Atbilstoši Tieslietu padomes 2023. gada 24. marta lēmumam ar 1.jūliju tiek reorganizēta Daugavpils tiesa, to pievienojot Rēzeknes tiesai, vienlaikus mainot tiesas nosaukumu uz Latgales rajona tiesa.

Tiesu reorganizāciju īsteno Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju. Reorganizācijas plāns tika izstrādāts Tieslietu ministrijai sadarbojoties ar Tieslietu padomes darba grupu tiesu efektivitātes stiprināšanai un tas ir 2016.gada 1.februārī īstenotās tiesu teritoriālās reformas Latgales tiesu apgabalā, kad tika izveidotas divas tiesas – Daugavpils tiesa un Rēzeknes tiesa, turpinājums.

Reorganizācija nozīmē tiesu reformu organizatoriskā līmenī: tiesu vada viens tiesas priekšsēdētājs, tajā ir vienota lietu sadales sistēma un tiesnešu slodžu izlīdzināšana notiek pēc vienota principa.

Reformas būtība:

viena tiesu apgabala ietvaros tiek apvienotas vairāku tiesu darbības teritorijas, juridiski izveidojot vienu lielāku tiesu. Šīs jaunās teritorijas ietvaros turpina darboties tiesa, visu līdzšinējo tiesu darbības vietās, nodrošinot iedzīvotāju pieejamību tiesai.

Reformas mērķis:

paaugstināt tiesu efektivitāti, līdzsvarojot tiesnešu kapacitāti un efektīvi izmantojot citus tiesas resursus, kā arī sekmēt saņemto un izskatīto lietu skaitu izlīdzināšanu uz tiesnesi.

Pēc reformas Latgales rajona tiesas pieejamība tiks nodrošināta visās līdzšinējo tiesu atrašanās vietās tādējādi dodot iedzīvotājiem iespēju iesniegt dokumentus tiesai jebkurā no minētajām Latgales rajona tiesas atrašanās vietām:

  • Daugavpilī - 18.novembra ielā 37 un Ģimnāzijas ielā 11;
  • Krāslavā – Lāčplēša ielā 19;
  • Preiļos – Talsu ielā 2;
  • Balvos – Bērzpils ielā 7a;
  • Ludzā – Stacijas ielā 44;
  • Rēzeknē – Dārzu ielā 24,

Lietu sadales kārtību un citus darba organizācijas jautājumus tiesā nosaka tiesas priekšsēdētājs. Līdz ar to aicinām Latvijas tiesu portālā www.tiesas.lv sekot līdzi aktuālajai informācijai par tiesā noteikto lietu sadales kārtību un tiesas darbu pēc reorganizācijas.

Tiesā ir nozīmētas kontaktpersonas – tiesu darbinieki, kuri atbildēs uz jautājumiem neskaidrību gadījumā. Kontaktinformācija: Aiga Trokša – Traško, Aiga.Troksa-Trasko@tiesas.lv, tālr. 65407767, mob.2610303 vai Vera Brituškina, Vera.Brituskina@tiesas.lv; tālr.: 64621395;

Vienmērīgāka tiesu noslodze un lietu izskatīšanas termiņi, iespējas veidot tiesnešu specializāciju.

Apvienojot Daugavpils un Rēzeknes tiesu, tiek radīta iespēja izlīdzināt piekritīgo lietu apjomu starp visiem rajona (pilsētas) tiesas tiesnešiem Latgales tiesu apgabalā, to tuvinot vidējam lietu apjomam rajona (pilsētas) tiesās. Vērtējot līdzšinējo abu tiesu lietu uzkrājumu un lietu izskatīšanas termiņu, abu tiesu resursi būs savstarpēji papildinoši un šo tiesu apvienošana palīdzēs samazināt lietu uzkrājumus šajās tiesās.


Racionāla tiesnešu kapacitātes un citu tiesas resursu izmantošana.

Daugavpils un Rēzeknes tiesu apvienošana ne tikai sekmēs racionālāku tiesnešu kapacitātes izmantošanu, efektīvāku darba organizāciju un arī citu tiesas resursu optimizāciju, bet arī vienotu sadarbības principu veidošanu ar citām institūcijām (policiju, prokuratūru, cietumiem, u.c.), vienotas tiesu prakses sekmēšanu u.c.


Sekmēta tiesas pieejamība.

Apvienojot Latgales tiesu apgabalā esošās rajona (pilsētas) tiesas, tiek saglabāta tiesu fiziska atrašanās visās vietās, kur Daugavpils un Rēzeknes tiesas darbība tiek nodrošināta šobrīd. Tādējādi faktiski tiks paplašināta tiesas pieejamība, radot iespēju personām izvēlēties, kurā tiesas atrašanās vietā iesniegt dokumentus piekļuves ziņā tuvākajā Latgales rajona tiesas darbības nodrošināšanas vietā vai tajā tiesas darbības nodrošināšanas vietā, kur ir atbilstošāka starppilsētu satiksme.

Vai tiesu darbinieki ir informēti par reformām?

