Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs un valsts sekretāra vietniece Tiesību politikas jautājumos Laila Medina šī gada 5. decembrī darba vizītē Kišiņevā (Moldovā) piedalījās Eiropas Savienības finansētā Twinning projekta Nr. MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29) "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" ("Capacity Building of the National Centre for Personal Data Protection of the Republic of Moldova")  (turpmāk – Projekts) atklāšanas pasākumā.

 

Tieslietu ministrijas valsts sekretārs R. Kronbergs atzīmē: “Šis projekts ir starptautiska iespēja Latvijai parādīt savas spējas, dalīties pieredzē un zināšanās datu aizsardzības jomā, sadarbojoties ar tādu lielvalsti kā Vācijas Federatīvā Republika, turklāt, kā zināms, nākamajā gadā stāsies spēkā Vispārīgā datu aizsardzības regula, kas ļaus Moldovai pilnvērtīgāk veikt datu reformu atbilstoši fizisko personas datu aizsardzībai.”

 

2017. gada 5. decembra atklāšanas pasākumā dalībnieki tika iepazīstināti ar Projekta galveno mērķi, tuvākajām aktivitātēm, kā arī plānotajiem rezultātiem, Projektam noslēdzoties. Pasākumā piedalījās Moldovas, Vācijas un Latvijas augstākās amatpersonas, tai skaitā Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieks Moldovā un Latvijas Republikas vēstnieks Moldovā, Moldovas tieslietu ministrs u.c. Pasākumā piedalījās arī pārstāvji no Eiropas delegācijas Moldovā un citām Moldovas Twinning projektā iesaistītajām iestādēm.

 

Projekta vadošais partneris ir Vācijas starptautiskās tiesiskās palīdzības organizāciju (The German Foundation on International Legal Cooperation), savukārt Projekta jaunākais partneris ir Latvijas Republikas Tieslietu ministrija. Projekta vadītāja Latvijā ir valsts sekretāra vietniece Tiesību politikas jautājumos Laila Medina, bet Projekta ilgtermiņa padomniece ir Tieslietu ministrijas Padomniece datu aizsardzības jautājumos Moldovā Jekaterina Macuka.

 

Projekts tiek īstenots, pieaicinot ekspertus ne tikai no Latvijas un Vācijas, bet arī no tādām valstīm kā Igaunija, Lietuva, Austrija, Ungārija.

Projektu plānots īstenot 24 mēnešus - no 2017. gada 2. oktobra līdz 2019. gada 1. oktobrim.

 

Projekta kopējais finansējums ir EUR 999 911,32. Projektu pilnā apjomā finansē Eiropas Komisija. Finansējuma daļa Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas aktivitāšu īstenošanai ir EUR 330 908,88.

 

Papildu informācija:

 

Projekta mērķis ir Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana. Projekta ietvaros plānots saskaņot Moldovas Republikas nacionālos tiesību aktus datu aizsardzības jomā ar ES juridisko ietvaru un standartiem, stiprināt Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitāti, kā arī sekmēt datu subjektu, datu kontrolieru un datu apstrādātāju izpratni par datu aizsardzības tiesību aktiem.

 

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm un, šo projektu galvenais mērķis – efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

 

 

 

Alise Adamane

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036920

E-pasts: Alise.Adamane@tm.gov.lv