Ja persona vēlas izpildīt Latvijas tiesas spriedumu par konkrētas naudas summas piedziņu citā Eiropas Savienības dalībvalstī, jo sprieduma izpilde Latvijas teritorijā nav iespējama, Eiropas Savienības regulējums pašlaik paredz divas iespējas.

1. Standarta izpildes procedūra

Ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts tiesvedībā, kas ierosināta 2015. gada 10. janvārī vai pēc tam, prasītājs Latvijas tiesas sprieduma izpildi citā Eiropas Savienības dalībvalstī  var panākt saskaņā ar Regula (ES) Nr.1215/2012 jeb Briseles Ibis regulas noteikumiem (vairāk skatīt šeit). Briseles Ibis regulā, pamatojoties uz savstarpējās uzticēšanās principu, paredzēts, ka spriedums, kas ir izpildāms tā izcelsmes valstī, ir izpildāms arī pārējās Eiropas Savienība dalībvalstīs. Lai panāktu Latvijā taisīta sprieduma izpildi personai vispirms jālūdz Latvijas tiesai, kura taisījusi izpildāmo spriedumu, izdot apliecību šim spriedumam (Briseles Ibis regulas 53. pants). Minēto apliecību Latvijas tiesa izdos saskaņā ar Civilprocesa likuma 541.1 panta ceturto 4 prim daļu. Minētā apliecība un konkrētā sprieduma kopija jāiesniedz izpildes dalībvalsts attiecīgajā tiesā vai iestādē (Brisles Ibis regulas 37. pants). Piekritīgo ārvalsts tiesu vai iestādi iespējams noskaidrot Eiropas tiesiskuma portālā, norādot attiecīgo valsti (parasti tā ir valsts, kurā atrodas parādnieka dzīvesvieta vai īpašums). Citā valstī pieņemta sprieduma izpildi izpildes valstī regulē izpildes valsts procesuālie noteikumi. Informācija par citu valstu regulējumu attiecībā uz spriedumu izpildi pieejama Eiropas tiesiskuma portāla attiecīgajā sadaļā.

 

Savukārt, ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts tiesvedībā, kas uzsākta pirms 2015. gada 10. janvāra un pēc 2004. gada 1. maija, sprieduma atzīšanai un izpildei citā Eiropas Savienības dalībvalstī jāpiemēro Regulas (EK) Nr. 44/2001 jeb Briseles I regulas noteikumi (vairāk skatīt šeit). Saskaņā ar Briseles I regulas noteikumiem personai, kura vēlas Latvijas tiesas spriedumu izpildīt citā Eiropas Savienības dalībvalstī, vispirms jālūdz šo spriedumu pasludināt par izpildāmu. Pieprasījums (Briseles I regulas 39. panta 1.punkts) jāiesniedz izpildes dalībvalsts attiecīgajā tiesā vai iestādē pēc tās personas domicila, pret kuru prasa izpildi vai arī izpildes vietā (Briseles I regulas 39. panta 2.punkts). Turklāt prasītājam jāiesniedz arī saskaņā ar Briseles I regulas 54. pantu izdotā apliecība. Minēto apliecību Latvijas tiesa par savu nolēmumu izdos saskaņā ar Civilprocesa likuma 541.1 panta trešo daļu. Kad izpildes valsts tiesa Latvijas tiesas spriedumu ir pasludinājusi par izpildāmu, personai jāvēršas izpildes valsts izpildes iestādē (Latvijā tas būtu zvērināts tiesu izpildītājs) un jālūdz sprieduma izpilde saskaņā ar izpildes valsts civilprocesuālo regulējumu. Informācija par citu valstu regulējumu attiecībā uz spriedumu izpildi pieejama Eiropas tiesiskuma portāla attiecīgajā sadaļā.

 

2. Eiropas izpildes rīkojums

Ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts pēc 2005. gada 21. oktobra, tas nav pieņemts aizmuguriski (tajā skaitā atbildētājs nevar būt aicināts uz tiesu ar publikāciju laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”), un ir par neapstrīdētu prasījumu, prasītājs saskaņā ar Civilprocesa likuma 541.1 panta pirmo daļu var lūgt Latvijas tiesu, kura taisījusi spriedumu, izdot Eiropas izpildes rīkojumu saskaņā ar Regulas (EK) Nr.805/2004 9.pantu (vairāk skatīt šeit). Pēc tam, kad tiesa izsniegusi Eiropas izpildes rīkojumu, prasītājs, ja nepieciešams, to tulko. Informācija par valodām, kurās Eiropas Savienības dalībvalstis pieņem Eiropas izpildes rīkojumu un informācija par citu valstu regulējumu attiecībā uz spriedumu izpildi pieejama Eiropas tiesiskuma portāla attiecīgajā sadaļā, norādot attiecīgo valsti. Pēc Eiropas izpildes rīkojuma saņemšanas prasītājs vēršas izpildes valsts izpildes institūcijā (Latvijā tie būtu zvērināti tiesu izpildītāji) un uzsāk piedziņu saskaņā ar izpildes valsts civilprocesuālo regulējumu. Detalizēta informācija par regulas piemērošanu pieejama Eiropas Komisijas sagatavotajā rokasgrāmatā „Praktisks metodiskais līdzeklis par to, kā piemērot regulu par Eiropas izpildes rīkojumu”. Spriedumu, kas apstiprināts ar Eiropas izpildes rīkojumu nav iespējams izpildīt Dānijā.