Informācija presei
Valdība atbalsta būtiskus grozījumus Civilprocesa likumā
Šodien, 4.februārī, valdība atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus Civilprocesa likumā.
„Ikvienam vecākam ir jāapzinās savi pienākumi pret bērnu. Neatkarīgi no tā, kādas ir izveidojušās attiecības starp bērna vecākiem, abu vecāku pienākums ir rūpēties par bērna uzturu, izglītības nodrošināšanu un saskarsmes tiesību ievērošanu”, tieslietu ministre Baiba Broka atzinīgi vērtē jauno regulējumu, kas turklāt „paredz īsāku izskatīšanas termiņu lietās, kas skar bērnu tiesību aizsardzību.”
Grozījumu mērķis ir pilnveidot lietu izskatīšanas kārtību tiesās, kas izriet no aizgādības vai saskarsmes tiesībām, kā arī noteikt kārtību, kādā notiks šo lietu kategorijās pieņemto nolēmumu izpilde.  Lai sasniegtu šo mērķi, paredzēts izdarīt vairākus būtiskus grozījumus Civilprocesa likumā. Likumprojekts paredz, ka lietās, kas skar bērnu, termiņš rakstveida paskaidrojumu iesniegšanai ir nosakāms ne garāks par 15 dienām no prasības pieteikuma nosūtīšanas dienas. Tāpat paredzēts precizēt pagaidu lēmumu, ar kuriem uz laiku līdz sprieduma taisīšanai nosaka bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību, uzturlīdzekļus bērnam, aizliegumu bērna izvešanai no valsts, līdzekļus otra laulātā iepriekšējā labklājības līmeņa nodrošināšanai un citus prasījumus,  pieņemšanas kārtību , un, ka tiesa šos lūgumus izskata un pieņem pagaidu lēmumu viena mēneša laikā no lūguma saņemšanas dienas. Savukārt lietās par paternitātes atzīšanas apstrīdēšanu tiesa pēc savas iniciatīvas vai ieinteresēto personu lūguma var pieprasīt attiecīgās bāriņtiesas atzinumu un uzaicināt tās pārstāvi piedalīties tiesas sēdē. Grozījumi paredz papildināt Civilprocesa likumu ar divām jaunām nodaļām: „Nolēmumu izpildīšana lietās, kas izriet no aizgādības tiesībām” un „Nolēmumu izpildīšana lietās, kas izriet no saskarsmes tiesībām”. Līdz ar jauno nodaļu tiesisko regulējumu tiks precizēta nolēmumu izpilde lietās, kas izriet no aizgādības un saskarsmes tiesībām. Līdz ar šo likumprojektu tika atbalstīti arī grozījumi Bāriņtiesu likumā un Civillikumā, kas cita starpā papildina šo likumprojektu, lai to varētu īstenot praksē. Vienlaikus minētajiem grozījumiem ir veikti arī citi grozījumi Civilprocesa likumā, kas vēl jāapstiprina Saeimā. Ar pilnu likumprojekta tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Preses sekretāre Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv