Lai veicinātu Konvencijas piemērošanu un palīdzētu Konvencijas praktiskajā darbībā, Hāgas Starptautiskā privāttiesību konference (HCCH) ir izstrādājis valsts profila anketu.

Valsts profila mērķis ir atvieglot informācijas apmaiņu starp līgumslēdzējām valstīm, jo īpaši par centrālo iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem. Proti, no vienas puses, ar valsts profila palīdzību tiek sniegta vispārīga informācija par savas valsts tiesību aktiem. Un, no otrās puses, ar tā palīdzību iespējams noskaidrot informāciju par citas centrālās iestādes par Konvencijas darbību konkrētajā valstī, tādējādi novēršot šķēršļus Konvencijas piemērošanā.

Informācija par citu valstu profiliem pieejama šeit.

Informācija par Latvijas valsts profilu pieejama šeit.