Šodien Ministru kabinets akceptēja grozījumus Krimināllikumā (turpmāk – KL), kuri paredz veikt izmaiņas vairākos KL pantos, mainot atsevišķas sodu sankcijas, gan papildinot un precizējot likumā noteiktos noziedzīgu nodarījumu formulējumus. Vienlaikus Ministru kabinetā  tika akceptēti grozījumi Kriminālprocesa likumā (turpmāk - KPL) un vairākos citos normatīvajos aktos, lai KPL atteiktos no privātās apsūdzības institūta, tādējādi efektīvāk aizsargājot noziedzīgos nodarījumos cietušo tiesības.  Saskaņā ar izstrādātajiem grozījumiem KL plānots izteikt jaunā redakcijā KL 94. un 95. pantu, lai tos pilnībā saskaņotu ar likumu „Par valsts noslēpumu”. KL 94. pants paredzēs atbildību par apzinātu valsts noslēpuma izpaušanu, ja to ir izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par valsts noslēpuma neizpaušanu, turklāt šim nodarījumam nav spiegošanas pazīmju. Minētās normas sankcija ir samazināta no astoņiem gadiem brīvības atņemšanas līdz pieciem gadiem. Soda sankcija samazināta, lai varētu par nodarījumu piemērot arī alternatīvos sodus, jo šādas sankcijas būtu efektīvākas nekā brīvības atņemšana. Savukārt, KL 95. pants paredzēs atbildību par valsts noslēpuma izpaušanu aiz neuzmanības, ja to izdarījusi persona, kura bijusi brīdināta par valsts noslēpuma neizpaušanu, un kā kvalificējoša pazīme tiks paredzēts būtisks kaitējums. Minētās normas sankcija ir samazināta no trim gadiem brīvības atņemšanas līdz diviem gadiem, turklāt sankcija ir papildināta ar vairākiem alternatīvajiem sodiem, piemēram, arests, piespiedu darbs, kā arī sankcija tiek papildināta ar papildsodu – tiesību ierobežošana uz noteiktu profesionālu vai cita veida nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu. Lai Latvijas normatīvajos aktos ieviestu 2008. gada 19. novembrī pieņemto Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu 2008/99/EK par vides krimināltiesisko aizsardzību, tiks veiktas izmaiņas un arī papildināta KL sadaļa, kas paredz atbildību par noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi. Kā norādīts KL grozījumu likumprojekta anotācijā, saskaņā ar šā gada sākumā apstiprināto Kriminālsodu politikas koncepciju KL nav jāparedz atbildība par nodarījumiem, kas nevar radīt vērā ņemamu kaitējumu sabiedriskajām interesēm. Šādi nodarījumi ir jādekriminalizē, paredzot par tiem tikai administratīvo atbildību. Tieslietu ministrijas pastāvīgajā Krimināllikuma darba grupā tika secināts, ka minētie noziedzīgie nodarījumi pēc sava rakstura nav tik bīstami, lai par tiem paredzētu kriminālatbildību. Proti, plānots izslēgt no likuma kriminālatbildību par maksātnespējas procesa pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos un par maksātnespējas procesa noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita ieinteresētā persona. Atbildība par šādiem pārkāpumiem tiks paredzēta Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Savukārt, kriminālatbildība joprojām tiks paredzēta par juridiskās personas maksātne¬spējas procesa subjekta novešanu līdz maksātnespējai nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, kā arī par tāda maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšanu, kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai tika pasludināts maksātnespējas process. Tiek precizēti KL panti, kas nosaka atbildību par intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Kā arī, balstoties uz prof. V.Liholajas zinātniski pētnieciskā rakstura darbu „Pētījums par atsevišķu Krimināllikuma pantu piemērošanas problēmām (noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību)” ir precizēts KL 257., 258. un 260.pants. KL tiks veiktas arī citas izmaiņas, lai precizētu un sakārtotu likuma normas atbilstoši speciālistu diskusijās konstatētajam. Kā jau minēts, normatīvo aktu saskaņošanai tiks veiktas izmaiņas arī  likumā „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību”, Ārstniecības likumā, Kriminālprocesa likumā, Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā. Izmaiņas šajos likumos šodien tāpat tika akceptētas valdībā. Grozījumi likumos izstrādāti Tieslietu ministrijas pastāvīgajās KL un KPL grozījumu izstrādes darba grupās, kurā piedalās Ģenerālprokuratūras, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, advokatūras, Latvijas Universitātes, Tiesībsarga, Saeimas Juridiskā biroja un citu iesaistīto institūciju pārstāvji. Likumprojektu izstrādes gaitā notikušas konsultācijas ar Valsts tiesu medicīnas ekspertīžu centra tiesu medicīnas ekspertiem, Drošības policiju, Satversmes aizsardzības biroja un Militārās izlūkošanas un drošības dienesta ekspertiem, Valsts ieņēmumu dienesta Finanšu policijas pārvaldes, Valsts policijas Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomikas policijas pārvaldes un valsts aģentūras „Maksātnespējas administrācija” ekspertiem. Izstrādātie grozījumi stāsies spēkā 2011.gada 1.janvārī. Grozījumi normatīvajos aktos vēl jāpieņem Saeimā. Likumprojektu pilns teksts, kā arī anotācijas pieejamas Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036739 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv