnespējas procesa izmaksu segšanai. Ar informatīvo ziņojumu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Papildu informācija: Sigita Vasiļjeva Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv Tālr.: 67036739, 28303346 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv http://twitter.com/tieslietas