Informācija presei
Veiksmīgi īstenotas Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnes 2009.-2015. gadam
Otrdien, 23.februārī, Ministru kabinets pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu par Tiesu iekārtas attīstības pamatnostādnēs 2009.-2015.gadam iekļautajiem pasākumiem un to īstenošanu. Pamatnostādņu mērķis bija nodrošināt tiesisku, efektīvu, kvalitatīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu tiesu iekārtas darbību. Pamatnostādnēs bija noteikti galvenie politikas rīcības virzieni, proti, veicināt tiesu pieejamību, attīstīt tiesu infrastruktūru, pārvaldību un darba organizāciju, veicināt cilvēkresursu attīstību tiesu varā, samazināt un izlīdzināt tiesu noslodzi, sekmēt tiesu varas neatkarību un efektivizēt zemesgrāmatu procesu. Lai to īstenotu tika paredzēti 64 dažādi pasākumi, t.sk., izveidota Tieslietu padome, izstrādāts jauns Latvijas tiesu portāls www.tiesas.lv, ieviestas elektroniskās izsoles, pabeigts darbs pie tiesu kompetenču pārdales jeb pārejas uz „tīrajām tiesu instancēm” kriminālprocesā un citi pasākumi. No plānotajiem pasākumiem tika īstenoti 56 pasākumi jeb 87.5%. Savukārt aktualitāti zaudējuši četri pasākumi, izpilde arī turpinās vēl četros pasākumos. Darbs tiek turpināts pie vienotu drošības prasību nodrošināšanai tiesās, Tiesu informatīvās sistēmas pilnveidošanas, kā arī Administratīvo pārkāpumu procesa likuma. Ziņojumā papildus ietverta informācija par citiem Tieslietu ministrijas īstenotiem pasākumiem, kas vērsti uz izvirzītā mērķa - neatkarīga, pieejama tiesa un efektīva tiesas procesa norise iespējami īsākā termiņā, sasniegšanu. Kopumā realizētas 18 papildu iniciatīvas.     Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv