Valsts sekretāru sanāksmē izsludina Tieslietu ministrijas izstrādāto risinājumu piespiedu dalītā īpašuma izbeigšanai
Ceturtdien, 9.jūlijā, Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts Tieslietu ministrijas izstrādātais likumprojekts „Piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību privatizētajās daudzdzīvokļu mājās izbeigšanas likums”, kas paredz piedāvāt privatizēto daudzdzīvokļu ēku un zemes īpašniekiem vienkāršotu  dalītā īpašuma attiecību izbeigšanas risinājumu. Likumprojekts nosaka kārtību, kādā atsevišķo zemes un ēkās esošo dzīvokļu īpašumu vietā varētu izveidot vienotu īpašumu, proti, dzīvokļu īpašniekiem paredzēta iespēja par taisnīgu samaksu no zemes īpašniekiem izpirkt zemi, ņemot vērā to, ka privāttiesiskā ceļā izbeigt piespiedu dalītā īpašuma attiecības tieši daudzdzīvokļu ēku gadījumos ir apgrūtināti vai pat neiespējami. Tieslietu ministrijas piedāvātais risinājums paredz, ka:
  • lēmumu par zemes izpirkšanu pieņems dzīvokļu īpašnieki kopsapulcē, vairāk nekā pusei balsojot „par”;
  • līdzekļi izpirkuma cenas samaksai zemes īpašniekam dzīvokļu īpašniekiem jānodrošina pašiem;
  • gadījumā, ja dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu par zemes izpirkšanu, zemes izpirkšanai nav nepieciešama tās īpašnieka piekrišana;
  • dzīvokļu īpašnieki izpērk zemes platību, kas vienāda ar konkrētajai ēkai noteikto funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu, neatkarīgi no piespiedu nomas līgumā norādītās nomājamās zemes platības;
  • valsts un pašvaldības sniegs atbalstu – segs izmaksas, kas saistītas ar procesa norisi: pašvaldība nodrošinās izpērkamās zemes (funkcionālā zemes gabala) noteikšanu vai pārskatīšanu kvartāla robežās aptuveni trīs gadu laikā. Savukārt valsts segs administratīvā procesa izmaksas, kas saistītas ar izpērkamās zemes reģistrāciju kadastrā, izpirkuma cenas noteikšanu, dzīvokļu īpašnieku informēšanu, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanu (iesaistot zvērinātu tiesu izpildītāju), izpērkamās zemes kadastrālo uzmērīšanu, dzīvokļu īpašnieku īpašuma tiesību uz izpērkamo zemi nostiprināšanu zemesgrāmatā.
Likumprojektā piedāvātā risinājuma īstenošanai nepieciešamās administratīvās izmaksas tiks segtas no valsts budžeta, un tās sastāda apmēram 7 – 8 milj. euro (prognozējot, ka zemi, uz kuras atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas izpērk 40 % no visiem daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašniekiem, kuri ir piespiedu dalītā īpašuma tiesiskajās attiecībās). Likumprojekta izstrādē ņemtas vērā atbildīgo ministriju u.c. valsts institūciju, Latvijas Universitātes, praktizējošo juristu, pašvaldību, zemes īpašnieku, kā arī dzīvokļu īpašnieku organizāciju pārstāvju diskusijas un secinājumi (Tieslietu ministrijas izveidotā darba grupa piespiedu dalītā īpašuma tiesisko attiecību izbeigšanai). Plānots, ka piedāvātā risinājuma īstenošanu dalītā īpašuma attiecību izbeigšanai varētu uzsākt 2020.gada sākumā. Papildu informācija Piespiedu nomas attiecības pastāv zemes reformas rezultātā, kad bijušie zemes īpašnieki vai to mantinieki varēja atjaunot īpašumtiesības arī uz zemi, uz kuras bija jau uzceltas ēkas, kas tika nodotas privatizācijai. Šādā gadījumā dzīvokļu īpašniekiem ir uzlikts pienākums maksāt piespiedu nomas maksu par zemes gabalu, uz kura atrodas ēka. Šobrīd Latvijā ir 3 677 daudzdzīvokļu mājas, kas atrodas uz citai personai piederošas zemes un kurās atrodas 110 970 dzīvokļu.   Līva Rancāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036712, 28748349 E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv