Laulību reģistrācija 21.06.2013


Informācija atrodama arī portālā Latvija.lv

 Laulības noslēgšana:

 • Atbilstoši Civillikumā noteiktajam tiesiskajam regulējumam laulā dzimtsarakstu nodaļas amatpersona vai Civillikumā norādīto konfesiju garīdznieki, ja ir ievēroti laulības noslēgšanas noteikumi.
 • Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā, ja laulības noslēgšanai nav Civillikumā norādīto šķēršļu. Steidzamos gadījumos dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai ir tiesības saīsināt augstāk minēto minimālo (viena mēneša) termiņu.
 • Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā noteiktā dienā klātesot personām, kas vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem, ja nav kļuvuši zināmi Civillikumā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai. Pēc personu lūguma dzimtsarakstu nodaļas amatpersona var reģistrēt laulību citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus.
 • Ja laulājamie pieder pie ev.-luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, tad viņus laulā pēc attiecīgās konfesijas noteikumiem.
 • Pēc laulības noslēgšanas izsniedz laulības apliecību.
 • Valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 euro.

Iesnieguma par laulības noslēgšanu un citu dokumentu iesniegšana:

 • Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu.
 • Iesniedzot iesniegumu, personas uzrāda derīgus personu apliecinošus dokumentus.

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:

 • bijušā laulātā miršanas apliecību;
 • dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
 • likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
 • izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu. Ja personai, kas vēlas noslēgt laulību, nav iespējams iegūt kādu no augstāk minētajiem dokumentiem, to aizstāj ar tiesas spriedumu par attiecīgā fakta konstatēšanu.
 • Ja persona, kura vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga, iesniegumam pievieno nepilngadīgās personas vecāku vai aizbildņu, vai attiecīgās bāriņtiesas rakstveida atļauju.
 • Ja personas vēlas noslēgt laulību nevis tajā dzimtsarakstu iestādē, kurā tās iesniedza iesniegumu par laulības noslēgšanu, bet gan citā dzimtsarakstu iestādē vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu iestāde, kurā iesniegts iesniegums par laulības noslēgšanu, izsniedz tām izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. Izziņa ir derīga sešus mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

Šķēršļi laulības noslēgšanai:

 • Aizliegta laulība pirms astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas. Izņēmuma gadījumā ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu var doties laulībā persona, kas sasniegusi sešpadsmit gadu vecumu, ja laulība tiek noslēgta ar pilngadīgu personu. Ja vecāki vai aizbildņi bez svarīga iemesla liedzas dot atļauju, tad atļauju var dot bāriņtiesa pēc tās vietas, kur dzīvo vecāki vai iecelti aizbildņi.
 • Tāpat aizliegta laulība radiniekiem taisnā līnijā, brāļiem ar māsām un pusbrāļiem ar pusmāsām, starp viena dzimuma personām, starp adoptētāju un adoptēto un  aizbildnim ar aizbilstamo, pirms nav izbeigtas aizbildnības attiecības. Aizliegta jauna laulība personai, kas jau atrodas laulībā.

Ārzemnieka tiesības noslēgt laulību:

 • Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā, var noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni, Latvijas nepilsoni, Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoni vai citas valsts pilsoni, bezvalstnieku, bēgli vai personu, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdī ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā.
 • Ārzemnieks papildus iesniedz arī attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
 • Ja personai, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, bēgļa statuss vai alternatīvais statuss, nav nepieciešamo dokumentu un tos nav iespējams iegūt, attiecīgos dokumentus aizstāj ar minētās personas rakstveida deklarāciju par tās ģimenes stāvokli.
 • Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona ir tiesīga noteikt citu laulības reģistrācijas laiku, kas ir ne mazāks par mēnesi, bet ne ilgāks par sešiem mēnešiem no iesnieguma pieņemšanas dienas, lai veiktu uzrādīto un iesniegto dokumentu pārbaudi.

Laulības reģistrācijas ārvalstīs:

 • Ja Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis noslēdz laulību ārpus Latvijas Republikas, ievērojot tās ārvalsts likumus, kuras teritorijā laulība noslēgta, šī laulība ir spēkā Latvijas Republikā, ja ievēroti Civillikuma 32., 35., 37. un 38.panta noteikumi.
 • Izziņu par ģimenes stāvokli persona var pieprasīt un saņemt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (www.pmlp.gov.lv, tālrunis informācijai 8300).

Dokumentu maiņa pēc laulības reģistrēšanas:

Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. pantā un Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumu Nr. 134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 16.3. apakšpunktā dots uzskaitījums, kādos gadījumos personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs. Minētais dokuments nederīgs var būt ne tikai tajos gadījumos, kad beidzies tā termiņš (Personu apliecinošu dokumentu likuma 16. panta pirmās daļas 7. punkts), bet arī tad, ja ir mainītas ziņas Iedzīvotāju reģistrā (piemēram, mainīts personas uzvārds (minētā likuma 16. panta pirmās daļas 1. punkts)).

Līdz ar to arī tad, ja tiek noslēgta laulība, un tās rezultātā tiek mainīts uzvārds (pāriet otra laulātā uzvārdā vai savam uzvārdam pievieno laulātā uzvārdu), personu apliecinošais dokuments ir jāmaina, jo kļuvis lietošanai un ceļošanai nederīgs. Saskaņā ar Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumu Nr. 134 „Personu apliecinošu dokumentu noteikumi” 33.2. apakšpunktu, 30 dienu laikā (pēc tam, kad iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai un ceļošanai nederīgs) jāvēršas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, lai saņemtu jaunu personu apliecinošu dokumentu.

Ja persona ir noslēgusi laulību ārvalstī, tad atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 15.pantam, personai ir pienākums ziņas par noslēgto laulību paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai tuvākajai Latvijas konsulārajai vai diplomātiskajai pārstāvniecībai ārvalstī.

Papildus informāciju par personu apliecinošu dokumentu un uzturēšanās atļauju maiņu pēc uzvārda maiņas vai ārvalstī noslēgto laulību var iegūt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (www.pmlp.gov.lv, tālrunis informācijai 8300).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pirmslaulību apmācību programma

 

Pirmslaulību mācību programmas personām, kuras vēlas reģistrēt laulību dzimtsarakstu nodaļā (turpmāk – apmācības programma) izstrāde izriet no Ģimenes valsts politikas pamatnostādnēm 2011. - 2017. gadam, kuru mērķis ir veicināt ģimeņu stiprināšanu, stabilitāti, labklājību un sekmēt dzimstību, kā arī stiprināt laulības institūtu un tās vērtības sabiedrībā.

Apmācības programmā ir četri moduļi – katrs 6 akadēmiskās stundas:

1. modulis – Finanšu pratība.

2. modulis – Laulības tiesiskie aspekti.

3. modulis – Laulības psiholoģiskie un ētiskie aspekti. Laulāto un ģimenes attiecību veidošana.

4. modulis – Vecāku pienākumi un atbildība.

Moduļa satura izklāsts tiek īstenots profesionāla lektora vadībā, kā pamata metodi izmantojot abpusējas diskusijas par konkrētu tēmu, viedokļu apmaiņu, situāciju analīzi, pieredzes stāstus, praktiskus uzdevumus un refleksijas, respektējot katra pāra individuālo dzīves pieredzi un izpratni.

2017. gadā apmācības programma tiek īstenota kā pilotprojekts, šādu iespēju piedāvājot 50 pāriem. Ņemot vērā, ka minētais pasākums nav plānots kā masu pasākums, bet gan ar individuālu pieeju noteiktam cilvēku skaitam vienā reizē, dalībnieku skaits vienā grupā būs 5 līdz 10 pāri. Apmācības notiks vienu vai divas reizes gadā (atkarībā no nokomplektētās grupas lieluma) dažādās norises vietās Vidzemē, Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, kā arī Rīgā.

Informējam, ka Tieslietu ministrija ir noslēgusi vienošanos ar 5 izglītības iestādēm, kas īstenos apmācības programmas pilotprojektu:

 

 

Izglītības iestādes nosaukums

Plānotās apmācības sniegšanas reģions

Plānotās apmācības sniegšanas vieta

Plānotie lektori, kas pasniegs konkrētu apmācības programmas moduli

1.

Jelgavas pilsētas pašvaldības pieaugušo izglītības iestāde “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs”

Zemgale

Jelgava

1. modulis – Jana Strogonova.

2. modulis – Jānis Maulis.

3. modulis – Baiba Gerharde.

4. modulis – Valdis Folkmanis.

 

2.

Biedrība “Svētās Ģimenes Māja”

Rīga

Rīga

1. modulis – Dainis Stikuts.

2. modulis – Jānis Geduševs.

3. modulis – Gatis Līdums, Ina Grasmane.

4. modulis – Baiba Stikute, Vineta Preisa.

 

3.

Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija

Rīga

 

Zemgale

 

 

Kurzeme

 

 

 

Vidzeme

 

 

 

Rīga

 

Bauska

Jēkabpils

 

Kuldīga Tukums

Ventspils

 

Cēsis

Madona

Alūksne

1. modulis – Svetlana Polovko, Laimdota Surska.

2. modulis – Laila Henzele, Andis Prikulis.

3. modulis – Kristīne Caturova, Rudīte Terehova, Inna Rezgale.

4. modulis – Aija Kļaviņa

 

4.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Latgale

Rēzekne

1. modulis – Ēvalds Višķers.

2. modulis – Inese Novika.

3. modulis – Rita Orska.

4. modulis – Aloida Jurčenko.

 

5.

Mācību centrs “FIBRA”

Latgale

Rēzekne

Ludza

Kārsava

Daugavpils

Krāslava

Viļāni

Preiļi

1. modulis – Ēvalds Višķers.

2. modulis – Inese Novika.

3. modulis – Aloida Jurčenko.

4. modulis – Aloida Jurčenko.

 

 

Akcentējam, ka apmācības personām, kuras vēlas noslēgt laulību, ir bezmaksas un brīvprātīgas.

 

Pieteikties apmācībām var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā (dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama Tieslietu ministrijas mājaslapā vai Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, aizpildot pieteikuma veidlapu un norādot vēlamo apmācības norises vietu (reģionu, pilsētu), apmācības norises laiku.

 

Papildus informāciju par apmācības programmas pilotprojektu var iegūt Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā pa tālruni 67216032, 67830681, 67226222 vai rakstot e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, Solvita.Saukuma-Laimere@tm.gov.lv, Inga.Upite@tm.gov.lv; Zane.Golovacka@tm.gov.lv.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.