Šodien Ministru kabinets pieņēma grozījumus vairākos noteikumos, kas regulē zemes kadastra jautājumus. Grozījumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti. Apstiprinātie grozījumi kadastrālās vērtēšanas noteikumos paredz, ka kadastrālo vērtību un prognozēto kadastrālo vērtību aprēķinās tikai kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem kadastra objektiem, nevis nekustamā īpašuma nodokļa objektiem. Tāpat arī tiks noteikts, ka VZD pēc pieprasījuma, pamatojoties uz tiesas nolēmumu vai iestādes administratīvo aktu, aprēķinās vai pārrēķinās zemes vienības, būves, telpu grupas un zemes vienības daļas vēsturisko kadastrālo vērtību, kāda tā faktiski bija vai varēja būt iepriekšējā perioda noteiktā datumā. Savukārt saistībā ar grozījumiem Kadastra likumā par jaunas būvju klasifikācijas spēkā stāšanos 2010. gada 1. martā šodien valdība noteica, ka no minētā datuma kadastrālajā vērtēšanā izmantos normatīvajos aktos apstiprināto vienoto būvju klasifikāciju. Lai nodrošinātu kadastrālo vērtību aprēķinu jaunajiem ēku tipiem no 2010. gada 1. marta līdz 2011. gada 1. janvārim, noteiks ēku kadastrālo vērtību aprēķinā piemērojamos normatīvajos aktos noteiktos ēku kadastrālo vērtību bāzes rādītājus. Ar grozījumiem precizēs dzīvokļa īpašuma kadastrālās vērtības aprēķina formulu, nosakot, ka dzīvokļa īpašuma kadastrālo vērtību aprēķina, summējot dzīvokļa īpašumu veidojošās telpu grupas kadastrālo vērtību ar kadastrālās vērtības daļu atbilstoši dzīvokļa īpašumā ietilpstošai kopīpašuma domājamai daļai no dzīvokļa īpašumā ietilpstošajām ēkām, koplietošanas telpām un zemes. Savukārt ar grozījumiem noteikumos par kadastrālo vērtību bāzi 2010. gadam tiks noteikta jauna būvju klasifikācija. Kadastra objekta reģistrācijas un kadastra datu aktualizācijas noteikumos tiks iekļautas normas, ka atbilstoši grozījumiem Kadastra likumā VZD no 2010. gada 1. jūlija vairs neuzturēs datus par nekustamā īpašuma nodokļa objektiem. Ar grozījumiem plāno noteikt, ka zemes vai būves kadastrālais uzmērītājs, uzsākot nekustamā īpašuma objekta vai zemes vienības daļas kadastrālo uzmērīšanu,  pieprasīs un saņems VZD informāciju no Kadastra informācijas sistēmas kadastrālajai uzmērīšanai zemes vienībā. Zemes vienības vai zemes vienības daļas kadastrālās uzmērīšanas gadījumā iesniegumu var iesniegt arī mērnieks, ja kadastra subjekts viņu ir pilnvarojis. Liela apjoma informācijas saņemšanas gadījumā VZD datus reģistrēs un aktualizēs vai pieņems lēmumu par datu reģistrēšanas un aktualizēšanas atteikumu vai atlikšanu 15 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas. Ar grozījumiem noteikts, ka bez kadastrālās uzmērīšanas Kadastra informācijas sistēmā ierakstīs nekustamā īpašuma apgrūtinājumu, ja iesniegts lēmums par mikrolieguma izveidošanu, kurā norādīts zemes vienības kadastra apzīmējums un mikrolieguma aizņemtā platība. Ar grozījumu tekstiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv