Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināti grozījumi kārtībā, kādā valsts aģentūra „Maksātnespējas administrācija” (turpmāk – MNA) izvēlas un iesaka tiesai kandidatūru maksātnespējas procesa administratora pienākumu pildīšanai. Grozījumu projektu izstrādājuši MNA un Tieslietu ministrijas speciālisti. Grozījumi nepieciešami, lai nodrošinātu maksātnespējas procesa administratoru objektīvu un neitrālu ieteikšanu tiesām. Kā teikts projekta paskaidrojuma rakstā, administratora amata kandidāta ieteikšanas process tiesai ir publisko tiesību jautājums, tāpēc šādam procesam ir jābūt atklātam un saprotamam. Pašlaik MNA izvēlas un iesaka tiesai administratora kandidātu pēc nejaušības principa no sertificēto administratoru vidus rindas kārtībā, proti, izveidojot piecus atsevišķus administratora amata pretendentu sarakstus atbilstoši attiecīgās apgabaltiesas darbības teritorijai. Lai administratoru svītrotu no visiem pieciem pretendentu sarakstiem, viņš nosūta MNA iesniegumu par individuālā koda anulēšanu. Administrators, kurš svītrots no pretendentu sarakstiem, ir tiesīgs pieprasīt jaunu iekļaušanu pretendentu sarakstā, iesniedzot MNA iesniegumu. Pašlaik nav noteikts laika ierobežojums sniegt MNA iesniegumu par jauna individuālā koda piešķiršanu. MNA pieteikumu iesniegšanas secībā minēto personu reģistrē pretendentu saraksta beigās. Līdz ar to novērojama tendence, ka administratori vienā dienā iesniedz MNA pieteikumu gan par koda anulēšanu, gan jauna koda piešķiršanu, tādejādi panākot iestāšanos pretendentu saraksta beigās, nevis atjaunojoties rindai, bet administratora izvēlētajā brīdī. Tādā veidā netieši tiek ietekmēta pretendentu saraksta rindas kārtība un tiek apdraudēta administratoru objektīva un neitrāla ieteikšana tiesām. Pēc noteikumu stāšanās spēkā būs precizēta kārtība, kādā MNA izvēlas un iesaka tiesai maksātnespējas procesa administratora kandidātu. Paredzēts noteikt administratoram laika ierobežojumu, pieprasot jauna individuāla koda piešķiršanu, proti, administrators būs tiesīgs pieprasīt jauna individuālā koda piešķiršanu ne ātrāk kā trīs mēnešus no dienas, kad viņš svītrots no pretendentu sarakstiem.  Minētais termiņš noteikts, analizējot pretendentu rindas virzību, kā rezultātā secināts, ka pretendentu rinda atjaunojas vidēji pēc trīs mēnešiem. Tādā veidā tiks nodrošināts, ka konkrētajam tiesiskās aizsardzības vai maksātnespējas procesam administratora amata kandidātus izvēlēsies pēc nejaušības principa rindas kārtībā. Projekts nodots saskaņošanai Finanšu ministrijai un Nacionālajai trīspusējās sadarbības padomei. Ar pieteikumu projektiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv