Lai citā Eiropas Savienības dalībvalstī izpildītu Latvijas tiesu spriedumu par uzturlīdzekļu piedziņu, kas pieņemts līdz 2011. gada 18. jūnijam uzsāktā tiesvedībā, piemērojami tie paši noteikumi, kas spriedumiem civillietās/ komerclietās (skatīt atbildes uz otro un trešo jautājumu).

Tiesvedībās, kas uzsāktas 2011. gada 18. jūnijā vai pēc tam Eiropas Savienības dalībvalstu starpā piemērojama Regula (EK) Nr.4/2009 jeb Uzturlīdzekļu regula (vairāk skatīt šeit). Pateicoties ar Uzturlīdzekļu regulu ieviestajam centrālo iestāžu sadarbības tīklam, pārrobežu uzturlīdzekļu piedziņa Eiropas Savienības telpā ir būtiski atvieglota. Personām vairs nav nepieciešams pašām vērsties citas Eiropas Savienības dalībvalsts kompetentajās iestādēs, piemēram, tiesās un pēc tam pie zvērinātiem tiesu izpildītājiem, lai panāktu nolēmuma par uzturlīdzekļu piedziņu atzīšanu un izpildi. Tā vietā personas var vērsties savas mītnes valsts centrālajā iestādē (Latvijā tā ir Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija), kas tālāk veiks visas nepieciešamās formalitātes un sadarbībā ar izpildes valsts centrālo iestādi nodrošinātu sprieduma izpildi.