2017. gada 14. februārī valdība apstiprināja ziņojumu par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izveidi. Šāds novērtējums paredz pētījumu veikšanu tiesu darbības, maksātnespējas un komerctiesību jomās ar mērķi novērtēt esošo situāciju un iegūt rekomendācijas tieslietu sistēmas turpmākai attīstībai. Valdības akcepts nozīmē zaļo gaismu reāla darba uzsākšanai novērtējuma izstrādē.

Pirmo reizi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā tiks veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp, aplūkojot maksātnespējas un komerctiesību jomas. Novērtējumu veiks īpaši izraudzīti ārvalstu organizāciju pārstāvji: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei eksperti. Izvēloties organizācijas pētījumu veikšanai, tika ņemta vērā to pieredze tiesu darbības, komercdarbības un maksātnespējas jomās, kā arī līdzšinējā sadarbība ar Latviju.

Plānotās izmaksas novērtējuma izveidei ir 450 000 euro, un tā izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Novērtējums tiks veikts projektā “Justīcija attīstībai”, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē.

Novērtējuma rezultāts būs rekomendācijas Latvijas tieslietu sistēmas pilnveidei, kas būs pieejamas 2018. gada beigās. Novērtējuma izveides procesā tiks veiktas aptaujas, informācijas un datu analīze, un notiks minēto organizāciju ekspertu vizītes Latvijā.

Novērtējums sastāvēs no trīs daļām: Latvijas tiesu sistēmas, maksātnespējas regulējuma un komerctiesību regulējuma vides novērtējuma. Tas būs objektīvs ārvalstu ekspertu pētījums par Latvijas tieslietu sistēmu, lai izvērtētu esošo procesu efektivitāti un situāciju, kā arī identificētu iespējamos risinājumus tieslietu sistēmas pilnveidei.

Tiesu sistēmas novērtējums

Šajā sadaļā tiks aplūkota tiesu iestāžu darbība, tostarp tiesu procesos iesaistīto tiesu sistēmai piederīgo personu darbība, tiesu administrēšanas iestāžu darbība, kā arī to institūciju iesaiste, kas piedalās tiesu sistēmas politikas un stratēģijas izstrādē.

Tiesu sistēmas novērtējums būs kā atskaites punkts, kas palīdzēs novērtēt reformu sasniegtos rezultātus un uz tā pamata izvirzīt jaunus izaicinājumus. Novērtējums palīdzēs iezīmēt tiesu sistēmas attīstības virzienu, to izmantos kā pamatu turpmākās politikas izstrādei un nepieciešamajām tiesību aktu izmaiņām.

Jau kopš 2005. gada Tieslietu ministrija mērķtiecīgi pilnveido tiesu sistēmu. Sadarbībā ar Tiesu administrāciju ir ieviestas modernās tehnoloģijas Latvijas - Šveices sadarbības programmas projektā “Tiesu modernizācija Latvijā” un iedzīvinātas tiesu sistēmas pamatnostādnes, kas iezīmē tiesu sistēmas politikas vīziju un virkni pasākumu tiesu sistēmas attīstībai.

Līdz šim ir veikti atsevišķi pētījumi par konkrētiem ar tiesu sistēmas darbību saistītiem jautājumiem, taču nav bijis visaptveroša novērtējuma, kas ietvertu visu procesu un to savstarpējās mijiedarbības novērtējumu un analīzi. Sagaidāms, ka novērtējums un uz tā pamata tapušās rekomendācijas kalpos par pamatu turpmākajai Latvijas tiesu sistēmas izaugsmei.

Maksātnespējas regulējuma izvērtējums

Maksātnespējas regulējuma novērtējums ir daļa no tieslietu sistēmas novērtējuma, kurā maksātnespējas joma tiks skatīta kā daļa no tieslietu sistēmas un kontekstā ar tiesu sistēmas darbību. Pašlaik maksātnespējas jomas attīstību regulē Maksātnespējas politikas attīstības pamatnostādnes, kas izstrādātas 2016. gadā, ņemot vērā Valsts kontroles ieteikumus maksātnespējas jomas uzlabošanai.

Līdz šim ir izskanējuši dažādi viedokļi un diskusijas par maksātnespējas jomas attīstību Latvijā un veicamajiem pasākumiem tās pilnveidei. Līdz ar to ir nepieciešams vērtējums, aplūkojot maksātnespējas jomu kopumā, identificējot, vai ir problēmas maksātnespējas regulējuma praktiskajā piemērošanā; kāds ir veikto reformu rezultāts un, vai šīs reformas pozitīvi ietekmē jomas attīstību. Projektā “Justīcija attīstībai” Eiropas Savienības fondu līdzekļi sniedz iespēju saņemt starptautisku institūciju pētījumu par esošo reformu maksātnespējas jomā novērtējumu.

Komerctiesību regulējuma novērtējums

Tieslietu sistēmas novērtējums paredz arī Latvijas komerctiesību regulējuma izvērtējuma veikšanu. Līdz šim gan darba grupās, gan diskusijās ar jomas ekspertiem ir pārrunāti Latvijas komerctiesību vides regulējuma problemātiskie aspekti, kā arī meklēti piemērotākie risinājumi tās pilnveidei. Tomēr nav ticis veikts galvenā normatīvā akta – Komerclikuma visaptverošs novērtējums, kā arī pieejamā informācija par komerctiesību vides esošo situāciju ir sadrumstalota.

Projektā “Justīcija attīstībai” veiktais komerctiesību regulējuma novērtējums palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm. Tieslietu ministrijas ieskatā ir būtiski komerctiesību politiku veidot progresīvu un mūsdienu mainīgās komercdarbības videi atbilstošu. Novērtējuma izveidē tiks ņemti vērā ārvalstu ekspertu viedokļi un starptautiskā prakse.

 

Papildu informācija

Tieslietu sistēmas novērtējums tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv