Informācija presei
Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts likumprojekts saskaņā ar kuru Latvijas pievienotos Eiropas Padomes konvencijai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un konfiskāciju. Likumprojektu izstrādājusi Tieslietu ministrijā speciāli izveidota darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no Ģenerālprokuratūras, Augstākās tiesas, Rīgas apgabaltiesas, Valsts policijas, Drošības policijas, Finanšu ministrijas un Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta. Kā teikts likumprojekta anotācijā, ar šo likumu tiks nodrošināta tā sauktās Varšavas konvencijas pieņemšana un apstiprināšana. Lai konvencija Latvijā pilntiesīgi darbotos, veikti grozījumi vairākos citos normatīvajos aktos. Arī šīs iecerētās izmaiņas šodien tika izsludinātas Valsts sekretāru sanāksmē. Piemēram, grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā paredz kā subjektu iekļaut Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības institūciju. Tas nepieciešams, lai paredzētu Kultūras ministrijai uzraudzīt Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju kā likuma subjektu, kurš veic pasākumus valsts kultūras pieminekļu aizsardzībā un izmantošanā, tai skaitā, kontrolē kārtību, kādā fiziskās un juridiskās personas no valsts izved un ieved mākslas un antikvāros priekšmetus. Konvencija pagaidām pilnībā nav pārņemta arī Kriminālprocesa likumā (turpmāk – KPL). Līdz ar to izstrādāti grozījumi, kas paredz, ka varēs konfiscēt ne tikai tādu noziedzīgi iegūtu mantu, kas ir atsavināta, iznīcināta vai noslēpta, bet arī tādu, kas ir nomaskēta. Vienlaikus KPL paredzēts ietvert regulējumu attiecībā uz gadījumu, kad konfiscējamo noziedzīgi iegūto mantu var aizstāt ar finanšu līdzekļiem. KPL tiks paredzēts, ka arestu var uzlikt mantai noziedzīgi iegūtās mantas vērtībā, kā arī noziedzīgi iegūtās mantas izmantošanas rezultātā gūtajiem augļiem. Šobrīd Latvijā nav iespējams uzlikt arestu līdzekļiem, ja likumīgi iegūtie sajaukti ar nelikumīgi iegūtajiem. Grozījumi paredzēs iespēju veikt kredītiestādes vai finanšu iestādes klientu konta pārraudzību noteiktā laika periodā. Šāds regulējums papildinās procesa virzītāja tiesības prasīt informāciju par klientu kontos veiktajām operācijām. Līdz ar to izsludināti grozījumi Kredītiestāžu likumā, kas paredz izstrādāt Ministru kabineta noteikumus par ziņu pieprasīšanas un sniegšanas kārtību, veidu un termiņiem. Savukārt grozījumi Operatīvās darbības likumā precizē operatīvo ziņu iegūšanas no kredītiestādēm vai finanšu iestādēm definīciju, proti, ka šī darbība ir kredītiestāžu vai finanšu iestāžu rīcībā esošo neizpaužamo ziņu vai dokumentu, kuri satur šādas ziņas, pieprasīšana un iegūšana, vai kredītiestādes vai finanšu iestādes klientu konta pārraudzības pieprasīšana. Likumprojekti nodoti saskaņošanai Finanšu, Ārlietu, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu, Ekonomikas, Iekšlietu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, Ģenerālprokuratūrai un Valsts kancelejai. Likumu grozījumi jāakceptē valdībā un jāpieņem Saeimā. Ar pilnu likumprojektu tekstiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv