Informācija presei
Šodien Ministru kabinets pieņēma koncepciju par nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas procedūru vienkāršošanu. Koncepcijas projektu izstrādājuši Tieslietu ministrijas (turpmāk – TM) speciālisti saskaņā ar pasākumu plānu problēmu novēršanai nekustamo īpašumu darījumu jomā. Koncepcija izstrādāta, lai izvērtētu nekustamo īpašumu tiesību nostiprināšanas procesu un nekustamo īpašumu darījumu reģistrēšanas procedūras Nekustamā īpašuma valsts kadastrā un zemesgrāmatās, identificētu problēmas, kas kavē reģistrēšanu, un sniegtu priekšlikumus reģistrēšanas procedūru vienkāršošanai. Koncepcijas izstrādes laikā tika analizēta valsts un pašvaldību pirmpirkuma tiesību izskatīšana, konstatējot, ka pirmpirkuma tiesības tiek izmantotas ārkārtīgi reti. Tajā pat laikā pastāv augsts to apiešanas risks, bet pati procedūra var ilgt līdz pat trim mēnešiem. TM atbalsta risinājuma variantu, kas paredz, ka pašvaldību pirmpirkuma tiesības tiek ierobežotas, tās attiecinot uz gadījumiem, kad pašvaldības administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas pašvaldībai nepieciešams, lai pildītu noteiktās funkcijas. Atbalstot šo variantu, daļai īpašnieku tiks vienkāršotas nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanas procedūras un samazināsies zemesgrāmatu tiesnešu noslogotība. Savukārt valsts pirmpirkuma tiesības tiek ierobežotas attiecībā uz kultūras pieminekļiem un īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, bet tās tiek attiecinātas uz satiksmes infrastruktūras uzturēšanai un attīstībai paredzētajām teritorijām. Saskaņā ar koncepciju, tiks noteikta vienota un skaidra pirmpirkuma tiesību īstenošanas procedūra. Lai zemesgrāmatā reģistrētu nostiprināmo tiesību, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešiem vispirms jāpārbauda, vai par nekustamo īpašumu ir nomaksāti nodokļi, soda nauda un nokavējuma nauda. Minētās informācijas pārbaude nav saistīta ar pašu nostiprināmo tiesību, tādēļ zemesgrāmatām uzliek papildu slogu. TM piedāvā esošo situāciju risināt, paredzot, ka ar 2010. gada 1. janvāri zemesgrāmatu tiesneši pārliecinās par nekustamā īpašuma nodokļa samaksu tikai tad, ja pašvaldības nodrošina piekļuvi datiem elektroniskā veidā. Pašreiz spēkā esošie tiesību akti paredz personai pienākumu iesniegt tādus datus Valsts zemes dienestā un zemesgrāmatās, kas ir pieejami valsts un pašvaldību informācijas sistēmās. Nekustamā īpašuma tiesību nostiprināšanai nepieciešamās informācijas apmaiņu var nodrošināt, integrējot attiecīgās valsts informācijas sistēmas. Šim nolūkam var izmantot Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāju, kas nodrošina datu apmaiņu starp valsts informācijas sistēmām e-pakalpojumu sniegšanai, kā arī valsts pārvaldes iestāžu darbības nodrošināšanai. Nozīmīga loma būtu Notāru Centrālās informācijas sistēmas sasaistei ar Nekustamā īpašuma valsts kadastru un zemesgrāmatām tajos esošo datu izmantošanai. Kā teikts koncepcijā, valsts par vienu un to pašu pakalpojumu – nekustamā īpašuma reģistrāciju – iekasē gan valsts nodevu, gan kancelejas nodevu. Tādēļ koncepcijā tika piedāvāts valsts nodevu pārveidot par nodokli, taču, ņemot vērā ekonomiskās situācijas būtisku pasliktināšanos valstī 2008. gadā, jauna nodokļa ieviešana un administrēšana prasītu papildu resursus, ko pašreizējā situācijā valsts nevar atļauties. Līdz ar to tiks saglabāta līdzšinējā kārtība, kas paredz, ka par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā jāmaksā valsts nodeva līdzšinējā apmērā, kā arī kancelejas nodeva. Ar rīkojumu TM noteikta par atbildīgo institūciju koncepcijas īstenošanā, savukārt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu, Vides, Kultūras un Finanšu ministrijām būs jāizstrādā grozījumi dažādos normatīvajos aktos. Ar pilnu koncepcijas tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv