Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Individuāla persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona

Klātienē

Persona var pieprasīt atkārtoto laulības apliecību vai izziņu par laulības fakta reģistrāciju un to saņemt normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā. Atkārtoto apliecību jāsaņem, ja tā ir pazaudēta, tajā ir neprecizitātes vai bojājumi, kuru dēļ nav iespējams izlasīt norādīto informāciju, vai, ja tā izsniegta dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993. un šo dokumentu nepieciešams lietot ārvalstīs. Tiesības pieprasīt laulības apliecību un izziņu par laulības reģistrāciju ir personai, par kuru ieraksts izdarīts, vai tās pilnvarotajai personai. Ja laulība izbeidzas ar viena laulātā nāvi vai izsludināšanu par mirušu, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju. Ja laulība šķirta, izsniedz izziņu par laulības reģistrāciju ar atzīmi par laulības šķiršanas faktu. Ja laulības šķiršanas fakts reģistrēts Latvijas dzimtsarakstu nodaļā līdz 01.09.1993.,var saņemt izziņu no laulības šķiršanas reģistra. Pieprasījuma izpildi nodrošina Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas, diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecībās ārvalstīs un Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments. Par atkārtotās apliecības izsniegšanu personai jāmaksā valsts nodeva 7.00 euro, uzrādot attiecīgu dokumentu no šīs valsts nodevas atbrīvo personas: 1)ar I vai II invaliditātes grupu; 2)atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 3)atzīta par trūcīgu; 4)bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 5)daudzbērnu ģimeni, ja tai un vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese. No Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta var saņemt izziņas elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu personas norādītajā elektroniskajā pasta adresē (maksa par pakalpojumu 5.00 euro). Šādu izziņu var saņemt arī steidzamības kārtībā piecu darba dienu laikā (samaksai piemēro koeficientu 3 (15.00 euro)).Persona par pakalpojumu norēķinās pirms pakalpojuma saņemšanas (rekvizīti apmaksas veikšanai tiek nosūtīti pēc iesnieguma reģistrēšanas). Tieslietu ministrijā no samaksas par pakalpojumu atbrīvo personas: 1)kuras atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā; 2)kura ir atzīta par trūcīgu; 3)bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai; 4)daudzbērnu ģimeni. Ja dokumentu paredzēts izmantot Eiropas Savienībās valstīs, apliecībai vai izziņai (neattiecas uz izziņām ar ziņām par laulības šķiršanas faktu un no šķiršanas reģistriem), kas izdota laikposmā no 01.01.2013, saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1191 par iedzīvotāju brīvas pārvietošanās veicināšanu, vienkāršojot dažu publisko dokumentu uzrādīšanas prasības ES, un grozījumiem Regulā (ES) Nr.1024/2012 (turpmāk-Regula) 1.panta 2.punktu, izziņai vai apliecībai, var pievienot daudzvalodu standarta veidlapu (turpmāk- Veidlapa) kādā no Eiropas Savienības dalībvalstu valodām (tas jānorāda iesniegumā). Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā dokumentam var pievienot daudzvalodu standarta veidlapu kā e-dokumentu. Veidlapas sagatavošanai tiek piemēroti iepriekš minētie Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu atvieglojumi un maksa par paātrināto pakalpojuma sniegšanu. Veidlapu izsniedz dokumentam, kas izsniegts laikposmā no 01.01.2013. Veidlapu iespējams pieprasīt arī jebkurā Latvijas pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Ja dokumentu paredzēts izmantot ārpus Eiropas Savienības, to pie Latvijas zvērināta notāra jāapliecina ar Apostille (neattiecas Veidlapas regulējums).

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Latvijas valsts portālā www.latvija.lv jāizvēlas un jāveic e-pakalpojums " Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana" vai "Iesniegums iestādei", vai personiski jāiesniedz iesniegums klātienē (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai nosūtot e-pastā uz iestādes oficiālo e-pasta adresi iesniegumu, kas parakstīts ar e-parakstu, vai to iestādei nosūtot ar pasta starpniecību. Aizpildot iesniegumu jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, kas ir radinieks, iesniegumā jānorāda savstarpējā radniecība, jāpievieno savstarpējo radniecību apliecinošie dokumenti. Ja pieprasa dokumentu par citu personu, iesniegumā jānorāda tiesiskās ieinteresētības pamats un jāuzrāda dokumenti, kas to apliecina. Pilnvarai u.c.dokumentiem, kas izdoti citā Eiropas Savienības valstī, jābūt notariāli apliecinātam tulkojumam latviešu valodā. Dokumentiem, kas izdoti valstī ārpus Eiropas Savienības, jābūt apliecinātiem ar Apostille un notariāli tulkotiem latviešu valodā. Iesnieguma veidlapas aizpildīšanas aptuvenais laiks no 2 līdz 5 minūtēm.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Persona atkārtoto laulības apliecību vai izziņu var saņemt personiski e-pakalpojumā izvēlētajā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā (Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments apmeklētājus klātienē nepieņem), vai izziņu saņemt savā e-pastā kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Nepieciešamie dokumenti: 1)Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments; 2)ja pieprasa par radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti; 3)ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti; 4) pilnvarotajai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā vai pilnvara ar tulkojumu latviešu valodā, ja tā sastādīta citas valsts valodā. Pilnvarai u.c. dokumentiem, kas Eiropas Savienības valstī jābūt pievienotam notariālam tulkojumam latviešu valodā. Ja dokuments sastādīts valstī ārpus Eiropas Savienības, dokumentam jābūt apliecinātiem ar Apostille un ar notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.