Informācija presei
Ministru kabinets šodien akceptēja izmaiņas Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā, kas paredz, ka no šā gada 1. jūlija vairs netiks nodrošināta juridiskās palīdzība administratīvajās lietās. Kā teikts likumprojekta anotācijā, patlaban valsts nodrošina juridisko palīdzību administratīvajās lietās – konsultāciju pirmstiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma izpildes stadijā, procesuāla dokumenta sagatavošanu pirmstiesas, tiesvedības un tiesu nolēmuma izpildes stadijā un pārstāvību tiesā, ierobežojot palīdzības apjomu stundās un noteiktu darbību veidā. Valsts sedz izdevumus par konsultāciju ne vairāk par piecām stundām vienas administratīvas lietas ietvaros, izdevumus ne vairāk kā par trīs procesuālo dokumentu sagatavošanu vienas administratīvas lietas ietvaros un izdevumus par pārstāvību tiesā ne vairāk kā par 40 stundām vienas lietas ietvaros. Saskaņā ar Juridiskās palīdzības administrācijas (turpmāk – JPA) sniegto informāciju, 2008. gadā ir pieņemti 82 lēmumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu administratīvajās lietās, kā arī izmaksāti Ls 2268,06. Kā norāda likumprojekta autori, lai ierosinātu administratīvo lietu iestādē, persona var vērsties ar mutvārdu vai rakstveida iesniegumu. Saskaņā ar Administratīvā procesa likumu iesniegumā norādāms iesniedzēja vārds un uzvārds, dzīvesvieta, un prasījums. Ja lieta nonāk tiesā, lai prasījuma robežās noskaidrotu patiesos lietas apstākļus un panāktu tiesisku un taisnīgu lietas izskatīšanu, tiesa dod administratīvā procesa dalībniekiem norādījumus un ieteikumus, kā arī savāc pierādījumus pēc savas iniciatīvas (objektīvās izmeklēšanas princips). Ja administratīvā procesa dalībnieku iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, tiesa savāc tos pēc savas iniciatīvas. Līdz ar to secināms, ka iesnieguma vai pieteikuma sastādīšanai un iesniegšanai iestādē vai Administratīvajā rajona tiesā, lai apstrīdētu izdoto administratīvo aktu, nav nepieciešamas speciālas juridiskas zināšanas un personai nepastāv šķēršļi, lai realizētu savas tiesības. Ņemot vērā minēto, nolemts no valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likuma izslēgt normas, kas paredz valsts garantētās juridiskās palīdzības nodrošināšanu administratīvajās lietās. Minētais nosacījums neattieksies uz gadījumiem, kad juridiskās palīdzības sniegšanas administratīvajā lietā nepieciešamība izriet no Latvijas Republikas uzņemtajām starptautiskajām saistībām. Plānots, ka šīs un citas izmaiņas likumā stāsies spēkā šā gada 1. jūlijā. Iesniegumus par juridisko palīdzību, kuri būs JPA saņemti šā gada 1. jūlijam, JPA izskatīs, juridisko palīdzību piešķirs un nodrošinās iepriekšējā kārtībā un apjomā Likuma grozījumi jāpieņem Saeimai. Ar pilnu grozījumu tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv