Informācija presei Jaunumi
amurs

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija 2020. gada 2. septembra sēdē izskatīja divas tieslietu ministra ierosinātās disciplinārlietas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Disciplinārlietu komisija, izskatot ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts interesēm, konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs nav ievērojis normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā ir jānosaka, vai nekustamā īpašuma izsoles cena ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Proti, zvērināts tiesu izpildītājs attiecīgās pašvaldības būvvaldē nenoskaidroja ministru kabineta noteikumos noteikto informāciju, lai konstatētu nekustamā īpašuma atbilstību Pievienotās vērtības likuma 1.panta 12.punkta "f" apakšpunktā minētā nelietotā nekustamā īpašuma statusam.

Disciplinārlietu komisija, izvērtējot disciplinārlietā konstatētos apstākļus, pārkāpuma būtību, zvērināta tiesu izpildītāja sniegtos paskaidrojumus, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, nolēma izbeigt disciplinārlietu, jo konkrētajā gadījumā pieļauto normatīvo aktu pārkāpumu disciplinārlietu komisija atzina par nebūtisku, vienlaikus ņemot vērā arī tiesas nolēmumu, ar kuru ir apstiprināta konkrētā nekustamā īpašuma izsole.

Disciplinārlietu komisijas lēmums nav pārsūdzams.

Savukārt izskatot tieslietu ministra ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts un privātpersonas interesēm, Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs ilgstoši neizpildīja no spēkā stājušās tiesas lēmuma izrietošo pienākumu un neizmaksāja piedzinējam vai tā pārstāvim nepamatoti ieturētos naudas līdzekļus – aprēķināto amata atlīdzības taksi procentos un pievienotās vērtības nodokli.

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija, izvērtējot izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, zvērināta tiesu izpildītāja vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 66. panta pirmās daļas 3. punktu, pieņēma lēmumu uzlikt zvērinātam tiesu izpildītājam naudas sodu 5000 euro apmērā.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 66. panta ceturto daļu zvērinātam tiesu izpildītājam, kuram ir uzlikts Tiesu izpildītāju likuma 66. panta pirmās daļas 3. punktā paredzētais disciplinārsods, ir pienākums triju mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas iemaksāt naudas sodu Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes kontā.

Atbilstoši Tiesu izpildītāju likuma 69. pantam Disciplinārlietu komisijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu disciplināri sodītais zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.