​No 2020. gada būs pieejama bezmaksas mediācija ģimenes strīdos

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi no 2020. gada 1. janvāra atsāks īstenot projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, lai sniegtu atbalstu ģimenēm tādu strīdu un domstarpību risināšanā, kas skar bērnu intereses. 

Projekta ietvaros bez maksas tiks nodrošinātas pirmās piecas mediācijas sesijas, katra 60 minūšu apmērā. Sertificēta mediatora bezmaksas pakalpojumus būs iespējams saņemt dažāda veida ar bērnu interesēm saistītu ģimenes strīdu risināšanā, kā piemēram, saskarsmes jautājumos, bērna pastāvīgās dzīvesvietas noteikšanā, uzturlīdzekļu apmēra un/vai maksāšanas kārtības noteikšanā, vecāku attiecību risināšanā un savstarpējās komunikācijas uzlabošanā, bērnu audzināšanas jautājumos, laulības šķiršanā u.c.

Lai projekta ietvaros pieteiktos mediācijas pakalpojuma saņemšanai, jāvēršas pie sava izvēlētā un projektā iesaistītā sertificētā mediatora  (www.sertificetimediatori.lv) vai Sertificētu mediatoru padomē (smp@mediacija.lv, tālr. 28050777). Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju par mediācijas iespējām var jautāt arī tiesā.

 

No 18. – 20. martam mediatori sniegs bezmaksas konsultācijas

No 18. – 20. martam sertificēti mediatori sniegs bezmaksas konsultācijas dažādās tiesās Latvijā, mediatoru prakses vietās, kā arī konsultācijas pa telefonu. Mediācijas dienu ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja uzzināt par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un mediācijas ceļā atrisināt gan personīgās, gan profesionālās domstarpības.

Mediācijas dienu ietvaros Sertificētu mediatoru padome papildus izsludina atbalsta akciju mediācijas procesa uzsākšanai domstarpību gadījumos, apmaksājot pirmās divas mediācijas stundas procesos, kuri tiks uzsākti Mediācijas dienu ietvaros! Akcijas ietvaros mediācijas procesu skaits ierobežots.

Klātienes konsultācijas notiks Rīgas, Jelgavas un Liepājas tiesās un mediatoru prakses vietās. Vienlaikus Mediācijas dienās būs iespēja saņemt bezmaksas mediatoru konsultācijas zvanot uz atbalsta tālruni 116006.

Plašāka informācija par konsultāciju vietām, laikiem un pieteikšanās kārtību pieejama Sertificētu mediatoru padomes mājaslapā.

 

Papildu informācija un video par mediāciju:

Viens no iemesliem, kas šobrīd būtiski kavē veiksmīgu uzņēmējdarbības attīstību, ir ieilgušie saimnieciskie strīdi. Latvijā tiesas procesa ierosināšana uzskatīta par vienīgo pietiekami efektīvo tiesību aizsardzības līdzekli, neizmantojot tos domstarpību risināšanas veidus, kas vērsti uz vienošanās panākšanu. Kā viens no iespējamajiem risinājumiem ir plašāk piemērot alternatīvas tiesvedības procesam, tajā skaitā mediāciju, kas samazinātu tiesu noslodzi.

Lai veicinātu mediācijas izmantošanu, būtiska loma ir tiesnešu un tiesu darbinieku izpratnei par tās piedāvātajām iespējām. Kopš 2017. gada Tiesu administrācijas īstenotajā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā “Justīcija attīstībai” norisinās vērienīgas juridisko profesiju pārstāvju apmācības, papildinot profesionāļu zināšanas tiesību aktuālajās jomās. Viena no mācību tēmām ir "Alternatīvie domstarpību risināšanas veidi, mediācijas ieviešana". Mācību mērķis ir sniegt un uzlabot civillietu un administratīvo lietu tiesnešiem un tiesu darbiniekiem pamata zināšanas par mediāciju. Mācības sniedz pamata ieskatu mediācijas metožu izmantošanā pušu samierināšanā tiesas sēdē, ļauj iegūt prasmes atpazīt strīdu, kas potenciāli varētu būt sekmīgi atrisināms mediācijas ceļā, un apgūt mediācijas ieteikšanas tehnikas jeb prasmes lietas dalībniekus novirzīt uz mediāciju.

Līdz 2022. gada beigām projektā “Justīcija attīstībai” kopumā ir plānots apmācīt 11 433 personu, no kurām 1760 apgūs zināšanas tieši mediācijas ieviešanā. Līdz 2018. gada beigām mediācijas jautājumos jau apmācītas aptuveni 600 personas. 2016. gadā Latvijā notika 133 mediācijas procesi. Projektam noslēdzoties 2022. gadā, plānots, ka šis skaits palielināsies par 163%, sasniedzot 350 procesus gadā. Tas samazinās tiesu lietu skaitu un ļaus efektivizēt un paātrināt to lietu izskatīšanu, kas nonāk līdz tiesvedības procesam.

Projekta “Justīcija attīstībai” mērķis ir uzlabot komercdarbības vidi, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

Arī Kurzemes apgabaltiesā būs pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

Ceturtdien, 1. februārī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi Kurzemes apgabaltiesā uzsāks projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi ir ģimenes konfliktu risināšanā.

Sertificēta mediatora bezmaksas konsultācijas Kurzemes apgabaltiesā (Kūrmājas prospekts 2/6, Liepāja) tiks nodrošinātas pēc Kurzemes rajona tiesas un Kurzemes apgabaltiesas tiesnešu pieprasījuma.

Projekts paredz, ka tiesneši, kuri saņem vai skata strīdu saistībā ar ģimenes lietām vai jebkuru citu civillietu, kurā mediācija varētu būt piemērots un efektīvs strīda risināšanas līdzeklis, iesaka tiesas procesā iesaistītajām personām doties uz konsultāciju pie dežūrējošā mediatora. Konsultācijas laikā puses pašas varēs novērtēt mediācijas piemērotību konkrētā strīda risināšanai, kā arī pārliecināties par mediācijas priekšrocībām salīdzinājumā ar tiesāšanos.

Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau ir ierosināts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā notiks vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Papildu informācija:

Tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija jau ir pieejama Latgales priekšpilsētas tiesā,  Rīgas rajona tiesā (Rīgā), Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesā, tajā skaitā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā, Aizkraukles rajona tiesā un Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā. Projekta ietvaros līdz šim sniegtas vairāk kā 190 bezmaksas konsultācijas. 43% gadījumu pēc konsultācijas puses nolēma uzsākt mediācijas procesu.

Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus.

 

 

 

 

 

Projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” rezultāti 2017. gadā un iespējas šogad

Lai sekmētu mūsdienīgu ārpus tiesas strīda risināšanas izmantošanas metodi un veicinātu pušu konflikta atrisināšanu vienošanās procesā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī 2018. gadā turpinās īstenot divus projektus “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”.

Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Irēna Kucina atzīmē: “Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības, kā rezultātā ir iespējams panākt risinājumu, kurā abas puses ir sasniegušas savas intereses un vajadzības. Mediācijas izvēle īpaši vērtīga ir ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, jo konflikta situācija atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem. 2017. gada pieredze liecina, ka projektus nepieciešams turpināt arī 2018. gadā”.

Par projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās”

No 2016. gada 15. septembra Latgales priekšpilsētas tiesā,  Rīgas rajona tiesā (Rīgā), Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā, Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu namā, Rīgas rajona tiesā Siguldā, Jelgavas rajona tiesā, kā arī Aizkraukles rajona tiesā sertificēti mediatori sniedz bezmaksas konsultācijas. Papildus, no 2018. gada 22. janvāra mediācijas kabineti tiks atvērti Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesā, bet 2018. gada 1. februārī  arī Kurzemes apgabaltiesā.

Projekts paredz, ka tiesneši, kuri saņem vai skata tiesā nonākušu strīdu saistībā ar ģimenes lietām vai jebkuru civillietu, kur saskatāma iespēja izmatot mediāciju, nepieciešamības gadījumā iesaka tiesas procesā iesaistīsajām personām doties uz konsultāciju pie dežūrējošā mediatora.

Gadījumā, ja puses izlemj uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau ir uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

No 2016. gada septembra līdz 2018. gada 16. janvārim, projekta ietvaros sniegtas 196 bezmaksas konsultācijas, no kurām gandrīz pusei jeb 83 gadījumos uzsākti mediācijas procesi.

Statistikas dati par projektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās”

 

Par projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Tā pat kā iepriekšējā gadā, arī 2018. gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim ir pieejams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas ģimenes strīdos, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimenes stabilitāti.

Projekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” 2017. gada rezultāti liecina, ka no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. septembrim uzsākts 291 mediācijas process, no kuriem 121 izbeigts ar pilnīgu vienošanos, 43 – ar daļēju vienošanas, 85 izbeigti bez vienošanās un 42 mediācijas procesi turpinās. Projekta kopējās izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem 2017. gadā bija 45 000 eiro.

Statistikas dati par projektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Statistikas dati par mediatoru darbību

Prezentācija: Mediācijas attīstība Latvijā, projektu rezultāti

Pieteikties mediācijas konsultācijām vai bezmaksas mediatoru konsultācijai ģimenes strīdos var mājaslapā: www.sertificetimediatori.lv, rakstot uz e–pastu: smp@mediacija.lv vai zvanot pa tālr. 29800508.

 

Papildu informācija:

Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus. Mediācijas procesu veiksmīgi pielieto, risinot, piemēram:

  • ģimenes konfliktus;
  • darba strīdus;
  • nekustamā īpašuma strīdus;
  • mantojuma strīdus;
  • komercstrīdus.

 

 

Pilotprojektu “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” rezultāti

Lai sekmētu mūsdienīgu ārpus tiesas strīda risināšanas izmantošanas metodi un veicinātu pušu konflikta atrisināšanu vienošanās procesā, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi īsteno divus pilotprojektus “Bezmaksas mediatoru konsultācijas tiesās” un “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”.

No 2016. gada 15. septembra dažādās tiesās Rīgā (Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā, Rīgas rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā, Rīgas apgabaltiesā) un Latvijā (Rīgas rajona tiesā Jūrmalas tiesu namā, Rīgas rajona tiesā Siguldā, Jelgavas rajona tiesā, Valmieras rajona tiesā, Aizkraukles rajona tiesā) sertificēti mediatori sniedz bezmaksas konsultācijas. Gada laikā, no 2016. gada 15. septembra līdz 2017. gada 17. septembrim, pilotprojekta ietvaros sniegtas 147 bezmaksas konsultācijas, no kurām vairāk nekā trešajā daļā jeb 60 gadījumos uzsākti mediācijas procesi.

No 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 31. decembrim ir pieejamas arī bezmaksas sertificētu mediatoru konsultācijas ģimenes strīdos, lai palīdzētu risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimenes stabilitāti. Pilotprojekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” no 2017. gada 1. janvāra līdz 2017. gada 1. septembrim uzsākti 182 mediācijas procesi, no kuriem 63 izbeigti ar pilnīgu vienošanos, 18 – ar daļēju vienošanas, 42 izbeigti bez vienošanās un 59 mediācijas procesi turpinās. Projekta kopējās izmaksas no valsts budžeta līdzekļiem ir 45 000 euro.

2017. gadā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros plānots rīkot mācības par mediāciju tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, lai nodrošinātu pamatizpratni par mediācijas nepieciešamību un iespējām.

 

Pieteikties mediācijas konsultācijām vai bezmaksas mediatoru konsultācijai ģimenes strīdos var mājaslapā: www.sertificetimediatori.lv, rakstot uz e–pastu: smp.@mediacija.lv vai zvanot pa tālr. 29800508.

 

Papildu informācija:

Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību.

Mediators ir neitrāla persona, kura atbalsta abas puses domstarpību risināšanas procesā, palīdzot strīdu risināt konstruktīvā gaisotnē ar mērķi atrast abām pusēm pieņemamus un uz nākotni vērstus risinājumus. Mediācijas procesu veiksmīgi pielieto, risinot, piemēram:

  • ģimenes konfliktus;
  • darba strīdus;
  • nekustamā īpašuma strīdus;
  • mantojuma strīdus;
  • komercstrīdus.

Pielikumā prezentācija: Mediācijas attīstība Latvijā un pilotprojektu rezultāti.

Video (LETA): Preses konference par mediācijas pilotprojektu rezultātiem.

 

 

Pilotprojektā “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” iesaistījušās jau 112 Latvijas ģimenes

Tieslietu ministrijas un Sertificētu mediatoru padomes īstenotajā pilotprojektā “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” bezmaksas mediācijas sesijas izmantojušas jau 112 Latvijas ģimenes. Pilotprojekta ietvaros iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

112 noslēgto mediācijas pakalpojumu sniegšanas līgumu starpā 31 gadījums jau ir izbeigts ar pilnīgu vienošanos vai izlīgumu un 7 - ar daļēju vienošanos. 3 gadījumos ieturēta pauze, 21 gadījums izbeigts bez vienošanās, tomēr lielākā daļa vēl ir mediācijas procesā.

Visaktīvāk līgumi par pakalpojumu sniegšanu reģistrēti Rīgā – 92. Liepājā 5, Aizkrauklē 5, Jelgavā 2, Kuldīgā 2, Dobelē, Grobiņā, Ikšķilē, Jūrmalā, Valmierā un Ventspilī pa vienam noslēgtam līgumam. Ņemot vērā lielo aktivitāti, projekta gaita tiek uzskatīta par veiksmīgu.

Lai pilotprojekta ietvaros pieteiktos mediācijas pakalpojumu sniegšanai, lūdzam vērsties pie sava izvēlētā projektā iesaistītā sertificētā mediatora vai Sertificētu mediatoru padomē.

Sīkāka informācija par projektu:

e-pasts: mediacija@smp.lv tel: 29800508

 

Papildu informācija:

Pilotprojektā kopumā plānots iesaistīt 300 pārus, lai vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos ģimenes strīdus un domstarpības.  Tai skaitā cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem ikdienā svarīgiem jautājumiem. Vienlaicīgi, strīdi, kas tiek atrisināti mediācijas procesā, samazina tiesu noslodzi, jo mediācijas procesā panāktas vienošanās gadījumā, tiesvedība tiek izbeigta.

Mediācija ir konfidenciāls process, kuru vada mediators. Mediatora uzdevums ir atjaunot komunikāciju un veicināt konflikta pušu saprašanos, vadot tās to pušu pašu izvēlētā ceļā uz konflikta risinājumu. Atšķirībā no tiesas procesa mediators neatstāj bez ievērības arī pušu emocijas. Mediācijā abas puses ir līdztiesīgas un tās netiek savstarpēji konfrontētas, tas ir - tām nekas nevienam nav jāpierāda. Mediators ir pilnībā neitrāls un vienlīdz atbalsta abas konflikta puses. Mediators secīgi vada puses caur noteiktām konflikta risināšanas pakāpēm, palīdzot apzināties savas patiesās vajadzības, kopīgi rast tām atbilstošu risinājumu.

