Jaunumi
zvit

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk – Disciplinārlietu komisija) 2022.gada 10.novembra sēdē izskatīja disciplinārlietu, kas ierosināta ar tieslietu ministra 2022.gada 26.septembra rīkojumu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par Civilprocesa likuma 552.1 panta sestās daļas un Tiesu izpildītāju likuma 45.panta otrās daļas pārkāpumu.

Normatīvo aktu pārkāpumi izpaudušies, zvērinātam tiesu izpildītājam, ievedot izpildu lietu un veicot tajā izpildu darbības, kaut arī pirms izpildu lietas ievešanas zvērināts tiesu izpildītājs konstatēja, ka parādniekam pasludināts maksātnespējas process, un izpildu dokuments izsniegts par naudas līdzekļu piedziņu.

Izvērtējot disciplinārlietā konstatētos apstākļus, Disciplinārlietu komisijas sēdē zvērināta tiesu izpildītāja sniegto mutvārdu paskaidrojumu, kā arī izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, Disciplinārlietu komisija nolēma izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.

Saskaņā ar Tiesu izpildītāju likuma 69.pantu Disciplinārlietu komisijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu disciplināri sodītais zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur minētā lēmuma darbību.