Valsts probācijas dienesta pētījumi par bijušo un esošu probācijas klientu recidīva rādītājiem
Saskaņā ar Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) likumā noteikto dienestam regulāri ir jāveic izpēte par bijušo un esošu probācijas klientu recidīva rādītājiem. Lai pildītu dienestam noteikto deleģējumu, 2018. un 2019. gadā tika veikti divi pētījumi un to rezultāti ir apkopoti ziņojumos:
  1. Probācijas klientu noziedzīgu nodarījumu recidīvs: 2013. gada un 2016. gada kohortu salīdzinājums.
  2. Noziedzīgu nodarījumu recidīvs personām, kuras notiesātas par dzimumnozieguma izdarīšanu.
Pirmā pētījuma mērķis ir raksturot pēc probācijas funkcijām dažādās probācijas klientu mērķgrupas un noskaidrot strukturālās izmaiņas šajās grupās (cik līdzīgi vai atšķirīgi ir probācijas klientu dažādās mērķgrupas pirms un pēc 2012.gada 13.decembra likuma ,,Grozījumi Krimināllikumā” spēkā stāšanās) un salīdzināt 2013. gada un 2016. gada probācijas klientu kohortu recidīva rādītājus. Pētījumā kopumā tika analizēti dati par 4570 bijušajiem un esošajiem probācijas klientiem. Analizējot iegūtos datus, tika konstatētas strukturālas izmaiņas pēc probācijas funkcijām dažādās probācijas klientu grupās, kas saistīts ar notiesātām personām piemērotiem sodiem. Tāpat tika konstatēts, ka 2016. gada probācijas klientu grupā ir augstāki recidīva rādītāji, un tas ir saistīts ar recidīva rādītāju atšķirībām probācijas klientiem, kuri notiesāti ar piespiedu darbiem. Kopumā pētījums norāda uz nepieciešamību veicināt un stiprināt tādu sodu piemērošanu, kas paredz korekcijas un atbalsta pasākumus, īpašu uzmanību pievēršot nepilngadīgo un jauniešu mērķgrupām un ar papildsodu – probācijas uzraudzība – sodītām personām, kas atbrīvojušies no ieslodzījuma. Otra pētījuma mērķis ir raksturot probācijas klientus, kas notiesāti par noziedzīgu nodarījumu pret tikumību un dzimumneaizskaramību un apzināt jaunu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas (recidīva) rādītājus šajā grupā. Pētījuma izlasē tika iekļauti 708 gadījumi – par dzimumnoziegumiem sodītas personas, kas kļuva par dienesta klientiem laika posmā no 2010. gada janvāra līdz 2016.gadam. Pētījuma tika konstatēts tas, ka tikai nelielai daļai notiesāto dzimumnoziedznieku, ir ierosināts jauns kriminālprocess par dzimumnoziegumu izdarīšanu (35 no 708 gadījumiem; 5%). Izpētes rezultāti apstiprināja arī citos pētījumos konstatēto, proti, vīrieši, biežāk kā sievietes tiek apsūdzēti par jauna dzimumnozieguma izdarīšanu. Tāpat ieslodzījumu izcietušo dzimumnoziedznieku grupa, kā arī tās izlasē iekļautās personas, kas bija veikušas seksuāli motivētu noziedzīgu nodarījumu pret konkrētu cietušo, ir ar augstāku risku izdarīt atkārtotu dzimumnoziegumu.