2017. gada 9. martā Latvijā viesosies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pārstāvji, lai pārrunātu turpmākos uzdevumus Latvijas komerctiesību regulējuma novērtējuma veikšanā. Tiesu administrācija sadarbībā ar Tieslietu ministriju Eiropas Sociālā fonda projektā “Justīcija attīstībai” sadarbības partneriem un medijiem organizē diskusiju “Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums: uzņēmēju pieeja tiesiskumam” šī gada 9. martā plkst. 15.00 Ministru kabinetā.

Jau iepriekš ziņots, ka 14. februārī valdība apstiprināja ziņojumu par Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma izveidi. Šāds novērtējums paredz pētījumu veikšanu tiesu sistēmas darbības, maksātnespējas un komerctiesību jomās ar mērķi novērtēt esošo situāciju un iegūt rekomendācijas tieslietu sistēmas turpmākai attīstībai.

Komerctiesību regulējuma novērtējums

Kā vienu no sadaļām Tieslietu sistēmas novērtējums paredz Latvijas komerctiesību regulējuma izvērtējuma veikšanu. Līdz šim gan darba grupās, gan diskusijās ar jomas ekspertiem ir pārrunāti Latvijas komerctiesību vides regulējuma problemātiskie aspekti, kā arī meklēti piemērotākie risinājumi tās pilnveidei. Tomēr nav ticis veikts Komerclikuma visaptverošs novērtējums, kā arī pieejamā informācija par komerctiesību vides esošo situāciju ir sadrumstalota.

Projektā “Justīcija attīstībai” veiktais komerctiesību regulējuma novērtējums palīdzēs identificēt Komerclikuma regulējuma un tā piemērošanas prakses stiprās puses un trūkumus, kā arī uz komersantiem vērsto tieslietu sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nepieciešamos uzlabojumus, nodrošinot draudzīgu tiesisko vidi attiecībās ar valsts iestādēm. Tieslietu ministrijas ieskatā ir būtiski komerctiesību politiku veidot progresīvu un mūsdienu mainīgās komercdarbības videi atbilstošu. Novērtējuma izveidē tiks ņemti vērā ārvalstu ekspertu viedokļi un starptautiskā prakse.

Pasākuma programmā

15.10 Pasākuma atklāšana. Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Latvijas vēstniece OECD Ivita Burmistre

15.30 Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums, Tiesu administrācija

15.45 Uzņēmēju pieeja tiesiskumam, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija, Tiesu administrācija

 

Mediju ievērībai!

Informatīvais pasākums notiks Ministru kabineta preses konferenču telpā, 3. stāvā. Dalību pasākumā lūgums pieteikt uz e-pastu Liva.Rancane@tm.gov.lv vai pa tālruni +371 28748349.

Papildu informācija

Pirmo reizi ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā tiks veikts tieslietu sistēmas novērtējums, tostarp, aplūkojot maksātnespējas un komerctiesību jomas. Novērtējumu veiks īpaši izraudzīti ārvalstu organizāciju pārstāvji: OECD, Starptautiskā Valūtas fonda un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei eksperti.

Plānotās izmaksas novērtējuma izveidei ir 450 000 euro, un tā izstrāde tiek finansēta no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem. Novērtējums tiks veikts projektā “Justīcija attīstībai”, kura mērķis ir sniegt tieslietu jomas ieguldījumu ekonomikas attīstībā un investīciju piesaistē.

Tieslietu sistēmas novērtējuma rezultāts būs rekomendācijas Latvijas tieslietu sistēmas pilnveidei, kas būs pieejamas 2018. gada beigās. Novērtējuma izveides procesā tiks veiktas aptaujas, informācijas un datu analīze, un notiks minēto organizāciju ekspertu vizītes Latvijā.

Tieslietu sistēmas novērtējums tiks veikts projekta “Justīcija attīstībai” ietvaros. Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 10 474 822 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 8 903 599 euro un valsts budžeta finansējums 1 571 223 euro apmērā.

 

Informācija sagatavota Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv