Ministru kabinets šodien akceptēja grozījumus Uzturlīdzekļu garantiju fonda (turpmāk – UGF) likumā, kas paredz papildus nosacījumus uzturlīdzekļu saņemšanai no UGF. Grozījumu mērķis ir nodrošināt bērnus ar uzturlīdzekļiem atbilstoši UGF likumam pieejamā finansējuma robežās laika periodā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim. Kā teikts grozījumu projekta anotācijā, tiks paredzēti papildus nosacījumi, lai saņemtu uzturlīdzekļus no UGF, proti, bērnam faktiski jābūt iesniedzēja aprūpē, kā arī iesniedzējam un bērnam pastāvīgi ir jādzīvo un ir jābūt deklarētai dzīvesvietai Latvijas teritorijā. UGF administrācijai būs tiesības pārtraukt uzturlīdzekļu izmaksu, ja iesniedzējs vai bērns, par kuru veic uzturlīdzekļu izmaksas, izbrauks uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī vai viņiem nebūs deklarētas dzīvesvietas Latvijas teritorijā, kā arī, ja iesniedzējs faktiski neaprūpēs bērnu. Pēc grozījumu stāšanās spēkā iesniedzējam būs noteikts pienākums paziņot UGF administrācijai par apstākļiem, kas var būt par pamatu uzturlīdzekļu izmaksas izbeigšanai, piemēram, kad bērns faktiski neatrodas iesniedzēja aprūpē, parādnieks maksā uzturlīdzekļus iesniedzējam u.c. Iesniedzējam būs paredzēts pienākums atmaksāt UGF no tā izmaksātos uzturlīdzekļus un likumiskos procentus par nepamatoti izmaksātajām uzturlīdzekļu summām, ja iesniedzējs sniedzis nepatiesas ziņas. Savukārt laika periodā no 2010.  gada 1. janvāra līdz 2012. gada 31. decembrim būs noteikts, ka uzturlīdzekļi no UGF līdzekļiem uzsāktajās uzturlīdzekļu izmaksas lietās un lietās, kas tiks uzsāktas pēc 2010. gada 1. janvāra tiks izmaksāti šādā apmērā – par katru bērnu no viņa piedzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai – Ls 30 līdzšinējo Ls 45 vietā, bet par katru bērnu no septiņu gadu vecuma sasniegšanas līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai – Ls 35 līdzšinējo Ls 54 vietā. Paredzēts, ka grozījumi stāsies spēkā  2010. gada 1. janvārī. Ar pilnu grozījumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.   Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv