Šodien Ministru kabinets akceptēja Dokumentu juridiskā spēka likumu. To izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti saskaņā ar Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plānu 2009. gadam. Kā teikts likumprojekta anotācijā, pašlaik spēkā esošie Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi ir plaši piemērojami, proti, tie nosaka, kā izstrādājams un noformējams dokuments, lai tas iegūtu juridisku spēku, raksturo pārvaldes dokumentu sistēmu un paredz dokumenta rekvizītu noformēšanas prasības. Taču šie noteikumi zaudēs spēku šā gada jūlijā, kā to nosaka jaunais Ministru kabineta iekārtas likums. Līdz ar to nepieciešams izdot jaunu likumu, kā arī detalizētākus noteikumus par dokumenta oriģināla, tā atvasinājuma un dublikāta noformēšanas kārtību un prasības dokumenta rekvizītu noformēšanai. Likumprojektā noteiktas prasības tam, lai dokuments iegūtu juridisku spēku. Būs noteikts, ka paraksts, kas atveidots ar dažādiem tehniskiem līdzekļiem – spiedogu, izmantojot datoru, kserokopēšanu vai citādā veidā – nenodrošinās dokumenta juridisko spēku. Šis nosacījums neattieksies uz drošu elektronisko parakstu, jo jau šobrīd tādam dokumentam ir tāds pats juridisks spēks, kā pašrocīgi parakstītam dokumentam. Tā kā privāttiesiskajās attiecībās Civillikums paredz tiesiska darījuma formas brīvību, šajā likumprojektā paredzēts, ka prasības attieksies uz valsts un pašvaldību institūciju izdotajiem dokumentiem un valsts un pašvaldību institūcijās iesniedzamajiem dokumentiem, ciktāl citos normatīvajos aktos nebūs noteiktas speciālas prasības. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv