Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta izstrādes procesā

 

 1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts

 2.

 

 

Dokumenta nosaukums

Ministru kabineta noteikumu „Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas” projekts

 3.

 

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

 4.

 

Dokumenta mērķgrupas

Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas, iestāde, kura pilnvarota veikt kriminālprocesu, apcietinātais, ar brīvības atņemšanu notiesātais vai persona, kurai naudas sods vai piespiedu darbs aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai arestu (turpmāk – ieslodzītais)  un ārstniecības iestādes ārstniecības personas

 5.

 

 

 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi Latvijas Sodu izpildes kodeksā”. Ar minētā likuma 3.pantu, Latvijas Sodu izpildes kodekss papildināts ar 78.2pantu, kas noteic, ka ar brīvības atņemšanu notiesāto pārvešanas un apsardzes kārtību veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus brīvības atņemšanas iestādes, nosaka Ministru kabinets.

2015.gada 1.janvārī stājās spēkā likums „Grozījumi Apcietinājumā turēšanas kārtības likumā”. Ar minētā likuma 2.pantu, Apcietinājuma turēšanas kārtības likums papildināts ar 22.2pantu, kas noteic, ka apcietināto pārvešanas un apsardzes kārtību veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas, nosaka Ministru kabinets.

Izpildot Latvijas Sodu izpildes kodeksa 78.2pantā un Apcietinājuma turēšanas kārtības likuma 22.2pantā Ministru kabinetam doto deleģējumu, ir izstrādāts Ministru kabineta noteikumu projekts „Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas” (turpmāk – noteikumu projekts).

Ieslodzītais ir jāapsargā visā pārvešanas laikā, lai tas neapdraudētu sabiedrības drošību, proti, neizdarītu jaunus noziedzīgus nodarījumus.

Noteikumu projektā ir noteikta kārtība, kādā Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi (turpmāk – amatpersona) nodrošina ieslodzītā pārvešanu uz ārstniecības iestādi ārpus ieslodzījuma vietas veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai un ieslodzītā apsardzi šāda veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā.

Noteikuma projekts paredz, kā ieslodzītā pārvešana tiks veikta ar ieslodzījuma vietas operatīvo transportlīdzekli, kura salons aprīkots ar vienu vai vairākiem slēdzamiem nodalījumiem, citu ieslodzījuma vietas dienesta transportlīdzekli vai Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta transportlīdzekli.

Noteikumu projektā paredzēti gadījumi, kad ieslodzītie ir jāpārved izolēti, ar mērķi nodrošināt amatpersonu un citu ieslodzīto drošību un veselību.

Noteikumu projekts paredz kārtību, kādā amatpersona pieņem apsardzei ieslodzīto no iestādes, kura pilnvarota veikt kriminālprocesu.

Noteiktumu projekts paredz kārtību, kādā ieslodzīto apsargā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā.

Noteikumu projektā paredzēts noteikt, ārkārtējo situāciju veidus pārvešanas vai apsardzes laikā.

 6.

 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē š.g. maijā.

 7.

Dokumenti

  1. Ministru kabineta noteikumu „Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas” projekts uz deviņām lapām;
  2. Ministru kabineta noteikumu projekta „Notiesātā vai apcietinātā pārvešanas un apsardzes kārtība veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas laikā ārstniecības iestādē ārpus ieslodzījuma vietas” sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) uz septiņām lapām;
  3. Pielikums „Akts par ieslodzītā apsardzes pārņemšanu” uz divām lapām.

 8.

 

 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt par to viedokļus, noteikumu projekts saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 13.punktu ievietots Ieslodzījuma vietu pārvaldes interneta mājas lapā. Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties Ministru kabineta noteikumu projekta izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2015.gada 27.aprīlim atbilstoši minēto noteikumu 7.4.1 apakšpunktam.

 9.

 

 

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par izstrādāto noteikumu projektu lūdzam iesniegt rakstveidā (norādot arī kontaktinformāciju – vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi) no noteikumu projekta publicēšanas dienas līdz 2015.gada 27.aprīlim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: aldis.somka@ievp.gov.lv

 10.

Cita informācija

Nav

 11.

 

 

Atbildīgā amatpersona

Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta

Apsardzes daļas priekšnieks

Aldis Šomka, tālr.67290206,

e-pasta adrese: aldis.somka@ievp.gov.lv

Pievienotie dokumenti