Juridiskā palīdzība

2005.gada 1.jūnijā stājās spēkā Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likums, kura mērķis ir veicināt fiziskās personas tiesības uz taisnīgu tiesas aizsardzību, nodrošinot valsts garantētu finansiālu atbalstu juridiskās palīdzības saņemšanai.

Likums nosaka, ka atbildīgā iestāde par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības piešķiršanu civillietās (t.sk. pārrobežu strīdos), noteikta veida administratīvajās lietās un Satversmes tiesas procesā ir Juridiskās palīdzības administrācija (izveidota 2006.gada 1.jānvārī), savukārt kriminālprocesā – procesa virzītājs Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos un kārtībā.

Administrācijas darbība vērsta uz tiesiski vismazāk aizsargāto un sociāli jūtīgāko sabiedrības daļu, proti, personām, kuras ir ieguvušas maznodrošinātas vai trūcīgas personas statusu, kuras atrodas valsts vai pašvaldības apgādībā, kā arī personām, kuras pēkšņi nonākušas tādā situācijā un materiālajā stāvoklī, kas tām liedz nodrošināt savu tiesību aizsardzību un pieeju taisnīgai tiesas aizsardzībai.

Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmas pastāvēšanas laikā notika būtiski pilnveides procesi, piemēram, paplašinot lietu kategorijas, kurās palīdzība tiek nodrošināta (Satversmes tiesas procesā, sarežģītajās administratīvajās lietās), ieviešot daļējo juridiskās palīdzības ar personu līdzmaksājumiem sistēmu advokātu civilprocesa lietās, paredzot plašākas garantijas trauksmes cēlējiem, modernizējot iestādes darbību ar jaunāko informācijas tehnoloģiju rīku ieviešanu, kā arī plānojot turpmākās attīstības virzienus.

Kā primāri attīstāmais virziens ir personu loka paplašināšana, attīstot daļējās juridiskās palīdzības sistēmu civiltiesisku (ne tikai advokātu civilprocesa lietās) strīdu risināšanai, tādējādi sniedzot valsts nodrošināto juridisko palīdzību personu grupām, kuras ir identificējamas kā mazaizsargātas un pakļautas lielākam riskam nespēt efektīvi aizsargāt un aizstāvēt savas tiesības.

Detalizētāka informācija www.jpa.gov.lv “Pakalpojumi

Informatīvais raksts https://lvportals.lv/tiesas/310820-valsts-nodrosinata-juridiska-palidziba-kad-un-ka-to-var-sanemt-2019