Valsts zemes dienests aicina ikvienu sabiedrības pārstāvi, kas ir ieinteresēts piedalīties Ministru kabineta noteikumu projekta „Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru” izstrādes procesā, savu viedokli izteikt līdz 2020. gada 14. jūlijam Informācija par iesaistīšanos Ministru kabineta noteikumu projekta apspriešanā sniegta Paziņojumā.

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektam
"Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru"
Dokumenta veids Ministru kabineta noteikumu projekts
Dokumenta nosaukums Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru
Politikas joma un nozare vai teritorija Tieslietu politika
Dokumenta mērķauditorija Objektu, kas izraisa aizsargjoslas, turētāji un citas ieinteresētās personas
Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība Regulējuma mērķis pilnveidot Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas darbību un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru. Ministru kabineta 2014. gada 4. februāra noteikumos Nr. 61 "Noteikumi par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas izveidi un uzturēšanu un apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikatoru" ietvertais tiesiskais regulējums par Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas datu iesniegšanu, reģistrāciju, aktualizāciju, pieprasīšanu un izsniegšanu neatbilst mūsdienu tehniskajiem risinājumiem. Tehnoloģijas strauji attīstās, tāpēc Ministru kabineta noteikumu projektā ir piedāvāts iekļaut tādas normas, kas būtu "elastīgas" un, attīstoties tehnoloģijām, nebūtu jāveic grozījumi noteikumos. Ministru kabineta noteikumu projekts ir izstrādāts, lai šīs neatbilstības novērstu, kā arī ir precizēts un papildināts Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas objektu klasifikators, apgrūtināto teritoriju un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators un nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikators
Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība  Ministru kabineta noteikumu projektu paredzēts izsludināt 2020. gada 23. jūlija Valsts sekretāru sanāksmē
Dokumenti Ministru kabineta noteikumu projekts;
Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta 3. pielikums;
Ministru kabineta noteikumu projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Līdz 2020. gada 14. jūlijam rakstiski sniegt viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, to iesniedzot Valsts zemes dienestā vai nosūtot uz elektroniskā pasta adresi sabiedribas.lidzdaliba@vzd.gov.lv

Pieteikšanās līdzdalībai Iesniedzot viedokli (iebildumus un priekšlikumus) par Ministru kabineta noteikumu projektu, lūdzam norādīt iesniedzēja kontaktinformāciju (juridiskām personām nepieciešams norādīt nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktinformāciju un viedokļa sniegšanas datumu, fiziskām personām vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, viedokļa sniegšanas datumu)
Cita informācija Nav
 Atbildīgā amatpersona Valsts zemes dienesta Apgrūtināto teritoriju daļas vadītāja vietniece Iveta Rieksta, tālrunis 67038849, elektroniskā pasta adrese – iveta.rieksta@vzd.gov.lv