1

Jau vairāk nekā 3 mēnešus vietnē http://likumi.lv tiesību aktu atvērumos pieejami saistītie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi. Tagad vietnē http://likumi.lv pievienoti papildu 19 spriedumi, kas saistīti kopumā ar 25 Latvijas tiesību aktiem.

Lielākoties pievienotie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi ir tādi, kas pieņemti par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības Darbību 267.pantam, lai nodrošinātu vienveidīgu Eiropas Savienības tiesību aktu interpretāciju un piemērošanu.

Tiesību aktiem piesaistītie Eiropas Savienības Tiesas spriedumi, ņemot vērā tajos iztirzātos tiesību jautājumus, ir īpaši nozīmīgi attiecīgajā jomā. Judikatūra pievienota tādiem tiesību aktiem, kas saistīti, piemēram, ar sociālo politiku (sociālās apdrošināšanas sistēmu), personas datu aizsardzību, pārvietošanās brīvību, patvēruma un imigrācijas politiku, brīvību veikt uzņēmējdarbību, kriminālprocesuāliem jautājumiem.

Piemēri tiesību aktiem, kuriem ir piesaistīti vairāki Eiropas Savienības Tiesas spriedumi:  Pievienotās vērtības nodokļa likums, Kriminālprocesa likums, Imigrācijas likums, Patvēruma likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, Patērētāju tiesību aizsardzības likums, Civilprocesa likums.

Tāpat konkrētām Augstskolu likuma, likuma “Par Rīgas Ekonomikas augstskolu” un Rīgas Juridiskās augstskolas likuma normām piesaistīts Eiropas Savienības Tiesas 2022.gada 7.septembra spriedums lietā C‑391/20 Boriss Cilevičs u.c., kurā Eiropas Savienības Tiesa, atbildot uz  Latvijas Republikas Satversmes tiesas lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, sniedza skaidrojumu par tāda dalībvalsts tiesiskā regulējuma, kurš augstskolām principā uzliek pienākumu studiju programmas īstenot tikai un vienīgi šīs dalībvalsts oficiālajā valodā, atbilstību Līguma par Eiropas Savienības Darbību 49.pantam.

Papildu informācija:

Jau ziņots, ka 2022. gada augustā Tieslietu ministrija sadarbībā ar oficiālo izdevēju “Latvijas Vēstnesis" sagatavojusi Latvijas juristiem nozīmīgu jaunievedumu, vietnes likumi.lv tiesību aktu atvērumos pievienojot saistītos Eiropas Savienības Tiesas spriedumus.