Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Individuāla persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona

Klātienē

Persona var pieprasīt dzimšanas apliecību vai izziņu par dzimšanas fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto dzimšanas apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta,tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta Latvijas PSR Laulības un ģimenes kodeksā paredzētajā kārtībā, t.i., līdz 1993. gada 1. septembrim, un, ja šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Saņemtā pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas Republikas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās dzimšanas apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro. No valsts nodevas atbrīvo personas:
1) ar I vai II invaliditātes grupu;
2) atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3) atzīta par trūcīgu;
4) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;
5) daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta var saņemt izziņas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu personas norādītajā elektroniskajā pasta adresē (maksa par pakalpojumu 5.00 euro). Šādu izziņu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (samaksai par paātrināto pakalpojuma sniegšanu piemēro koeficientu 3 (15.00 euro)). Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas (rekvizīti apmaksas veikšanai tiek nosūtīti pēc iesnieguma reģistrēšanas). Tieslietu ministrijā no maksas par izziņas sagatavošanu, atbrīvo personas: 1) kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 2) kura ir atzīta par trūcīgu; 3) bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 4) daudzbērnu ģimeni.
Ja dokumentu paredzēts izmantot Eiropas Savienības valstī, apliecībai vai izziņai, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012 (turpmāk-Regula) 1.panta 2.punktu, var pievienot daudzvalodu standarta veidlapu (turpmāk- Veidlapa) kādā no ES dalībvalstu valodām (tas jānorāda iesniegumā). Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā dokumentam var pievienot daudzvalodu standarta veidlapu kā e-dokumentu. Veidlapas sagatavošanai tiek piemēroti iepriekš minētie Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu atvieglojumi un maksa par paātrināto pakalpojuma sniegšanu. Veidlapu izsniedz izziņai vai apliecībai, kas izdota laikposmā no 01.01.2013. Veidlapu iespējams pieprasīt arī jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā. Ja dokumentu paredzēts izmantot ārpus Eiropas Savienības, to pie Latvijas Zvērināta notāra jāapliecina ar Apostille (neattiecas Veidlapas regulējums).

Procesa Apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāveic e-pakalpojums " Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana" vai "Iesniegums iestādei", vai personiski jāiesniedz iesniegumu klātienē (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Iesniegumā jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas ir radinieks, iesniegumā jānorāda personu savstarpējās radniecības pakāpe, radniecība jāapliecina ar dokumentiem vai to apliecinātām kopijām). Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas nav radinieks, iesniegumā norāda dokumenta izmantošanas mērķi un jāuzrāda dokumenti, kas apliecina tiesiskās ieinteresētības pamatu. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un arī notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Persona atkārtoto dzimšanas apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā, vai arī saņemt izziņu savā e-pastā kā elektronisku dokumentu ar drošu elektronisko parakstu.
  Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavo izziņas ar e-parakstu un nosūta personas norādītajā e-pasta adresē, apmeklētāji klātienē netiek pieņemti.
  Nepieciešamie dokumenti:
  1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;
  2) ja pieprasa par radinieku, jāuzrāda radniecību apliecinošie dokumenti;
  3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti;
  4) pilnvarotajai personai, papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā.
  Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.