1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Konvenciju par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10. panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20. pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu"" (turpmāk – likumprojekts)

3.

Politikas joma un nozare vai teorija

Tieslietu joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Amatpersonas un institūcijas, kas veic kriminālprocesu, un personas, kurām ir tiesības uz aizstāvību.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojekts izstrādāts, lai noteiktu Eiropas Prokuratūru kā vienu no kompetentajām iestādēm tiesiskajai sadarbībai Konvencijas par Eiropas Savienības dalībvalstu savstarpēju palīdzību krimināllietās, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu, Padomes Deklarāciju par Konvencijas 10. panta devīto daļu, Apvienotās Karalistes deklarāciju par Konvencijas 20. pantu un Konvencijas Protokolu, ko Padome pieņēmusi saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 34. pantu, ietvaros.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Pēc sabiedriskās apspriešanas likumprojektu paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada aprīlī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts (datne: TMLik_050321_Konv_2000) un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija) (datne: TMAnot_050321_Konv_2000)

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Informācija par projektu ievietota Tieslietu ministrijas un Valsts kancelejas mājaslapā, lai sabiedrības pārstāvji saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumu Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.4.apakšpunktu varētu sniegt viedokli par projektu tā izstrādes stadijā. Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties likumprojekta izstrādē saskaņā ar minēto noteikumu 7.4.1apakšpunktu, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2021. gada 26. martam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvji var iesniegt rakstisku viedokli par likumprojektu un tā sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojumu (anotāciju) līdz 2021. gada 26. martam, nosūtot to uz Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juristes Zanes Ozolas e-pastu:

Zane.Ozola@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Indra Gratkovska, tālr. 67036961, Indra.Gratkovska@tm.gov.lv