Jaunumi
E-pakalpojumi

Zvērinātu tiesu izpildītāju disciplinārlietu komisija (turpmāk - Disciplinārlietu komisija) 2021. gada 22. septembra sēdē izskatīja divas tieslietu ministra ierosinātās disciplinārlietas pret zvērinātiem tiesu izpildītājiem.

Izskatot tieslietu ministra ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts interesēm, Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs lietā par bezmantinieka mantu rīkojis valstij piekrītošā nekustamā īpašuma izsoli un atsavinājis to, lai gan kreditoru pretenzijas un izdevumi jau bija segti un līdz ar to nekustamā īpašuma izsole normatīvajā regulējumā noteikto zvērināta tiesu izpildītāja funkciju izpildei vairs nebija nepieciešama.

Disciplinārlietu komisija, izvērtējot disciplinārlietā konstatētos apstākļus kopsakarā ar Tiesu izpildītāju likumā un Ministru kabineta 2013. gada 2. jūlija noteikumos Nr. 364 "Noteikumi par zvērināta tiesu izpildītāja rīcību ar bezmantinieku mantu" noteikto, nekonstatēja zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu pārkāpumu. Vienlaikus disciplinārlietu komisija atzina, ka zvērināta tiesu izpildītāja rīcība nav bijusi atbilstoša labās prakses norādījumiem, kurus devusi Tieslietu ministrija un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padome.

Ievērojot minēto, kā arī, izvērtējot izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, zvērināta tiesu izpildītāja vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, Disciplinārlietu komisija nolēma nepiemērot disciplinārsodu un lēmumu nosūtīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomei, lai tā izskaidrotu zvērinātam tiesu izpildītājam viņa rīcības nepareizību. Disciplinārlietu komisijas lēmums nav pārsūdzams. 

Savukārt, izskatot tieslietu ministra ierosināto disciplinārlietu pret zvērinātu tiesu izpildītāju par zvērinātu tiesu izpildītāju darbību regulējošu normatīvo aktu būtisku pārkāpumu, kas radījis kaitējumu valsts interesēm, Disciplinārlietu komisija konstatēja, ka zvērināts tiesu izpildītājs ilgstoši neveica darbības nekustamā īpašuma nostiprināšanai uz kreditora vārda, lietas par bezmantinieku mantu ietvaros.

Disciplinārlietu komisija, izvērtējot izdarītā disciplinārā pārkāpuma raksturu un sekas, zvērināta tiesu izpildītāja vainas pakāpi nodarījumā, kā arī ziņas, kas raksturo iepriekšējo darbu zvērināta tiesu izpildītāja amatā, pamatojoties uz Tiesu izpildītāju likuma 66. panta pirmās daļas 1. punktu, pieņēma lēmumu izteikt zvērinātam tiesu izpildītājam piezīmi.

Atbilstoši Tiesu izpildītāju likuma 69. pantam Disciplinārlietu komisijas lēmumu par disciplinārsoda uzlikšanu disciplināri sodītais zvērināts tiesu izpildītājs var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā 30 dienu laikā no lēmuma paziņošanas dienas.