 

 

Arī Rīgas apgabaltiesā ir pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

No šodienas, 16.janvāra, arī Rīgas apgabaltiesā pieejamas bezmaksas mediatoru konsultācijas.

Sertificētu mediatoru dežūras tiesā paredzētas katru pirmdienu un trešdienu no plkst. 10.00 - 15.00. Tāpat plānots iesaistīt arī tiesas konsultantu - saņemot pieteikumu tiesā, puses tiks aicinātas uzreiz izmanot iespēju un doties uz mediācijas konsultāciju.

Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas jau ir pieejamas vairākās tiesās: Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā.

Projekta gaitā klienti kopumā ir saņēmuši 57 bezmaksas konsultācijas, no kurām reģionu tiesu namos (Jelgavā, Valmierā, Jūrmalā, Siguldā un Aizkrauklē) sniegtas 22 konsultācijas, bet Rīgā – (Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā, kā arī Vidzemes priekšpilsētas tiesā) – 35 mediācijas konsultācijas. Pamatojoties uz konsultācijām trešajā daļā gadījumu uzsākti mediācijas procesi, t.i. kopumā šobrīd uzsākti 19 mediācijas procesi, no kuriem 7 gadījumos jau ir panāktas vienošanās.

Papildus no 2017. gada 1. janvāra pilotprojekta “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos” ietvaros iespējams apmeklēt valsts apmaksātās piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības. Ar plašāku informāciju par jauno projektu “Bezmaksas mediāciju ģimenes strīdos”, kā arī pieteikšanās kārtību var iepazīties šeit.

Papildu informācija:

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, - tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

 

 

Uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi uzsāk jaunu pilotprojektu “Bezmaksas mediācija ģimenes strīdos”, kura ietvaros no 2017. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim būs iespējams apmeklēt piecas bezmaksas sertificētu mediatoru sesijas, lai risinātu domstarpības starp vecākiem, kas skar arī bērnu intereses, un rastu iespēju uzlabot ģimenes locekļu savstarpējās attiecības.

Pilotprojektā plānots iesaistīt 300 pārus, lai vecāki ar bērniem varētu atrisināt jau tiesā uzsāktos, kā arī līdz tiesai vēl nenonākušos ģimenes strīdus un domstarpības.  Tai skaitā, cenšoties saglabāt laulību, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņas pilnas attiecības starp bērna vecākiem, un nodrošināt turpmāku spēju savstarpēji komunicēt, lai kopīgi vienotos par dažādiem jautājumiem, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

BEZMAKSAS MEDIĀCIJA ĢIMEŅU STIPRINĀŠANAI

Sertificētu mediatoru bezmaksas konsultācijas jau no 2016. gada ir pieejamas vairākās tiesās (ikvienam, kas bija nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, bija iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai)): Rīgas Latgales priekšpilsētas un Rīgas rajona tiesā Jūrmalā un Siguldā, Jelgavas rajona tiesā un Valmieras rajona tiesā, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā un Aizkraukles rajona tiesā. Rīgas apgabaltiesā šāds mediācijas pilotprojekts tiks uzsākts no 16. janvāra.

Savukārt šogad Tieslietu ministrija, pateicoties Demogrāfijas lietu centra atbalstam, ir radusi iespēju paplašināt mediācijas pieejamību, liekot īpašu uzsvaru uz ģimenes strīdu risināšanu, tādējādi uzsverot ģimenes stiprināšanas nepieciešamību un nozīmību, bērna labklājības nodrošināšanu.

No 2017. gada 1. janvāra valsts budžeta programmas ietvaros personām iespējams saņemt valsts nodrošinātu atbalstu, lai izmantotu sertificētu mediatoru pakalpojumus bez maksas, ar mērķi palīdzēt risināt vecāku domstarpības, kas skar arī bērnu intereses, un stiprinātu ģimeņu stabilitāti. Projekts ilgs līdz gada beigām un tā kopējās izmaksas ir 45 tūkstoši eiro.

Lai nodrošinātu projekta ietvaros veikto mediāciju kvalitāti un mediatoru pieejamību, projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi. Mediatoru pakalpojumus projekta ietvaros sniegs sertificēti mediatori.

KAM PAREDZĒTS ATBALSTS?

Vecākiem savu savstarpējo strīdu, kas skar arī bērnus, konstruktīvai risināšanai, arī tajos gadījumos, kad tiesā jau ierosināta lieta.

Projekta mērķis ir palīdzēt risināt domstarpības, cenšoties saglabāt ģimeni, vai vismaz risināt domstarpības veidā, kas ļauj saglabāt cieņpilnas attiecības starp vecākiem, un nodrošināt turpmāku vecāku spēju kopīgi konstruktīvi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērna ikdienas aprūpi, audzināšanu un izglītošanu.

KĀDS ATBALSTS PAREDZĒTS?

Projekta ietvaros valsts atbalsts nodrošina pirmās piecas mediācijas sesijas (katra 60 minūšu apmērā), ko vadījis sertificēts mediators, pusēm bez maksas. Ja strīds netiks atrisināts piecu sesiju laikā, tālākās pakalpojuma izmaksas būs jāsedz pusēm pašām.

Mediācijas procesam var būt nepieciešamas vairākas tikšanās (sesijas).  Strīda risinājuma panākšanai nepieciešamo sesiju skaits ir atkarīgs no domstarpību rakstura – ilguma, veida, iesaistīto personu skaita. Jāatgādina, ka mediācijas process ir pilnībā brīvprātīgs. Ikviena no pusēm jebkurā brīdī var atteikties no mediācijas turpināšanas.

KUR PIETEIKTIES?

Pakalpojumu nodrošina sertificēti mediatori. Lai izvērtētu personas iespējas saņemt pakalpojumu, jāvēršas pie sertificēta mediatora, vai Sertificētu mediatoru padomē. Tiesā uzsākta strīda gadījumā informāciju var jautāt arī tiesā.

IEGUVUMI, IZMANTOJOT MEDIĀCIJU:

1. Ietaupīts laiks un nauda.

2.  Process norit mierpilnā, neformālā gaisotnē, rūpējoties, lai abas puses justos ērti un droši.

3. Atjaunota normāla komunikācija starp pusēm, nodrošinot tām iespēju patstāvīgi un konstruktīvi risināt kopīgus jautājumus, kas var rasties nākotnē (it īpaši svarīgi tas ir gadījumos, kad pusēm ir kopīgs viens vai vairāki bērni).

4. Puses pašas pieņem lēmumus - tas nodrošina, ka tiek pieņemti tikai tādi lēmumi, ko puses pašas ir akceptējušas un atzinušas par labiem risinājumiem.

5. Process ir pilnībā konfidenciāls.

6. Pusēm ir tiesības izvēlēties sev pieņemamu mediatoru, kā arī jebkurā laikā atteikties turpināt jau uzsākto mediācijas procesu.

7. Ja strīds jau ticis risināts tiesā, panākot risinājumu mediācijas ceļā, tiek atmaksāta valsts nodeva 50% apmērā.

 

Arī Aizkraukles rajona tiesā ir pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

Pirmdien, 5. decembrī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī Aizkraukles rajona tiesā uzsāk pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi ir ģimenes konfliktu risināšanā.

Turpmāk, pilotprojekta ietvaros, tiesas ieteiktā sertificētā mediatora bezmaksas konsultācija būs pieejama arī Aizkraukles rajona tiesā (Spīdolas ielā 4, Aizkrauklē). Sertificēta mediatora klātbūtne tiesā tiks nodrošināta pēc tiesas pieprasījuma vai pēc iepriekšējas vienošanās.

Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija jau ir pieejama Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā (Abrenes ielā 32, Rīgā), Rīgas rajona tiesas telpās (Lomonosova ielā 10, Rīgā), Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā), Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā), Jelgavas tiesā (Dambju ielā 12, Jelgavā) un Valmieras rajona tiesā (Garā ielā 5, Valmierā).

Pilotprojekta laikā no 15. septembra līdz 15. novembrim uzsākti jau 7 mediācijas procesi.

Kopumā šogad sertificēti mediatori snieguši vairāk kā 300 konsultācijas. No tām aptuveni 67% saistītas ar ģimenes strīdiem, bet 9.9% ar komercstrīdiem.  Uzsākti vairāk kā 80 mediācijas procesi. No pabeigtajiem procesiem vairāk kā 50% noslēgušies ar pušu vienošanos, bet 20% ar daļēju vienošanos.

                       

Papildu informācija:

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, - tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

INFOGRAFIKA PAR MEDIĀCIJAS PROCESU

 

No šodienas arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā ir pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

Šodien, 28. novembrī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā uzsāk pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi ir ģimenes konfliktu risināšanā.

Sertificētu mediatoru dežūras tiesā paredzētas katru darba dienu no plkst. 10.00 - 15.00. Tāpat plānots iesaistīt arī tiesas konsultantu - saņemot pieteikumu tiesā, puses tiks aicinātas uzreiz izmanot iespēju un doties uz mediācijas konsultāciju.

Ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija jau ir pieejama Rīgas rajona tiesas telpās (Lomonosova ielā 10, Rīgā), Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā), Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā), Jelgavas tiesā (Dambju ielā 12, Jelgavā) un Valmieras rajona tiesā (Garā ielā 5, Valmierā).

Pilotprojekta laikā no 15. septembra līdz 15. novembrim uzsākti jau 7 mediācijas procesi.

Kopumā šogad sertificēti mediatori snieguši vairāk kā 300 konsultācijas. No tām aptuveni 67% saistītas ar ģimenes strīdiem, bet 9.9% ar komercstrīdiem.  Uzsākti vairāk kā 80 mediācijas procesi. No pabeigtajiem procesiem vairāk kā 50% noslēgušies ar pušu vienošanos, bet 20% ar daļēju vienošanos.

 

Papildu informācija:

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, - tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

 

Diskutēs, kā veicināt mediācijas izmantošanu Latvijā

2016. gada 17. novembrī Tiesu administrācijā notiks diskusija par mediācijas attīstību Latvijā kā alternatīvu strīdu risināšanai tiesas ceļā. Diskusijā piedalīsies tiesu sistēmas politikas plānotāji un ieviesēji, praktizējoši mediatori, tiesu un tiesu sistēmai piederīgo profesiju,  kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji. Diskusijas mērķis ir definēt galvenos mediācijas izmantošanas šķēršļus un rast risinājumus efektīvākai mediācijas izmantošanai Latvijā.

Diskusijas dalībnieki sniegs viedokļus un meklēs piemērotākos risinājumus mediācijas attīstībai, izmantojot dažādus instrumentus, īpaši ar mediācijas piemērošanu saistītu profesionāļu apmācības, tostarp sabiedrības informēšanu par mediācijas sniegtajām iespējām strīdu risināšanā. Kopš 2015. gada strīdi ar sertificēta mediatora palīdzību mediācijas ceļā risināti gandrīz 200 gadījumos.

Diskusiju vadīs Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina. Diskusijas laikā Sertificētu mediatoru padomes priekšsēdētāja Kristīne Dārzniece vērtēs mediācijas attīstību Latvijā no sertificētu mediatoru skatu punkta, savukārt Eiropas Tiesību institūta (European Law Institute) prezidente Diāna Volis (Diana Wallis) stāstīs par pieredzi mediācijas attīstībā Eiropā un sniegs ieskatu Latvijai noderīgos prakses piemēros. Projekta “Justīcija attīstībai” projektu vadītāja Anna Skrjabina informēs klātesošos par projekta aktualitātēm un nākotnes iecerēm.

Diskusiju organizē Tieslietu ministrija sadarbībā ar Tiesu administrāciju Eiropas Sociālā fonda projektā "Justīcija attīstībai". Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai.

Projektā plānotas plašas kvalifikācijas pilnveides aktivitātes, tostarp konferences, diskusijas, pieredzes apmaiņas programmas, kā arī Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, aptverot arī alternatīvu strīdu risināšanas iespēju plašākas izmantošanas vērtējumu.

Mediācijas tēma ir būtiska projekta ieviešanā, ņemot vērā mediācijas izmantošanas ietekmi uz tiesu sistēmas atslogošanu (efektivitātes paaugstināšanu) un komercdarbības vides pilnveidošanu.

 

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Ar plašāku informāciju par projektu iespējams iepazīties Tiesu administrācijas mājaslapā.

 

Arī Jelgavas un Valmieras rajona tiesā būs pieejamas mediatoru bezmaksas konsultācijas

Pirmdien, 17. oktobrī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi arī Jelgavas tiesā un Valmieras rajona tiesā uzsāks pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi ir ģimenes konfliktu risināšanā.

Turpmāk, pilotprojekta ietvaros, tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija būs pieejama Jelgavas tiesā (Dambju ielā 12, Jelgavā) un Valmieras rajona tiesā (Garā ielā 5, Valmierā). Sertificēta mediatora klātbūtne tiesās tiks nodrošināta vienu darba dienu nedēļā vai pēc iepriekšējas vienošanās.

Proti, ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, - tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Papildu informācija:

Tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija jau ir pieejama Rīgas rajona tiesas telpās (Lomonosova ielā 10, Rīgā), Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā) un Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā).

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

 

Infografika par mediācijas procesu

 

Tieslietu ministrija veicina plašāku mediācijas izmantošanu civiltiesisku strīdu risināšanā

Ceturtdien, 15. septembrī, Tieslietu ministrija sadarbībā ar Sertificētu mediatoru padomi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesā un Rīgas rajona tiesā uzsāk pilotprojektu ar mērķi veicināt mediācijas izmantošanu tiesvedībā esošajās civillietās, kas jo īpaši lietderīgi būs ģimenes konfliktu risināšanā.

Turpmāk, pilotprojekta ietvaros, tiesas ieteiktā sertificēta mediatora bezmaksas konsultācija būs pieejama Rīgas rajona tiesas telpās (Lomonosova ielā 10, Rīgā). Sertificēta mediatora klātbūtne tiesā tiks nodrošināta katru darba dienu no pulksten 10.00 līdz 15.00. Konsultācijas tiks sniegtas atbilstoši grafikam, kas tiks veidots saskaņā ar Latgales priekšpilsētas tiesas un Rīgas rajona tiesas tiesnešu iesūtītajiem pieprasījumiem. Savukārt Rīgas rajona tiesā Siguldā (Šveices ielā 27, Siguldā) un Rīgas rajona tiesas tiesu namā Jūrmalā (Zigfrīda Meierovica prospektā 1A, Jūrmalā) sertificēta mediatora konsultācijas tiks nodrošinātas saskaņā ar tiesnešu pieprasījumu vai pēc iepriekšējas vienošanās.

Proti, ikvienam, kas nonācis līdz civiltiesiska strīda risināšanai tiesā, būs iespēja saņemt sertificēta mediatora bezmaksas konsultāciju (līdz vienai stundai), kuras laikā personas tiks iepazīstinātas ar mediācijas procesa būtību, norisi un noteikumiem, kā arī tiks izvērtēta iespēja konkrēto strīdu risināt mediācijas ceļā.

Uzsākt mediāciju vai tiesāties, - tā ir pušu brīvprātīga izvēle. Gadījumā, ja puses izlems uzsākt mediācijas procesu, bet tiesas process jau būs uzsākts, likums noteic tiesas pienākumu atlikt lietas izskatīšanu līdz brīdim, kad tiesā būs saņemts apliecinājums par mediācijas rezultātu, bet šis laiks nevar būt ilgāks par 6 mēnešiem. Turklāt, ja mediācijas rezultātā tiks panākta abpusēja vienošanās un lietā tiesvedība izbeigta sakarā ar pušu izlīgumu vai prasības atsaukšanu, Civilprocesa likums paredz iespēju saņemt iemaksātās valsts nodevas atmaksu 50% apmērā.

Papildu informācija:

Mediācija ir brīvprātīgs un strukturēts sadarbības process, kas vērsts uz konflikta atrisināšanu. Mediācijas process ļauj strīda pusēm izprast savas patiesās vajadzības un intereses, kā rezultātā ir iespējams sasniegt rezultātu, kurā abas puses ir guvušas savu interešu un vajadzību apmierinājumu. Šāds rezultāts ne vienmēr ir panākams tiesājoties, kur strīda risinājuma iespējas ir atkarīgas no pušu pieteiktajām prasībām. Īpaši ģimenes strīdos, kuros ir iesaistīti bērni, svarīgi ir mediācijas ceļā ļaut konfliktējošajām pusēm atjaunot savstarpējo komunikāciju, tādējādi radot iespēju arī turpmāk kopīgi risināt jautājumus, kas saistīti ar bērnu aprūpi. Ģimenes konfliktos šāda iespēja ir īpaši būtiska, jo atstāj ietekmi ne tikai uz konkrēto pāri, bet arī uz viņu bērniem.

 

Ar mediācijas palīdzību iespējams risināt ar banku radušās domstarpības

Maksātspējas grūtībās nonākušiem banku klientiem tiek piedāvāta iespēja vērsties Konsultāciju un mediācijas centrā un ar banku radušās domstarpības risināt, izmantojot mediāciju.

Mediācija ir uz vienošanos vērsts sarunu process, kas notiek ar neitrālas un neatkarīgas personas – mediatora – starpniecību. Tā var būt piemērota, ja ir svarīgi panākt tādu vienošanos, kurā ir sabalansētas klienta un bankas intereses vai ja līdzšinējās sarunās ar banku nav panākti konstruktīvi risinājumi, kā arī citos gadījumos, kuru piemērotība mediācijai tiek izvērtēta individuālas konsultācijas ietvaros. Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kuram nepieciešama visu strīdā iesaistīto pušu - gan klienta, gan bankas - piekrišana.

Sekmīgas mediācijas rezultātā iespējama arī vienošanās starp klientu un banku par parāda daļēju atmaksu un atbrīvošanu no atlikušās saistību daļas.

Konsultāciju un mediācijas centra sniegtās konsultācijas un mediācijas pakalpojumi ir bezmaksas. Minētais centrs arī nodrošina sertificēta mediatora piesaisti un sedz mediācijas izdevumus.

Konsultāciju un mediācijas centra konsultante Diāna Kvedere atzīst: “Mediācijas potenciāls bija apjaušams jau pirmajā mediācijas procesā, kura rezultātā tika panākta vienošanās situācijā, kad klienta problēmas un nesaskaņas ar banku bija ilgušas jau gandrīz 6 gadu garumā. Krīze ar algu un darba vietu samazināšanām skāra klienta ģimeni, radīja pastāvīgu stresu un smagas veselības problēmas, kas būtiski ietekmēja klienta maksātspēju, kam savukārt sekoja teju neatrisināmas kredītu maksājumu veikšanas grūtības. Situācija noslēdzās ar ieķīlātā nekustamā īpašuma realizāciju, kas neatrisināja klienta problēmas, jo pēc īpašuma pārdošanas vēl palika nesegtas saistības pret banku. Rezultātā klienta viedoklis par banku nebūt nebija glaimojošs, turklāt pati situācija – klientam esot bez īpašuma, bet vēl joprojām ar saistībām – nebija atzīstama par vienkāršu. Pēc konsultācijas, kas deva klientam iespēju izvērtēt situāciju kopā ar neitrālu konsultantu, tika pieņemts lēmums par mediācijas procesa uzsākšanu. Mediācijas procesa rezultātā klients un banka panāca abām pusēm pieņemamu risinājumu atlikušo saistību dzēšanai, vienojoties par atlikušās parāda summas daļēju atmaksu. Pēc mediācijas noslēgšanas būtiski bija mainījusies gan klienta attieksme pret banku un sektoru kopumā, gan klienta priekšstats par iespējām atgriezties apritē un turpināt ar saistību slogu neapgrūtinātu dzīvi.”

Kopš Konsultāciju un mediācijas centrs 2015. gada novembrī uzsāka savu darbu, ir sniegtas konsultācijas vairāk nekā 400 personām, kā arī ir bijuši veiksmīgi mediācijas gadījumi.

Konsultācijai iespējams pieteikties elektroniski Konsultāciju un mediācijas centra interneta vietnē vai zvanot pa tālruni +371 27335508.

Konsultāciju un mediācijas centrs atrodas Blaumaņa ielā 32-1 (3. stāvā), Rīgā.

 

Tieslietu ministrs ar Sertificētu mediatoru padomi vienojas par mediācijas pakalpojuma atpazīstamības veicināšanu

2016.gada 13.jūlijā tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs tikās ar Sertificētu mediatoru padomes (SMP) vadību, lai apspriestu līdzšinējo pieredzi mediācijas kā alternatīva strīdu izšķiršanas mehānisma izmantošanā.

Tikšanās laikā tieslietu ministrs un SMP vadība vienojās par ciešāku sadarbību mediācijas pakalpojuma atpazīstamības nodrošināšanā, paplašinot iespējas strīdā iesaistītajām pusēm ar neitrālas personas – mediatora palīdzību meklēt pieņemamu risinājumu pirms prasības iesniegšanas tiesā.

Sarunas laikā tika apspriesta sertificētu mediatoru sniegto pakalpojumu izmantošana darba strīdos, ģimenes lietās un komercstrīdos. Tieslietu ministrs uzsvēra: “Lai nodrošinātu plašāku mediācijas pakalpojuma izmantošanu, ir nepieciešama SMP sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, kuras darbojas attiecīgajās jomās”. Ministrs atzina, ka ir svarīgi informēt sabiedrību par labo pieredzi un plašāk skaidrot ieguvumus strīdu risināšanai mediācijas procesā, salīdzinot ar konfliktu risināšanu tiesvedības procesā.

Abas puses atzina, ka mediācijas process ir nozīmīgs, piemēram, pārrobežu ģimenes strīdos vai sociāli mazaizsargātajām grupām, un tam var būt izšķiroša nozīme pirms situācijas eskalācijas – sākot ar prasības iesniegšanu tiesā un beidzot ar tiesībsargājošo iestāžu iesaistīšanos.

Saskaņā ar Mediācijas likumā noteikto kārtību pirmie mediatoru sertifikāti tika izsniegti 2014.gada oktobrī. Patlaban Latvijā darbojas jau 38 sertificēti mediatori.

 

Izsludināta pieteikšanās kārtējam mediatoru sertifikācijas eksāmenam – tā turpināsies līdz 28.jūlijam un kvalifikācijas eksāmens paredzēts 27.septembrī

Sertificētu mediatoru padome saskaņā ar Mediācijas likuma 21. panta otro daļu izsludina pieteikšanos mediatoru sertifikācijas pārbaudījumam.

Pārbaudījumam var pieteikties fiziska persona, kura

- sasniegusi 25 gadu vecumu

- apliecina savu nevainojamu reputāciju

- saņēmusi valsts atzītu augstāko izglītību apliecinošu izglītības dokumentu

- prot valsts valodu augstākajā līmenī

- izgājusi mediatora apmācības kursu ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā

Līdz 2016.gada 28.jūlijam kandidātiem Sertificētu mediatoru padomē jāiesniedz iesniegums par atļauju kārtot pārbaudījumu, pievienojot šādus dokumentus:

1) dzīves gājuma aprakstu (CV Europass formā)

2) izglītību apliecinošu dokumentu kopijas

3) dokumenta kopiju, kas apliecina valsts valodas prasmes augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām (ja vispārējās izglītības programma nav apgūta latviešu valodā)

4) apliecinājumu par mediatora apmācības kursa apguvi ne mazāk kā 100 akadēmisko stundu apmērā

5) rakstisku apliecinājumu, ka kandidāts atbilst Mediācijas likuma 19.panta pirmās daļas 2.punktam un uz kandidātu neattiecas Mediācijas likuma 19.panta otrajā daļā minētie ierobežojumi

6) dokumentu, kas apliecina sertifikācijas pārbaudījuma maksas samaksu

Iesniegumu var iesniegt Sertificētu mediatoru padomes birojā, kas atrodas Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 88, korpuss 2, 242. kabinetā, 4.stāvā, otrdienās no plkst.14.00 līdz 18.00 un ceturtdienās no plkst.10.00 līdz 14.00 vai nosūtot pa pastu likumā noteiktā kārtībā notariāli apliecinātus dokumentu oriģinālu norakstus.

Pārbaudījuma maksa - 205 EUR - ir jāiemaksā Sertificētu mediatoru padomes, reģistrācijas Nr. 90010455593, kontā Nr. LV45HABA0551039647763, kods HABALV22, AS Swedbank. Tālr. uzziņām 29800508, e-pasts: smp@mediacija.lv.

Mediatoru sertifikācijas pārbaudījuma pirmā un otrā daļa notiks 2016. gada 27.septembrī.

 

Sertificētu mediatoru saraksts