Informācija presei
Šodien, 2. jūlijā, valdība atbalstīja Ministru kabineta noteikumu projektu, kurš paredz noteikt kārtību, kādā zvērināts tiesu izpildītājs veic bezmantinieku mantas pārņemšanu, novērtēšanu, atsavināšanu, kreditoru pretenziju apmierināšanu un realizācijas ieņēmumu sadalīšanu, kā arī rīcību ar to gadījumā, ja bezmantinieku manta netiek pārdota izsolē.  Bezmantinieku manta ir ar notariālu aktu par mantojuma lietas izbeigšanu atzīta manta, kurā ietilpst nekustamais īpašums, kustama manta vai komercsabiedrības pamatkapitāla daļas vai akcijas un citi finanšu instrumenti.  Zvērināts tiesu izpildītājs rīcību ar bezmantinieku mantu uzsāks pēc tam, kad no zvērināta notāra tiks saņemts notariālo aktu grāmatas izraksts par mantojuma lietas izbeigšanu.  Noteikumu projekts izstrādāts saskaņā ar grozījumiem Tiesu izpildītāju likumā, kurā ir papildināts zvērinātu tiesu izpildītāju funkciju apjoms. Vienlaikus noteikumu projekta deleģējums ietverts arī Komerclikumā, Meža likumā, likumā „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām”, Civillikumā, kā arī Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.  Ar noteikumu projekta tekstu var iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.  Sigita Vasiļjeva  Sabiedrisko attiecību speciāliste  Tālrunis: 67036739, 28611915  E-pasts: sigita.vasiljeva@tm.gov.lv