2011.gada 22.martā Vispārējā Tiesa pasludināja spriedumu lietā, kurā Latvija bija cēlusi prasību par Eiropas Komisijas (turpmāk – Komisija) lēmuma, ar kuru tika apstiprināts Latvijas emisijas kvotu valsts sadales plāns laikposmam no 2008. līdz 2012. gadam, atcelšanu. Kā pamatojumu prasībai, Latvija norādīja četrus pamatus: pirmkārt, Komisijas pilnvaru pārkāpumu enerģētikas politikas jomā, otrkārt, “nediskriminācijas principa” pārkāpumu, treškārt, no ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām Kioto protokola izrietošo saistību neievērošanu un, ceturtkārt, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, 9. panta 3. punktā paredzētā trīs mēnešu termiņa neievērošanu. Vispārējā Tiesa apmierināja Latvijas prasību un nolēma atcelt minēto Komisijas lēmumu, atzīstot, ka Komisija nav ievērojusi direktīvā paredzēto trīs mēnešu termiņu emisijas kvotu valsts sadales plāna noraidīšanai. Atceļot Komisijas lēmumu šā procesuālā pārkāpuma dēļ, Vispārējā Tiesa atzinusi, kā tādējādi nav jāvērtē pārējie Latvijas argumenti. Latvija ir gandarīta par šādu Vispārējās Tiesas lēmumu, jo nekad nav atbalstījusi Komisijas pieņemto lēmumu par emisijas kvotu sadali Latvijai. Pašlaik Latvija vērtē šī lēmuma juridiskos aspektus un atturēsies izteikt detalizētāku vērtējumu un tālākus darbības soļus tā kā Komisijai ir tiesības šo tiesas lēmumu pārsūdzēt divu mēnešu laikā. Natālija Sivko TM Administratīvā departamenta pārstāve e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv