Informācija presei
Veicinās ieslodzīto resocializāciju
Šodien, 15.septembrī, Ministru kabinets apstiprināja pamatnostādnes ieslodzīto resocializācijas pilnveidošanai ieslodzījuma laikā un pēc atbrīvošanas no 2015. gada līdz 2020. gadam, kā arī plānu to ieviešanai. Pamatnostādnes izstrādātas, lai mazinātu visus noziedzīgas uzvedības riskus brīvības atņemšanas soda izpildes laikā un pēc tā izciešanas, kā arī lai nodrošinātu cilvēka veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, t. sk., darba tirgū. Lai gan ir jau sasniegts nopietns progress notiesāto resocializācijas attīstībā, joprojām ir augsts jaunu noziedzīgu nodarījumu recidīvs pēc pilna cietumsoda izciešanas, saglabājas zems to personu īpatsvars, kas sodu cietumā izcieš pirmo reizi un zems nosacīti pirmstermiņa atbrīvotu notiesāto īpatsvars. Tāpēc, lai noteiktu ar brīvības atņemšanu notiesāto resocializācijas politiku vidējam termiņam, izstrādātas pamatnostādnes. Pamatnostādnēs ir plānoti rīcības virzieni – resocializācijas satura pilnveidošana, nodrošinot iedarbīgus instrumentus darbam ar visiem noziedzīgās uzvedības riskiem, paplašinot resocializācijas modeli ar atbalsta/uzraudzības posmu sabiedrībā un vienlaikus attīstot arī ieslodzīto veselības aprūpes sistēmu; ieslodzījuma vietu infrastruktūras attīstība, lai tajā būtu iespējams nodrošināt kvalitatīvu resocializāciju, kā arī ieslodzījuma vietu un probācijas darbinieku pietiekama skaita, kvalitatīvas atlases un pietiekamu apmācību nodrošināšana. Pamatnostādņu īstenošanas rezultātā palielināsies bijušo notiesāto skaits, kuri pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes vai Valsts probācijas dienesta uzraudzības kļūst ekonomiski aktīvi (iesaistās darba tirgū vai darba meklējumos). Bijušajam notiesātajam tiks radīta iespēja saņemt atbalsta/uzraudzības programmu sabiedrībā, notiesātajiem, kam soda izciešanas beigās noteikts augsts atkārtota vardarbīga vai seksuāla nozieguma risks, piemēros preventīvo uzraudzību. Pamatnostādnēs plānota Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta pietiekama skaita nodrošināšana, atlases, apmācību sistēmas pilnveidošana, kā arī brīvprātīgo darba kā soda izpildes procesa sastāvdaļas ieviešana. Tiks nodrošināta izglītības vai profesijas apguve brīvības atņemšanas soda izciešanas laikā, līdz ar ko bijušais notiesātais pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādes sāks darba meklējumus. Tāpat tiks uzlabotas notiesātā komunikāciju iespējas ar ģimeni, veicinot atgriešanos tajā, piemēram, ieviešot modernās saziņas tehnoloģijas (Skype) komunikācijai ar tuviniekiem atsevišķām notiesāto grupām. Ar pamatnostādņu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv