Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts projekts virknei grozījumu Krimināllikumā (turpmāk – KL), ko izstrādājusi Tieslietu ministrijā izveidotā pastāvīgā KL darba grupa.Kā teikts likumprojekta anotācijā, pašlaik KL paredzēta kriminālatbildība par ceļu satiksmes noteikumu un transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tas izdarīts alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošu vielu ietekmē un tā rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi. KL paredzētais noziedzīgais nodarījums ir kvalificēts kā mazāk smags noziegums, jo tas tiek izdarīts aiz neuzmanības un par to KL paredzēta brīvības atņemšana uz laiku, ilgāku par diviem gadiem.Transportlīdzekļa vadīšana alkohola ietekmē atbilst Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzētajiem administratīvo pārkāpumu sastāviem, kuros paredzēta administratīvā atbildība par transportlīdzekļa vadīšanu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz noteiktas promiles. Saskaņā ar Kriminālprocesa likumu procesa virzītājs var izbeigt kriminālprocesu, ja persona, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu vai mazāk smagu noziegumu, izlīgusi ar cietušo vai viņa pārstāvi. Līdz ar to, ja cietušais un apsūdzētais paziņo par izlīgumu, tiesa, nepārbaudot lietas materiālus, var pieņemt lēmumu par apsūdzētā atbrīvošanu no kriminālatbildības.Rezultātā, persona, kas izdarījusi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā paredzēto administratīvo pārkāpumu    tiek sodīta ar arestu un lielu naudas sodu, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības par automašīnas vadīšanu, savukārt persona, kas izlīgusi ar cietušo, var tikt atbrīvota no kriminālatbildības, nesaņem nekādu sodu un var turpināt izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.Līdz ar to sagatavoti grozījumi KL, kas novērsīs gadījumus, kad minētais noziedzīgais nodarījums tiks atzīts par mazāk smagu noziegumu, tas ir – nodarījumi, kas izdarīti aiz neuzmanības, bet par kuriem brīvības atņemšana paredzēta ilgāka par desmit gadiem, ko paredz jaunie grozījumi, kļūs par smagiem noziegumiem un nebūs iespējas noslēgt izlīgumu ar cietušo. Līdz ar to tiesa nevarēs izbeigt pret personu kriminālprocesu.KL nosaka, ka tiesa, notiesājot nepilngadīgo nosacīti, var noteikt viņam piespiedu līdzekļus. Turklāt tiesa var uzlikt notiesātajam par pienākumu ievērot nosacījumus, kurus tiesa atzīst par nepieciešamiem soda mērķa sasniegšanai. Gadījumā, ja tiesa uzskata par vajadzību piemērot nepilngadīgai personai audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus, tā var atbrīvot nepilngadīgo no piespriestā soda. Tādēļ reizēm veidojas situācijas, ka tiesai, piemērojot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus – īpaši ievietošanas sociālās korekcijas izglītības iestādē gadījumā, persona vienlaicīgi nevar pildīt tiesas piemērotos pienākumus.Lai novērstu normu dublēšanos, piemērojot nepilngadīgām personām nosacītu notiesāšanu, paredzēts izslēgt no KL normu, kas nosaka, ka tiesa notiesājot nepilngadīgo nosacīti, var noteikt viņam piespiedu līdzekļus.KL nodaļa „Noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi, genocīds” paredz kriminālatbildību par genocīdu. Pašlaik KL nav normas, kas paredz kriminālatbildību par genocīdu veikušo režīma attaisnošanu vai par genocīdu veikušo personu slavināšanu. Eiropas Padomes Ietvarlēmuma „Par rasisma un ksenofobijas apkarošanu” projekts, nosaka, ka dalībvalstīm jāparedz kriminālatbildība par publiskas attaisnošanas, noliegšanas vai rupjas banalizēšanas Starptautiskās krimināltiesas statūtos definētajiem genocīda noziegumiem. Pēc grozījumu apstiprināšanas Saeimā KL būs noteikts kriminālatbildība par genocīdu veikušo režīmu vai par genocīdu notiesātu personu publisku slavināšanu, attaisnošanu vai īstenotā genocīda noliegšanu.KL nosaka atbildību par ar akcīzes nodokli apliekamo preču aprites noteikumu pārkāpšanu. Pašlaik KL nosaka vienādu atbildību par atšķirīga smaguma noziedzīgiem nodarījumiem. Pie akcīzes precēm pieder alkoholiskie dzērieni, tabakas izstrādājumi, naftas produkti, bezalkoholiskie dzērieni un kafija. Līdz ar to, nav samērojama atbildība starp, piemēram, kafijas aprites noteikumu un naftas produktu aprites noteikumu pārkāpumiem.Lai diferencētu atbildību, KL vēlas ieviest atsevišķu sadaļu „Nelikumīga naftas produktu uzglabāšana, pārvietošana (pārvadāšana) vai realizācija”. Likumprojekts izstrādāts ar mērķi noteikt atsevišķā tiesību normā kriminālatbildību par nelikumīgu naftas produktu uzglabāšanu, pārvietošanu (pārvadāšanu) vai realizāciju. Grozījumi stāsies spēkā pēc akceptēšanas valdībā un pieņemšanas Saeimā. KL pastāvīgajā darba grupā piedalās pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Satversmes tiesas, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Latvijas Universitātes, Latvijas Policijas akadēmijas, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes, Iekšlietu ministrijas, Saeimas Juridiskā biroja, Tiesībsarga, Sabiedriskās politikas centra „Providus” un Tieslietu ministrijas.Likuma grozījumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Bērnu un ģimenes lietu, Iekšlietu un Vides ministrijām, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariātam, Ģenerālprokuratūrai un Valsts kancelejai.Laura PakalneTM Sabiedrisko attiecību nodaļaspārvaldes vecākā referenteTālr. 67036714e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv