2019. gada 18. decembrī, Kišiņevā notika Moldovas Twinning projekta MD 13 ENPI JH 03 17 (MD/29) "Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana" noslēguma pasākums. Noslēguma pasākuma ceremonija sākās plkst. 10:00 un tā notika Mākslas akadēmijas Radošajā centrā "ARTCOR" Kišiņevā, Moldova.

Noslēguma pasākumā uzstājās:

 • Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra direktors Eduard RADUCAN
 • Eiropas Savienības delegācijas Moldovā darījumu nodaļas vadītājs Marco GEMMER
 • Vācijas Federatīvās Republikas vēstnieka padomnieks Moldovā Ullrich KINNE
 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīne POMMERE
 • Vācijas Starptautiskās Tiesiskās Palīdzības Organizācijas vadītāja Eiropas Savienības projektos Katharina TEGEDER
 • Projekta ilgtermiņa padomniece Jekaterina MACUKA
 • Projekta vadošā partnera projekta vadītājs Lukas GUNDERMANN
 • Projekta jaunāka partnera projekta vadītājas p.i, Projektu departamenta direktors Agris BATALAUSKIS

Noslēdzošā Projekta uzraudzības sanāksme notika 2019. gada 17. decembrī, kurā projekta līderi un projektā iesaistītās atbildīgās personas izvērtēja Projekta īstenošanas laikā paveikto.

Projekta mērķis: Moldovas Republikas Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitātes celšana. 

Projektā sasniegti rezultāti visās plānotajās aktivitātēs:

 • jaunais Personas datu aizsardzības likums ir apstiprināts Parlamentā pirmajā lasījumā, saskaņojot Moldovas Republikas nacionālo regulējumu ar ES juridisko ietvaru un standartiem;
 • stiprināta Nacionālā personas datu aizsardzības centra kapacitāte, apmācot iestādes darbiniekus un izstrādājot jaunas iekšējas procedūras un vadlīnijas privātajam sektoram;
 • sekmēta datu subjektu, datu kontrolieru un datu apstrādātāju izpratne par datu aizsardzības tiesību aktiem, organizējot vairāk nekā 30 seminārus un apmācot vairāk nekā 1500 privāta sektora un aptuveni 390 valsts iestāžu pārstāvjus.

Tieslietu ministrija kā Projekta jaunākais partneris projekta īstenošanas laikā nodrošināja 287,5 ekspertdienas.

Projekts īstenots 27 mēnešos: no 2017. gada 2. oktobra līdz 2020. gada 2. janvārim.

Projekta vadošais partneris: Vācijas Starptautiskās Tiesiskās Palīdzības Organizācija (The German Foundation on International Legal Cooperation).

Projekta jaunākais partneris: Tieslietu ministrija.

Tieslietu ministriju šajā projektā piesaistīja ekspertus no Tieslietu ministrijas, Datu valsts inspekcijas, Rīgas domes, Tiesībsarga biroja, Centrālās Statistikas pārvaldes, Valsts administrācijas skolas.

Projekta jaunākā partnera projekta vadītāja ir Laila Medina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos.

Projektu 100% apmērā finansēja Eiropas Savienība. kopējais projekta budžets 999 911,32EUR t.sk. 330 908,88 EUR Tieslietu ministrijas daļa.  

 

Papildu informācija:

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm un, šo projektu galvenais mērķis – efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu

 

 

 

Plašāku informāciju par Projektu var sniegt:

Jekaterina Macuka

Projekta ilgtermiņa padomniece Saņēmējvalstī

E-pasts: Jekaterina.Macuka@tm.gov.lv

 

Maruta Jēkabsone

Projektu departamenta Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente

Latvijas Republikas Tieslietu ministrija

E-pasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv