Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izsniegšana 21.06.2013


Piesaki atkārtotu apliecību vai izziņu, izmantojot portālu Latvija.lv:

1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
2. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulību reģistra pieprasīšana
3. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana
* Atkārtotu laulības, dzimšanas un miršanas apliecību vai civilstāvokļa reģistrācijas faktu apliecinošu izziņu pēc personas pieprasījuma izsniedz jebkuras pašvaldības dzimtsarakstu nodaļa, Latvijas Republikas diplomātiskā un konsulārā pārstāvniecība ārvalstī vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa.
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa:
Aleksandra  Čaka ielā 38a, Rīgā, LV-1011
tālr.: 67830677, 67830689, fax 67830673
e-pasts: dzimts.dep@tm.gov.lv

Apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena: 15.00-19.00

Trešdiena: 09.00-12.00

Ceturtdiena: 12.00-15.00

  • Dzimtsarakstu departamenta Arhīva nodaļa savu iespēju robežās sniedz atbildes uz juridisko un fizisko personu iesniegumiem, kā arī glabā civilstāvokļa aktu reģistru otros eksemplārus, kas reģistrēti no 1915. gada līdz 2012. gada 31. decembrim.
  • Tieslietu ministrijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no dzimtsarakstu arhīva nosaka Ministru kabineta 2017. gada 19. decembra noteikumi Nr. 770 "Tieslietu ministrijas maksas pakalpojumu cenrādis"  https://likumi.lv/doc.php?id=296014.

Minētie noteikumi un cenrādis neattiecas uz personām, kas pieprasa dzimšanas, laulības un radinieku miršanas apliecības

  • Par pakalpojumiem no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu arhīva norēķinās bezskaidras naudas norēķinu veidā, izmantojot maksājumu kartes vai pieņemot kredītiestāžu izsniegtus maksājumu apliecinošus dokumentus.

Maksājumu rekvizīti par pakalpojumiem, kas saistīti ar ziņu sniegšanu no Tieslietu ministrijas dzimtsarakstu arhīva:

LR Tieslietu ministrija
Reģ. Nr 90000070045
Brīvības bulv.36, Rīga
Konts: LV04TREL2190455079000
Valsts kase
Kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis : Par civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu izziņu (vārds, uzvārds)

Maksājumu rekvizīti par civilstāvokļa reģistrāciju apliecinošām apliecībām:

Valsts Kase
Reģ. Nr.90000050138
Saņēmējs: valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts:LV83TREL1060000919900
Maksājuma mērķis : Valsts nodeva 7 eiro par (vārds uzvārds) dzimšanas, laulības, vai miršanas apliecību

  • Izziņas par laika posmu pirms 1915. gada jāpieprasa  Latvijas Valsts vēstures arhīvam Slokas ielā 16, Rīgā, LV-1048.
  • Izziņas par Rīgā sastādītajiem civilstāvokļa aktu reģistriem par laikposmu no 1921. gada 1. maija jāpieprasa Rīgas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā Aglonas ielā 4b, Rīgā, LV – 1057, tālr. 67181261, 67181255, 67181270.
  • Pieņemšanas laiks:

               Pirmdienās: 12.00-19.00

               Otrdienās-piektdienās: 8.00-15.00

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu  izprasīšana NO ĀRVALSTĪM:

  1. Lai izprasītu dokumentus no valstīm, ar kurām Latvijai ir noslēgti divpusējie līgumi par tiesisko palīdzību (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistāna), jāaizpilda anketa civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm trijos eksemplāros krievu (vai attiecīgās valsts) valodā, un, pievienojot personas identitāti un radniecību (ja tādi nepieciešami) apliecinošus dokumentus, jāiesniedz jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
  2. Lai izprasītu dokumentus no valstīm, ar kurām Latvijai nav noslēgti līgumi par tiesisko palīdzību personai jāvēršas attiecīgās valsts vēstniecībā (vēstniecību adreses atrodama mājaslapā http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas# ) vai pa tiešo ārvalsts kompetentajā iestādē, no kuras izprasāms dokuments.

Lai izprasītu dokumentus no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un ASV, personai elektroniski jāaizpilda pieprasījums, aizpildot pieteikuma forma šādos ārvalstu iestāžu linkos:

no Īrijas: http://www.birthsdeathsmarriages.ie/

no Lielbritānijas:https://www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate

no ASV: http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm

no Vācijas:http://www.germany-service.com/birth-certificate-germany.html

 ________________________________

Iesniegumu paraugi Word formātā:

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.