Šā gada 7. un 8.oktobrī notiks kārtējā Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Tieslietu un iekšlietu ministru padomes (turpmāk – Padome) sanāksme, kurā piedalīsies arī tieslietu ministra p.i. Imants Lieģis.

Sanāksmes tieslietu sadaļa pamatā būs veltīta to noziedzīgu nodarījumu apkarošanas jautājumiem, kuri ir vērsti pret sabiedrības neaizsargātākajām grupām, proti, bērnu seksuālās izmantošanas apkarošanai. Dalībvalstu ministri tiks aicināti diskutēt par Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai par seksuālās vardarbības pret bērniem, bērnu seksuālās izmantošanas un bērnu pornogrāfijas apkarošanu. Priekšlikums papildina jau spēkā esošo regulējumu Eiropas Savienības līmenī, ar mērķi nodrošināt efektīvāku personu saukšanu pie kriminālatbildības, jo īpaši, ņemot vērā mūsdienu straujo informācijas tehnoloģiju attīstību, un līdz ar to arī jaunu noziedzīgu nodarījumu formu rašanos.

Vienlaikus ministri iepazīsies arī ar informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu, kā arī ar pašreizējo stāvokli attiecībā uz Priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai ar kuru īsteno ciešāku sadarbību laulības šķiršanai un laulāto atšķiršanai piemērojamo tiesību jomā.

Laura Pakalne
TM Administratīvā departamenta
pārstāve
Tālr. 67036712, 26150155
e-pasts: Laura.Pakalne@tm.gov.lv