Šodien Ministru kabinets pieņēma kārtību, kādā nosaka valstij un pašvaldībām piekrītošo lauku apvidu zemi, kura turpmāk izmantojama zemes reformas pabeigšanai, kā arī valstij un pašvaldībām piederošo un piekrītošo zemi. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas un Valsts zemes dienesta (turpmāk – VZD) speciālisti. Noteikumu mērķis ir veicināt zemes reformas pabeigšanu un novērst vairākas problēmas. Proti, pašlaik Ministru kabineta rīkojuma pieņemšanai par zemes piekritību vai piederību jāiesniedz tādi pat dokumenti, kādi nepieciešami zemes ierakstīšanai zemesgrāmatās. Tā kā lielākā daļa valsts zemju nav kadastrāli uzmērītas un šis process ir dārgs un laikietilpīgs, tikai dažas ministrijas ir nodrošinājušas minētā rīkojuma pieņemšanu. Lai risinātu šo problēmu, noteikumos paredzēts, ka VZD sagatavos un nosūtīs ministrijām, VAS „Privatizācijas aģentūra” un pašvaldībām izvērtēšanai Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datus par valstij un pašvaldībām piekrītošajām zemes vienībām. Papildus tam ministrijas varēs pieteikties uz tām zemes vienībām, no kurām citas ministrijas un Privatizācijas aģentūra būs atteikušās Šī informācija būs publicēta VZD mājas lapā internetā. Zemes reformas pabeigšanai netiks nodotas zemes vienības, kuru platība ir mazāka par 0,2 ha, un par šīm zemēm VZD Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā būs jānorāda, ka tie ir starpgabali.  Ar pilnu noteikumu tekstu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv