Ministru kabinets šodien atbalstīja grozījumus Latvijas Sodu izpildes kodeksā (turpmāk – LSIK), kas paredz veikt būtisku kriminālsoda – naudas sods – izpildes sistēmas reformēšana. Izmaiņas tiks veiktas arī citos likumos. Likumā paredzēti arī uzlabojumi brīvības atņemšanas soda izpildē, kas nepieciešams, lai pilnveidotu kriminālsodu izpildes kārtību un atbilstoši Ministru kabineta lēmumiem nodrošinātu nepieciešamo valsts budžeta līdzekļu ietaupījumu. Likumprojekta īstenošana ļaus mazināt tās problēmas, ar kurām Ieslodzījuma vietu pārvalde saskaras saistībā kraso notiesāto skaita pieaugumu kopš 2008. gada beigām ierobežotu valsts budžeta līdzekļu apstākļos. Kā teikts likumprojekta anotācijā, līdzšinējā naudas sodu izpildes efektivitātes analīze rāda, ka nepieciešams veidot jaunu naudas soda izpildes sistēmu. Tāpēc Krimināllikumā, Kriminālprocesa likumā un LSIK tiek veikti atbilstoši grozījumi, precizējot naudas soda definīciju un nosakot jaunu naudas soda izpildes kārtību, kurā tiesu izpildītāji vairs netiek iesaistīti, kas ļaus tiesu izpildītājiem vairāk pievērsties civilprocesuālajām aktivitātēm. Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pārstāvji atbalsta šādu risinājumu. Īstenojot šos grozījumus, valsts budžetā veidosies nelieli ietaupījumi. Papildus LSIK tiks papildināts, nosakot – ja notiesātajam noteikts papildsods – naudas sods un tas nav samaksāts, tad brīvības atņemšanas iestādes administrācija pēc notiesātā lūguma katru mēnesi no notiesātā darba samaksas pārskaitīs līdzekļus šī soda samaksai paredzētā Valsts kases kontā.  LSIK pašlaik nosaka, ka notiesāto bez darba samaksas var nodarbināt brīvības atņemšanas vietu un apkārtējās teritorijas labiekārtošanas darbos, kā arī notiesāto kultūras un sadzīves apstākļu uzlabošanas darbos līdz divām stundām dienā. Ar grozījumiem paredzēts paplašināt darbu veidus, kuros notiesātos var nodarbināt bez maksas un pagarināt laiku līdz četrām stundām dienā.  Tāpat tiks precizēta notiesātajiem uzlikto sodu apstrīdēšanas kārtība, kā arī lēmumu pārsūdzēšanas kārtība, samazinot tiesas instanču skaitu, kurā tos var pārsūdzēt. Bez tam, ar grozījumiem precizēta lēmuma par sodu noformēšanas kārtība, tādējādi precīzi definējot līdz šim neskaidros jautājumus, par kuriem ieslodzītie nereti iesniedz iesniegumus dažādām valsts pārvaldes iestādēm. Pēc grozījumu stāšanās spēkā notiesātās personas sūdzības par uzlikto disciplinārsodu varēs pārsūdzēt kā līdz šim Administratīvajā rajona tiesā, taču šis tiesas lēmums būs galīgs un nepārsūdzams. Tikai gadījumos, ka notiesātais apstrīdēs disciplinārsodu – ievietošanu soda izolatorā, par Administratīvās tiesas lēmumu varēs iesniegt kasācijas sūdzību Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā.  LSIK paredzētas arī citas izmaiņas, ar pilnu likumprojekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā.  Likuma grozījumi jāpieņem Saeimai. Jana Saulīte TM Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Tālr. 67036712; 26150155 e-pasts: Jana.Saulite@tm.gov.lv