Šodien Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts noteikumu projekts par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā. Noteikumus izstrādājuši Tieslietu ministrijas speciālisti. Kā teikts projekta anotācijā, Zemesgrāmatu likums paredz pievienot zemesgrāmatā iesniedzamajiem dokumentiem pierādījumus par nodevu samaksu. Pašreiz, arī veicot maksājumus par valsts nodevu vai kancelejas nodevu, izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus, piemēram, internetbanku, persona nav atbrīvota no pierādījumu iesniegšanas. Tādējādi personai jāvēršas zemesgrāmatā vairākkārtīgi – gan, lai saņemtu precīzu nodevas aprēķinu, gan, lai iesniegtu pierādījumus par veikto nodevu samaksu. Tas rada neērtības klientam un kavē nekustamo īpašumu nostiprināšanas zemesgrāmatā procesu kopumā. Līdz ar to noteikumos būs paredzēta kārtība, kādā zemesgrāmatas nodaļa elektroniski varēs pārliecināties par maksājumu veikšanu. Noteikumu kopumā regulēs valsts nodevas par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā apmēru un samaksas kārtību, kā arī atbrīvojumus no valsts nodevas samaksas. 2009. gada 1. janvārī stājās spēkā Eiropas Savienības direktīva 2008/7/EK par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai. Līdz 2009. gadam tika piemērota 1969. gada Padomes direktīva 69/335/EEK par netiešajiem nodokļiem, kas paredzēja, ka kapitāla nodokļa likme nevar pārsniegt 2%, līdz ar to līdz 2009. gadam 1. janvārim direktīvas prasības Latvijā nebija pārkāptas. Taču direktīvas 2008/7/EK mērķis ir pēc iespējas samazināt šķēršļus kapitāla kustībai Eiropas Savienībā. Pamatojoties uz minēto, Ministru kabineta noteikumu projektā tiek noteikts, ka par nekustamā īpašuma ieguldīšanu pamatkapitālā ir maksājama valsts nodeva un tiek paredzēts, ka valsts nodevas apmērs būs 1%. Pēc noteikumu stāšanās spēkā par īpašuma atsavināšanu uz līguma vai tiesas lēmuma par izsoles akta apstiprināšanu vai par nekustamā īpašuma nostiprināšanu nosolītājam, līdzīpašniekam vai kreditoram valsts nodeva būs 2% no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 30 000, savukārt par īpašuma atsavināšanu uz dāvinājuma līguma pamata – 3% no nekustamā īpašuma vērtības, bet ne vairāk kā Ls 50 000. Pārmaksātās vai nepareizi iemaksātās valsts nodevu summas atmaksās no valsts budžeta 15 dienu laikā pēc nodevu maksātāja pamatota iesnieguma iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienestam. Ja zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis konstatēs, ka iemaksāta lielāka valsts nodeva nekā to nosaka šie noteikumi, tiesnesis varēs pieņemt lēmumu par pārmaksātās valsts nodevas starpības atmaksāšanu no valsts budžeta līdzekļiem. Taču gadījumā, ja iemaksāta lielāka valsts nodeva nekā to nosaka šie noteikumi un zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis nav pieņēmis lēmumu par pārmaksātās nodevas starpības atmaksāšanu, nostiprinājuma lūdzējam būs tiesības iesniegt attiecīgajā zemesgrāmatas nodaļā pieteikums par nodevas atmaksāšanu gada laikā. Noteikumu projekts paredz, ka no valsts nodevas par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā samaksas ir atbrīvotas personas, kuras īpašuma tiesības iegūst uz notāra izsniegtas apliecības par laulātā mantas daļu vai mantojuma apliecības pamata, ja mantojuma vērtība ir mazāka par 10 minimālajām mēnešalgām, dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedri – par dzīvokļa privatizēšanas dokumentiem saskaņā ar likumu „Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”. Atbrīvota no valsts nodevas arī Zemkopības ministrija – par valstij piekrītošā un lauksaimniecības zinātniskās pētniecības un mācību vajadzībām izpirktā zemes īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, valsts, ja tai piekrīt bezmantinieku manta, valsts vai pašvaldība – par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, ja nekustamais īpašuma atsavināts pamatojoties uz likumu „Par nekustamā īpašuma piespiedu atsavināšanu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām” u.c. Noteikumu projekts nodots saskaņošanai Finanšu, Ekonomikas, Satiksmes un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijām, kā arī Latvijas Pašvaldību savienībai un Valsts kancelejai. Ar pilnu noteikumu projektu iespējams iepazīties Ministru kabineta mājas lapā. Laura Pakalne TM Sabiedrisko attiecību nodaļas pārvaldes vecākā referente Tālr. 67036714 e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv