Valdība atbalsta zvērinātiem notāriem piešķirt tiesības reģistrēt laulības
Otrdien, 19.janvārī, Ministru kabinets atbalstīja grozījumus Civillikumā, Notariāta likumā un Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā, kas noteic zvērinātu notāru tiesības reģistrēt laulības un paredz atteikties no divu liecinieku obligātas klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā gan pie zvērināta notāra, gan dzimtsarakstu nodaļā. Ar izstrādāto regulējumu paredzēts veicināt laulību reģistrāciju, piedāvājot alternatīvu iespēju tās reģistrēšanai, tādējādi stiprinot ģimenes institūtu. Iespēja laulāties pie zvērināta notāra saistāma ar iespēju iegūt paplašinātu juridisku konsultāciju par normatīvo regulējumu, kas attiecas uz laulāto personiskajām un mantiskajām attiecībām. Proti, personām tiks izskaidrots un piedāvāts sakārtot mantiskās attiecības ar laulības līgumu par mantisko attiecību režīma noteikšanu laulāto starpā un nodrošināts attiecīgu ierakstu veikšanu valsts publiskajos reģistros. Grozījumi paredz iespēju atteikties no liecinieku obligātas klātbūtnes laulības reģistrācijas procesā, jo mūsdienās šādai prasībai vairs nav juridiska pienesuma, tas ir vēsturisku tradīciju jautājums. Liecinieku aicināšana tiek atstāta to personu ziņā, kuras vēlas izmantot šo simbolisko iespēju un noslēgt laulību liecinieku klātbūtnē, regulējumā paredzot personām tiesību pieaicināt ne vairāk kā divus lieciniekus. Ar grozījumiem Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā paredzēts novērst problēmsituācijas, kad personas, kuras maina uzvārdu, noslēdzot laulību, noteiktajā laika periodā nespēj nomainīt personu apliecinošo dokumentu, kas kļuvis nederīgs, jo tūlīt pēc laulības ceremonijas dodas ceļojumā uz ārvalstīm. Izstrādātais regulējums paredz iespēju personām  mainīt uzvārdu dzimtsarakstu nodaļā viena mēneša laikā pēc laulības noslēgšanas, veicot papildinājumu laulību reģistra ierakstā, pamatojoties uz personu iesniegumu un izdodot jaunu laulības apliecību, kurā norādīts jaunais uzvārds. Lai novērstu iespējamās problēmas ar dokumentu maiņu, piemēram, ja ārvalstnieka pilsonības valstī ir atšķirīgs normatīvais regulējums attiecībā uz laulātā uzvārda iegūšanu, vienkāršota uzvārda maiņas kārtība arī gadījumos, ja personas vēlas atgūt savu pirmslaulības uzvārdu viena mēneša laikā pēc laulības reģistrācijas. Plānots, ka šie grozījumi varētu stāties spēkā 2017. gada 1. septembrī. Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.   Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv