Informācija presei
Valsts kontroles norādīto risku mazināšanai rosina aktīvāk sniegt datus Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmai
Valsts zemes dienests (VZD) aicina pašvaldības un uzņēmumus aktīvāk iesniegt datus reģistrēšanai Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmā, kas darbojas kopš šī gada janvāra. Sistēma ir izveidota, lai vienuviet uzkrātu informāciju par apgrūtinātajām teritorijām, kam jānosaka aizsargjoslas. Izvērtējot projekta „Valsts zemes dienesta ģeotelpisko datu ģeotelpiskās informācijas sistēmas izveide” rezultātus, Valsts kontrole ir atzinusi, ka kopumā izstrādātā funkcionalitāte un e-pakalpojumi ir ieviesti veiksmīgi. Vienlaikus Valsts kontrole ir norādījusi uz riskiem Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas (ATIS) pilnvērtīgai izmantošanai sakarā ar lēno datu reģistrācijas procesu. Valsts kontrole atzīmē, ka, pastāvot zemai datu sniedzēju aktivitātei, līdz 2018. gada janvārim, kad ir plānots, ka datiem jābūt pieejamiem pilnā apjomā, sistēma var nebūt pilnībā uzpildīta. Ņemot vērā Valsts kontroles norādījumus, VZD aicina datu sniedzējus sadarboties aktīvāk, jo sistēmas uzpildīšanai ar datiem ir izšķiroša nozīme, lai sistēma pildītu savas funkcijas un pilnībā tiktu sasniegti investīciju projekta mērķi. Lai rosinātu datu sniedzējus aktīvāk iesniegt datus reģistrēšanai sistēmā, VZD ir izsūtījis vēstules visām 119 pilsētu un novadu pašvaldībām, kā arī lielākajiem datu sniedzējiem. Kopā uzrunāti 200 datu sniedzēji. VZD regulāri sazinās ar uzņēmumiem, kuru darbība saistīta ar tādu infrastruktūras objektu izmantošanu, kas atbilst apgrūtināto teritoriju kritērijiem, un sniedz konsultācijas par datu sagatavošanu iesniegšanai. Iekļaujot vienā informācijas sistēmā informāciju par visām valsts teritorijām ar lietošanas tiesību aprobežojumiem no kopumā ap 400 datu sniedzējiem, tiks nodrošināta šo datu publiska pieejamība. Tos varēs izmantot gan iestādes, gan uzņēmēji plānošanas un uzņēmējdarbības vajadzībām. Precīzu datu pieejamība par apgrūtinātajām teritorijām mazina risku, veicot darījumus ar nekustamajiem īpašumiem, zemes ierīcībā, būvniecībā, lauksaimniecībā un citās nozarēs. Tāpēc ir svarīgi, ka ATIS iekļaujamo datu sniedzēji – objektu īpašnieki vai institūcijas, kas atbild par objekta datu sagatavošanu vai apgrūtinātās teritorijas izveidošanu un tās robežu datu sagatavošanu, aktīvāk iesaistās datu iesniegšanā. Pirmie sadarbību ar VZD ir uzsākuši: AS “Latvenergo”, SIA “LatRosTrans”, VAS “Latvijas Gaisa satiksme”, AS “Latvijas gāze”, PAS “Daugavpils siltumtīkli”, AS “Latvijas elektriskie tīkli”, “Latvijas Valsts ceļi”, Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs. Informācija par datu sagatavošanu un iesniegšanu ir pieejama VZD tīmekļa vietnes vzd.gov.lv sadaļā “Informācija Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu sniedzējiem”. Tajā ir pieejama gan informācija, gan resursu datnes un citi palīgmateriāli datu sniedzējiem un datu ieguvei.