Otrdien, 17. janvārī, Ministru kabinets (MK) apstiprināja Valsts zemes dienesta (VZD) izstrādāto kārtību, kādā veic zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Kārtība paredz, ka VZD uztur sarakstus zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem un publicē tos savā mājas lapā, kā arī organizē zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem. Līdz šim šos darbus veica valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks”, taču tagad šī funkcija ir nodota VZD. Zemes kadastrālo uzmērīšanu par valsts budžeta līdzekļiem veic: - bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem atjaunotas īpašuma tiesības, piešķirot zemi tajā administratīvajā teritorijā, kurā bijušais zemes īpašums atradās līdz 1940.gada 21.jūlijam; - bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ un zeme vēl nav uzmērīta uzsāktās tiesvedības dēļ; - bijušajiem zemes īpašniekiem, kuriem īpašuma tiesības atjaunotas, piešķirot līdzvērtīgu zemi citā administratīvajā teritorijā no personas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ; - visu iepriekš minēto personu mantiniekiem -  laulātiem, bērniem un mazbērniem, politiski represētajām personām un 1. grupas invalīdiem. Par valsts budžeta līdzekļiem uzmēra zemes vienību tādā platībā, uz kuru ir atjaunotas īpašuma tiesības un kura iekļaujas normatīvajos aktos zemes kadastrālās uzmērīšanas jomā noteiktās pieļaujamās platību atšķirības robežās. Kārtība precizē iesniegumu iesniegšanu un iesniedzamos dokumentus, kas apliecina iesniedzēja tiesības zemes kadastrālai uzmērīšanai par valsts budžeta līdzekļiem. Lai pretendētu uz valsts budžeta finansējumu kadastrālajai uzmērīšanai, zemes lietotājiem viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu jāpiesaka uzmērīšana VZD. Ja termiņš tiek nokavēts, to neatjauno un zemes lietotājs zaudē tiesības uz budžeta finansējumu. Saskaņā ar apstiprināto kārtību zemes lietotājiem, kuriem konkrētajā gadā ir piešķirts finansējums, VZD nosūta paziņojumu par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu zemes kadastrālajai uzmērīšanai un apliecinājuma (piekrišanas) veidlapu par zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu izpildi. Zemes lietotājiem aizpildītais un parakstītais apliecinājums 30 dienu laikā pēc tā saņemšanas jāiesniedz VZD. Ja tas netiek izdarīts, zemes lietotājs var zaudēt tiesības uz budžeta finansējumu. Tāpat noteikumi paredz pārejas kārtību, kādā valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks” nodod VZD par valsts budžeta līdzekļiem uzmērāmo zemes vienību sarakstus, kā arī sarakstu ar zemes vienībām, kas izslēgtas no saraksta un visu uzkrāto dokumentāciju par zemes kadastrālo uzmērīšanu. Pēc valsts SIA „Latvijas Valsts mērnieks" sniegtās informācijas, rindā uz valsts budžeta finansēto mērniecību ir iekļautas 6456 zemes vienības. Kārtības projektu var lasīt MK mājas lapā. Līga Brice Tieslietu ministrijas Sabiedrisko attiecību speciāliste E-pasts: liga.brice[at]tm.gov.lv   Tālr.: 67036739, 26485232 Adrese: Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV-1536 www.tm.gov.lv  Twitter: @Tieslietas Andris Sproģis Komunikāciju projekta vadītājs Valsts zemes dienests E-pasts: Andris.Sprogis[at]vzd.gov.lv Tālrunis: 67038606, 29283505 Adrese: 11.novembra krastmala 31, Rīga, LV-1050