Tiesneši, kā arī tiesu darbinieki ir informēti par izmaiņām tiesu darba organizācijā no šī gada 1.jūlija. Tieslietu ministrija pirms reformas uzsākšanas informēja tiesu priekšsēdētājus par plānotajām izmaiņām.


Vai reformas rezultātā tiks samazināts tiesnešu vai darbinieku skaits?

Tiesu reformas mērķis nav samazināt tiesnešu vai tiesu darbinieku skaitu. Reformas rezultātā nesamazināsies lietu skaits. Tiesas priekšsēdētāja pārziņā ir tiesu darbinieku kompetenču un noslodzes izvērtēšana un amata vietu pārskatīšana nepieciešamības gadījumā.


Vai līdz ar reformas ieviešanu tiesnešiem vai darbiniekiem darba vietas adrese mainīsies?

Reformas rezultātā nemainās tiesnešu vai tiesu darbinieku darba vietas. Visi esošie Daugavpils tiesas tiesneši un darbinieki ir piekrituši turpināt darbu pašreizējās darba adresēs.


Kas vadīs Latgales rajona tiesu?

Latgales rajona tiesu vadīs iepriekšējās Rēzeknes tiesas priekšsēdētājs Pēteris Novičenoks.


Vai Latgales rajona tiesas darbības teritorija aptvers visu Latgales tiesu apgabalu?

Jā, Latgales rajona tiesas darbības teritorija iekļaus līdzšinējās Daugavpils tiesas un Rēzeknes tiesas darbības teritoriju.


Vai pastāvēs arī citas iespējas, kā iesniegt vai saņemt dokumentus? Vai arī vienmēr jādodas uz tiesu ?

Tiesā dokumentus var iesniegt:

  1. elektroniski (izmantojot e-lietas portālu vai e-pastu[1]);
  2. izmantojot pasta pakalpojumus;
  3. atstājot īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā).

Tiesas dokumenti tiek paziņoti un ir pieejami e-lietas portālā, kā arī atbilstoši lietas dalībnieka norādītajam saziņas veidam ar tiesu tiek nodrošināta tiesas dokumentu nosūtīšana, izmantojot personas oficiālo elektronisko adresi, elektronisko pastu vai izmantojot pastu.


Kā es zināšu tieši, kurā tiesas atrašanās vietā man ir jāiesniedz dokumenti?

Dokumentus varēs iesniegt (arī atstāt dokumentu atstāšanas vietās (pasta kastēs)) tiesai jebkurā no Latgales rajona tiesas atrašanās vietām. Reformas rezultātā būtiski palielinās vietu skaits, kur turpmāk varēs iesniegt dokumentus t.i. vairs nepastāvēs strikta iesniedzamo dokumentu vieta.


Vai tiesa skatīs lietu tur, kur ir iesniegti dokumenti?

Latgales rajona tiesā ienākošās lietas tiks sadalītas elektroniski, izmantojot Tiesu informatīvās sistēmas specializēto programmu. Prasības pieteikumi, pieteikumi un sūdzības tiks sadalītas datorizēti starp visiem Latgales rajona tiesas tiesnešiem, ņemot vērā tiesnesim noteikto specializāciju tiesā un lietu sadales plānā noteiktos nosacījumus. Līdz ar to, iesniedzot dokumentus konkrētā Latgales rajona tiesas atrašanās vietā, var rasties situācijas, kad lietas izskatīšana notiks citā tiesas atrašanās vietā, ne tajā vietā, kur iesniegti dokumenti.


Kā es zināšu, kur lieta tiks izskatīta? Vai es sev interesējošo informāciju par tiesvedības gaitu varu iegūt, nevēršoties tiesā?

Informācija par lietas izskatīšanas vietu un laiku (tiesas pavēste, informācija par lietas izskatīšanas laiku) ir pieejama e-lietas portālā, kā arī tiesa informē lietas dalībnieku atbilstoši lietas dalībnieka norādītajam saziņas veidam, ja gadījumā tas nav e-lietas portāls. Nepieciešamības gadījumā lietas dalībniekam informācija par lietas izskatīšanas vietu un laiku tiks nosūtīta uz personas deklarēto dzīvesvietas adresi.

Savukārt, lietas dalībniekiem ir nodrošināta iespēja e-lietas portālā skatīt lietu, datus un lietas materiālus (tai skaitā lietā pievienotās nolēmumu un audio protokolu datnes). E-lietas portālā persona var autorizēties tikai ar paaugstinātas drošības līdzekļiem (eID, eParaksts, eParaksts mobile).


Kas notiks ar tām lietām, ko tiesa jau sākusi skatīt. Vai tās līdz ar reformu sāks skatīt no jauna?

Likums “Par tiesu varu” noteic, ka lietas, kuru izskatīšana ir uzsākta, turpina izskatīt tas pats tiesnesis, kurš lietu skatīja līdz reformas ieviešanai. Līdz ar to, ja lietas izskatīšana jau uzsākta, tā tiks turpināta arī pēc reformas.


 

[1] Ja dokumenti sagatavoti un nosūtīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti.

Infografika par Latgales tiesu reorganizāciju: