Ja persona vēlas izpildīt Latvijas tiesas spriedumu par konkrētas naudas summas piedziņu Norvēģijā, Šveicē vai Islandē, jo sprieduma izpilde Latvijas teritorijā nav iespējama, piemērojama 2007. gada 30. oktobra Konvencija par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās jeb 2007. gada Lugāno konvencija (vairāk skatīt šeit). 2007. gada Lugāno konvencija šobrīd ir spēkā visās Eiropas Savienības dalībvalstīs (no 2010. gada 1. janvāra), kā arī Islandē (no 2011. gada 1. maija), Norvēģijā (no 2010. gada 1. janvāra) un Šveicē (no 2011. gada 1. janvāra).

2007.gada Lugāno konvencijas noteikumi ir pārņemti no Regulas (EK) Nr. 44/2001 jeb Briseles I regulas noteikumiem (vairāk skatīt šeit). Līdz ar to kārtība, kādā Latvijas tiesas spriedums atzīstams un pasludināms par izpildāmu, ir līdzīga Briseles I regulā paredzētajai kārtībai (skatīt arī šeit).

Ja Latvijas tiesas spriedums pieņemts tiesvedībā, kas uzsākta pēc 2004.gada 1.maija, prasītājs var lūgt spriedumu atzīt un izpildīt Norvēģijā, Šveicē vai Islandē. Saskaņā ar 2007.gada Lugāno konvencijas noteikumiem personai, kura vēlas Latvijas tiesas spriedumu izpildīt Norvēģijā, Šveicē vai Islandē, vispirms jālūdz šo spriedumu atzīt un pasludināt par izpildāmu.

Pieprasījums (2007.gada Lugāno konvencijas 39.panta 1.punkts) jāiesniedz izpildes dalībvalsts attiecīgajā tiesā vai iestādē pēc tās personas domicila, pret kuru prasa izpildi vai arī izpildes vietā (2007.gada Lugāno konvencijas 39.panta 2.punkts), kas norādīta konvencijas II pielikumā (2007.gada Lugāno konvencijas teksts, saistītie dokumenti un tai pievienotie protokoli un pielikumi atrodami šeit). Prasītājam minētajā tiesā (vai iestādē) ieteicams noskaidrot arī to, kādā valodā Latvijas tiesas spriedums tulkojams un vai nepieciešams tulkojumu notariāli apstiprināt. Vienlaikus prasītājam ieteicams noskaidrot, vai šajā tiesā (iestādē) iesniedzama arī saskaņā ar 2007.gada Lugāno konvencijas 54.pantu izdotā apliecība. Minēto apliecību izdos Latvijas tiesa. Kad izpildes valsts tiesa Latvijas tiesas spriedumu ir atzinusi un pasludinājusi par izpildāmu, personai jāvēršas izpildes valsts izpildes iestādē (Latvijā tas būtu zvērināts tiesu izpildītājs) un jālūdz sprieduma izpilde saskaņā ar izpildes valsts civilprocesuālo regulējumu.