Informācija presei
Zvērināti notāri veiksmīgi skata bezstrīdus laulības šķiršanas lietas
Tieslietu ministrija, iepazīstoties ar statistiku, secinājusi, ka kopš bezstrīdus laulības šķiršanas lietas skata zvērināti notāri, samazinājusies tiesu noslodze un lietu izskatīšanas termiņi. 2011. gada 1. februārī stājās spēkā grozījumi Notariāta likumā, ar kuriem bezstrīdus laulības šķiršana nodota zvērinātiem notāriem, ar mērķi mazināt un izlīdzināt tiesu noslodzi, kā arī saīsinātu izskatīšanas termiņus un paaugstinātu tiesu efektivitāti. Zvērināts notārs šķir laulību, ja laulātie par to ir vienojušies un ja laulātajiem nav kopīga nepilngadīga bērna un kopīgas mantas vai laulātajiem ir kopīgs nepilngadīgs bērns vai kopīga manta un laulātie ir noslēguši rakstveida vienošanos par kopīgā nepilngadīgā bērna aizgādību, saskarsmes tiesībām, bērna uzturlīdzekļiem un kopīgās mantas sadali. Savukārt tiesa, šķir laulību, pastāvot pušu strīdam, tikai Civillikumā norādītajos gadījumos.
Atskatoties uz paveikto, Tieslietu ministrija ir gandarīta ar zvērinātu notāru darbu, ņemot vērā Latvijas Zvērinātu notāru padomes pārskatos par zvērinātu notāru darbībām sagatavoto statistiku, proti, zvērināti notāri 2011. gadā izskatījuši 5783 bezstrīdus laulības šķiršanas lietas, 2012. gadā – 5273, 2013. gadā – 4994. Laika posmā no 2014. gada 1. janvāra līdz 30. jūnijam zvērināti notāri izskatījuši 2229 bezstrīdus laulības šķiršanas lietas.
Pamatojoties uz minēto, secināms, ka tādejādi samazināta tiesu noslodze. Saistībā ar tiesu noslodzes samazināšanu, kā arī lietu izskatīšanas termiņu saīsināšanu ir sasniegts minētā likuma grozījumu mērķis, un zvērināta notāri veiksmīgi izskata viņu kompetencē nodotās bezstrīdus laulības šķiršanas lietas.           Laura Majevska Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Tālrunis: 67036738, 28363725 E-pasts: Laura.Majevska@tm.gov.lv