Veikti būtiski grozījumi Biedrību un nodibinājumu likumā
  Ceturtdien, 2. novembrī, Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja Tieslietu ministrijas izstrādātos grozījumus “Biedrību un nodibinājumu likumā”, kas paredz būtiskas izmaiņas, lai nodrošinātu biedrību un nodibinājumu finansējuma labāku pārskatāmību un darbības atbilstību valsts drošības interesēm. Likumprojektā ietverto normu mērķis ir vērsts uz demokrātiskas valsts iekārtas, valsts un sabiedrības drošības aizsardzību, lai nepieļautu nekārtības, kā arī noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu.
Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs uzsver, ka Tieslietu ministrija ar Saeimas atbalstu panākusi Kremļa finansēto nevalstisko organizāciju stingrāku kontroli, paredzot arī iespēju vienkāršot biedrību un nodibinājumu darbības izbeigšanas procesu, ja to darbība apdraud valsts drošību vai sabiedrisko drošību un kārtību.
Likumprojekts nosaka, kādi biedrības vai nodibinājuma publiskās darbības mērķi nav pieļaujami – biedrība vai nodibinājums savā publiskajā darbībā nedrīkst vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, teritoriālo nedalāmību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu, klaju nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus. Regulējums paredz Valsts ieņēmumu dienestam (VID), pamatojoties uz valsts drošības iestādes atzinuma pamata, noteikt papildu pienākumus biedrībai vai nodibinājumam, ja ir pamatotas aizdomas, ka biedrības vai nodibinājuma finanšu darījumi varētu būt vērsti uz kāda no likumā minētā aizlieguma pārkāpumu. Šādā gadījumā biedrībai vai nodibinājumam varēs uzlikt par pienākumu četras reizes gadā iesniegt bilanci, ieņēmumu un izdevumu pārskatus, ziedojumu un dāvinājuma pārskatus, iesniegt darījumu apliecinošus dokumentus vai norādīt finansējuma avotus. VID saņemtos dokumentus nosūtīs valsts drošības iestādei, uz kuras motivētā atzinuma pamata tiks pieņemts lēmums par papildu pienākumu uzlikšanu biedrībai vai nodibinājumam un kas veiks šo dokumentu izvērtēšanu. Biedrību un nodibinājumu likums papildināts ar regulējumu, kas noteic, ja kavēšanās pieņemt lēmumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu varētu radīt valsts vai sabiedriskās drošības apdraudējumu, pieteikumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesa vai tiesnesis izlemj ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc pieteikuma saņemšanas, iepriekš par to nepaziņojot lietas dalībniekiem. Ja lēmums par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu pieņemts bez biedrības pārstāvju klātbūtnes, biedrībai paziņo šo lēmumu ne vēlāk kā minētā lēmuma izpildes brīdī. Lēmumā par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizliegumu tiesnesis norāda biedrības publisko darbību vai citu darbību, kura tiek aizliegta pilnīgi vai daļēji, aizliegšanas mērķi un pamatu. Lēmumu par biedrības publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma noteikšanu būs iespējams pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. Tiesa savu lēmumu nosūtīs Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (UR), kas izdarīs ierakstu biedrību un nodibinājumu reģistrā, kā arī nodrošinās informācijas par ieraksta izdarīšanu par biedrības vai nodibinājuma publiskās darbības vai citas darbības aizlieguma pieejamību UR tīmekļa vietnē. Ieraksta izdarīšanas un publikācijas mērķis ir informēt trešās personas, lai tām būtu zināms, ka konkrētās biedrības vai nodibinājuma publiskā darbība vai cita darbība ir aizliegta. Biedrību un nodibinājumu likums papildināts ar regulējumu, kas noteic, ka biedrības vai nodibinājuma darbību var izbeigt ar tiesas nolēmumu, ja biedrības vai nodibinājuma darbība apdraud valsts vai sabiedrisko drošību. Tiek paredzēts, ka, ja biedrības vai nodibinājuma darbība pārkāpj kādu likumā minēto aizliegumu vai biedrības vai nodibinājuma darbība ir pretrunā ar Satversmi, likumiem vai citiem normatīvajiem aktiem un apdraud valsts vai sabiedrisko drošību, prokurors ceļ prasību Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā par biedrības vai nodibinājuma darbības izbeigšanu. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa lietas par biedrības vai nodibinājuma darbības izbeigšanu, ja tas skar valsts vai sabiedriskās drošības intereses, izskata nekavējoties. Tiesas spriedumu lietā par biedrības vai nodibinājuma darbības izbeigšanu var pārsūdzēt Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; e-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv